Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Universal Robots představuje průmyslový kobot UR20

Středa, 22 Červen 2022 08:06

Tags: Automatizace | Koboty | Portfolio | Průmysl | Robotika | Universal Robots | UR20 | Výroba

UR palletizing-2225Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci za­lo­že­nou na zku­še­nos­tech spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots s vy­so­ce so­fis­ti­ko­va­ným in­že­nýr­stvím a je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do vý­ko­něj­ší­ho port­fo­lia ko­bo­tů této spo­leč­nos­ti.

Model UR20 je zatím nej­lep­ší ukáz­kou bez­kon­ku­renč­ních ino­va­cí Uni­ver­sal Ro­bots v ob­las­ti ko­bo­tů, pro­to­že je vy­ba­ven zcela novou kon­struk­cí klou­bů, která umož­ní ještě rych­lej­ší časy cyklů a také schop­nost zvlád­nout těžší bře­me­na. Jeho dosah 1750 mm byl na­vr­žen tak, aby mohl pra­co­vat v plné výšce stan­dard­ní eu­ro­pa­le­ty, což změní způ­sob ba­le­ní a pa­le­ti­za­ce v pod­ni­cích, za­tím­co jeho malé roz­mě­ry umož­ní fir­mám do­sáh­nout více ve stá­va­jí­cích vý­rob­ních pro­sto­rách.
Uni­ver­sal Ro­bots oče­ká­vá, že kromě pa­le­ti­za­ce bude UR20 vy­u­ží­ván pro sva­řo­vá­ní, ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, na­klá­dá­ní stro­jů a ob­slu­hu stro­jů, jakož i pro ino­va­tiv­ní ře­še­ní vy­tvo­ře­ná roz­sáh­lým part­ner­ským eko­sys­té­mem.

UR20 není jen zvět­še­ná verze stá­va­jí­cích ko­bo­tů Uni­ver­sal Ro­bots, je to kobot v novém po­je­tí. Od­rá­ží nej­no­věj­ší vývoj za 17 let tech­nic­kých zku­še­nos­tí v ro­bo­tic­kém prů­mys­lu. Od­bor­ní in­že­ný­ři UR kom­plet­ně pře­pra­co­va­li ra­me­no, při­čemž za­cho­va­li stej­né in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Vý­ho­dy ko­bo­ta UR20 jsou znač­né, od rych­lej­ších časů cyklů a schop­nos­ti ma­ni­pu­lo­vat s těž­ší­mi bře­me­ny až po větší dosah při ma­lých roz­mě­rech. Vy­lep­šen byl i soft­ware, který uži­va­te­lům po­sky­tu­je bez­pre­ce­dent­ní mož­nos­ti ovlá­dá­ní po­hy­bu.
UR20 před­sta­vu­je za­čá­tek nové řady ino­va­tiv­ních ko­bo­tů nové ge­ne­ra­ce, které do­pl­ní velmi úspěš­nou řadu e-Se­ries.
Nová ge­ne­ra­ce s tímto mo­de­lem s vy­so­kým za­tí­že­ním je uve­de­na na trh jako první, pro­to­že díky ní se pro zá­kaz­ní­ky stane au­to­ma­ti­za­ce „end-to-end“ re­a­li­tou a umož­ní jim vy­u­ží­vat au­to­ma­ti­za­ci po­mo­cí ko­bo­tů k po­kry­tí no­vých úkolů. Dal­ším kro­kem k no­vé­mu vy­me­ze­ní au­to­ma­ti­za­ce bude za­ve­de­ní stej­ných ino­va­tiv­ních funk­cí do nové ro­di­ny ko­bo­tů.

  • Na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca (21.–24. 6. 2022) v ně­mec­kém Mni­cho­vě jsou při UR20 uve­de­ní na trh před­vá­dě­ny jeho pa­le­ti­zač­ní schop­nos­ti ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem UR+, spo­leč­nos­tí Ro­bo­tiq.
  • Oče­ká­vá se, že UR20 bude možno předob­jed­nat kon­cem 4. čtvrt­le­tí 2022 a začne se do­dá­vat ve 2. čtvrt­le­tí 2023.

Další informace naleznete na www.universal-robots.com nebo si přečtěte blog na blog.universal-robots.com.


Mohlo by vás zajímat: