Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán Simcenter SPH Flow 2206

Pátek, 08 Červenec 2022 01:30

Tags: 2206 | CFD | Flow | Simcenter | Simulace | SPH

Sans-titre-4-2227Úroveň slo­ži­tos­ti ře­še­ní apli­ka­cí v au­to­mo­bi­lo­vém a zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu se zvy­šu­je s úrov­ní po­ža­do­va­né věr­nos­ti. Vý­po­čto­vé si­mu­la­ce dy­na­mi­ky te­ku­tin (CFD) nyní vy­ža­du­jí, aby re­pre­zen­to­va­ly kom­plet­ní kon­struk­ce vo­zi­del a po­hon­ných jed­no­tek, in­ter­ak­ce mezi te­ku­ti­nou a kon­struk­ce­mi, více te­ku­tin a zá­ro­veň za­jis­ti­ly lepší si­mu­lač­ní vý­ko­ny.

S novou verzí Sim­cen­ter SPH Flow 2206 mohou kon­struk­té­ři a ana­ly­ti­ci na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi vy­u­ží­vat nové mož­nos­ti a vy­lep­še­ní k rych­lej­ší­mu pro­vá­dě­ní si­mu­la­cí a roz­ší­ře­ní svých apli­ka­cí na nové si­mu­lač­ní ob­las­ti.

Nová vy­lep­še­ní v Sim­cen­te­ru SPH Flow jsou za­mě­ře­na na pomoc:

Rychlejší simulace díky efektivnímu zpracování okrajových podmínek tělesa

V Sim­cen­te­ru SPH Flow 2206 mů­že­te nyní pro­vá­dět si­mu­la­ce rych­le­ji díky vy­lep­še­né­mu zpra­co­vá­ní okra­jo­vých pod­mí­nek těles. U apli­ka­cí s vel­ký­mi do­mé­na­mi pev­ných látek a malým množ­stvím te­ku­ti­ny se doba si­mu­la­ce dras­tic­ky zkra­cu­je až dva­nác­ti­ná­sob­ně. Nové ošet­ře­ní okra­jo­vých pod­mí­nek tě­le­sa také umo­ž­ňu­je sní­žit spo­tře­bu pa­mě­ti, což umo­ž­ňu­je spouš­tět ná­roč­né si­mu­la­ce na stan­dard­ních no­te­bo­o­cích, což dříve ne­by­lo možné.

Modelování složitosti aplikací míchání s více kapalinami

V rámci jedné si­mu­la­ce lze nyní řešit ně­ko­lik ne­mí­si­tel­ných ka­pa­lin s růz­ný­mi visko­zit­ní­mi vlast­nost­mi. Tato nová funk­ce ote­ví­rá dveře novým vy­so­ce dy­na­mic­kým apli­ka­cím prou­dě­ní na vol­ném po­vrchu za­hr­nu­jí­cím více ne­mí­si­tel­ných ka­pa­lin.

Snadné nastavení jednosměrných interakcí mezi kapalinou a konstrukcí

V Sim­cen­te­ru SPH Flow 2206 nyní mů­že­te snad­no pře­de­psat vel­kou de­for­ma­ci ze si­mu­la­ce ko­neč­ných prvků a umo­ž­nit tak rych­lou si­mu­la­ci jed­no­směr­né­ho pro­po­je­ní in­ter­ak­cí te­ku­ti­ny a kon­struk­ce.

Simcenter SPH Flow 2206-2227

 


Mohlo by vás zajímat: