Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze softwaru VariCAD 2022-2.0

Úterý, 12 Červenec 2022 13:35

Tags: 2022-2.0 | 2D výkresy | CAD | Kótování | VariCAD

VariCAD-gall16-2228Novou verzi Va­ri­CAD 2022-2.0 ozná­mi­li vý­vo­já­ři 7. čer­ven­ce. Na­bí­zí pře­de­vším nové mož­nos­ti u kóto­vá­ní – jedná se o chyt­ré kóto­vá­ní. Tato funk­ce umožňuje vy­tvo­řit kóty v celém 2D vý­kre­se po­mo­cí jed­no­ho pří­ka­zu, takže od­pa­dá nut­nost kli­ká­ní na ja­ké­ko­liv další ikony. Kromě toho byla v sys­té­mu pro­ve­de­na řada změn, jedná se pře­de­vším o změny, které zvy­šu­jí sta­bi­li­tu pro­gra­mu.

Na­in­sta­luj­te si novou verzi: zde stáh­nout.

Tato verze obsahuje:

Tvorba různých typů kót

Při spuš­tě­ní funk­ce chyt­ré kóto­vá­ní mu­sí­te nej­pr­ve vy­brat místo po­lo­hy nebo 2D ob­jekt. Pokud vy­be­re­te kon­co­vý bod, střed­ní bod nebo kvad­rant kruhu, pak sys­tém před­po­klá­dá, že se chys­tá­te vy­tvo­řit vo­do­rov­nou, svis­lou nebo šik­mou kótu. V dal­ším kroku je po­tře­ba zvo­lit druhé místo po­lo­hy a kóta je vy­tvo­ře­na.

Pokud vy­be­re­te v prv­ním kroku čáru, aniž byste de­te­ko­va­li kon­co­vý nebo střed­ní bod a pak dru­hou čáru, vy­tvo­ří se úh­lo­vá kóta. V pří­pa­dě, že jsou vy­bra­né čáry rov­no­běž­né, pak se kolmo k čarám vy­tvo­ří šikmá kóta – okótuje se vzdá­le­nost mezi nimi.

Pokud vy­be­re­te ob­louk (bez de­tek­ce bodů na něm), vy­tvo­ří se kóta po­lo­mě­ru. Ob­dob­ně, když vy­be­re­te celou kruž­ni­ci, vy­tvo­ří se kóta prů­mě­ru.

Poté, co je kóta umís­tě­na, mů­že­te znovu vy­bí­rat první po­lo­hu nebo ob­jekt až do té doby, dokud ne­pře­ru­ší­te kóto­vá­ní po­mo­cí klá­ve­sy ESC nebo pří­ka­zem Krok zpět nebo vy­vo­lá­ním ji­né­ho pří­ka­zu.

Chyt­ré kóto­vá­ní je vlo­že­no do vy­ska­ko­va­cí na­bíd­ky pří­ka­zů, která se zob­ra­zí tehdy, když klik­ne­te pra­vým tla­čít­kem myši mimo ja­ký­ko­li 2D ob­jekt.

Úhel při vytváření lineárních kót

Pokud jsou vy­brá­ny 2 po­lo­hy, pak sys­tém vy­tvo­ří vo­do­rov­nou, svis­lou nebo šik­mou kótu. Když jsou obě po­lo­hy na vo­do­rov­né nebo svis­lé čáře, pak se au­to­ma­tic­ky vy­tvo­ří vo­do­rov­ná nebo svis­lá kóta. Jinak se kóta pře­pí­ná mezi vo­do­rov­nou a svis­lou podle umís­tě­ní kur­zo­ru. Pokud po­tře­bu­je­te vy­tvo­řit kótu pod úhlem, pak exis­tu­je ně­ko­lik způ­sobů, jak je možné úhel určit.

Nej­po­ho­dl­něj­ším způ­so­bem je stisk­nout a po­dr­žet klá­ve­su Ctrl a po­hy­bo­vat kur­zo­rem přes čáry, osy nebo jiné kóty. Když je de­te­ko­ván ně­ja­ký ob­jekt, pak se úhel vy­tvo­ře­né kóty změní podle to­ho­to ob­jek­tu. Pokud již je úhel de­fi­no­ván, mů­že­te jej vy­pnout opět klá­ve­sou Ctrl. Když stisk­ne­te a uvol­ní­te klá­ve­su Ctrl mimo ja­ký­ko­li 2D ob­jekt, pak se za­fi­xo­va­ný úhel vypne.

Další mož­nos­tí, jak lze de­fi­no­vat úhel, je klik­nu­tím pra­vé­ho tla­čít­ka myši na li­bo­vol­nou čáru. Když se ob­je­ví vy­ska­ko­va­cí okno s na­bíd­kou, mů­že­te z ní vy­brat, zda bude úhel za­rov­nán podél čáry nebo kolmo na ni. Nebo mů­že­te také klik­nout na od­po­ví­da­jí­cí ikonu v do­čas­ném pa­ne­lu ná­stro­jů a zde vy­brat za­rov­ná­ní z pří­sluš­né na­bíd­ky.

V ně­kte­rých pří­pa­dech může sys­tém sám au­to­ma­tic­ky určit úhel kóty. Je to na­pří­klad tehdy, když okótu­je­te část díry (kóta je za­rov­ná­na podle osy díry) nebo když vy­be­re­te osu nebo bod na ní. V ta­ko­vém pří­pa­dě se před­po­klá­dá, že by kóta měla být kolmá k ose, pro­to­že něco ji­né­ho by ve 2D kres­le­ní ani ne­dá­va­lo smysl.

Výběr oblouků, kružnic nebo čar

Chce­te-li za­brá­nit de­tek­ci kon­co­vých bodů, je po­tře­ba stisk­nout a držet klá­ve­su Shift, když chce­te vy­brat první místo po­lo­hy nebo chce­te vy­brat ob­jekt. Díky tomu nejsou de­te­ko­vá­ny kon­co­vé body, ani stře­dy kruž­nic a ob­lou­ků nebo kvad­ran­ty kruž­nic, takže mů­že­te vždy vy­tvá­řet kóty po­lo­mě­ru, prů­mě­ru, úh­lo­vé kóty nebo kóty zko­se­ných hran.

Kótování zkosených hran

Zko­se­ní je au­to­ma­tic­ky de­te­ko­vá­no v pří­pa­dě, že po­dr­ží­te klá­ve­su Shift a vy­be­re­te čáru, která od­po­ví­dá zko­se­né hraně. Pak se krok pro výběr druhé po­lo­hy pře­sko­čí a text kóty ob­sa­hu­je před­de­fi­no­va­nou vzdá­le­nost x 45 stupňů. Pokud je zko­se­ní hrany pod jiným úhlem než 45 stupňů, pak není zko­se­ní de­te­ko­vá­no, text kóty mu­sí­te změ­nit ručně.

Předdefinované texty kót

Pokud vy­be­re­te 2 po­lo­hy umís­tě­ní na vál­co­vé ploše, kóta se au­to­ma­tic­ky za­rov­ná kolmo k ose válce a text kóty bude ob­sa­ho­vat znač­ku prů­mě­ru. Po­dob­ným způ­so­bem to fun­gu­je i na zá­vi­to­vém po­vrchu. Text kóty bude ob­sa­ho­vat před­de­fi­no­va­ný popis zá­vi­tu – prů­měr, stou­pá­ní a typ zá­vi­tu.

Před­de­fi­no­va­ný text zá­vi­tu se vloží tehdy, pokud jsou 2D ob­jek­ty vy­tvo­ře­ny ex­por­tem 3D po­hle­du a 3D ob­jekt je závit. Před­de­fi­no­va­ná znač­ka prů­mě­ru se vloží tehdy, pokud jsou 2D ob­jek­ty ex­por­to­vá­ny ze 3D vál­co­vé plo­chy nebo pokud jsou vy­tvo­ře­ny ve 2D po­mo­cí funk­ce „Ro­tač­ní sou­čás­ti“ (pří­kaz HRI). Před­de­fi­no­va­ný prů­měr je de­te­ko­ván pouze tehdy, pokud byl 2D ob­jekt vy­tvo­ře­ný ve verzi 2022-2.0 nebo no­věj­ší verzi. Kóty prů­mě­ru ob­sa­hu­jí před­de­fi­no­va­né znač­ky prů­mě­ru u všech kruž­nic, které vznik­ly jiným způ­so­bem než ex­por­tem 3D axi­ál­ní­ho po­hle­du na závit. Pokud kruž­ni­ce vznik­la z 3D axi­ál­ní­ho po­hle­du na závit, pak kóta ob­sa­hu­je popis zá­vi­tu.

Zarovnání kót v návaznosti na další kóty

Když bu­de­te umís­ťo­vat kótu, mů­že­te ji za­rov­nat podle ja­ké­ko­li jiné kóty. Kóta pak může být ve stej­né úrov­ni nebo rov­no­běž­ně s vy­bra­nou kótou. Je­di­né, co mu­sí­te v tomto pří­pa­dě udě­lat, je pře­su­nout kur­zor nad vklá­da­cí bod vy­bra­né kóty. U vo­do­rov­ných, svis­lých a šik­mých kót se jedná o levý dolní bod textu kóty. Pro úh­lo­vou kótu je to spod­ní stře­do­vý bod. Po zjiš­tě­ní úrov­ně textu se vy­tvo­ří do­čas­né kon­strukč­ní čáry. Kte­rá­ko­li z nich se zvý­raz­ní, pokud se kur­zor pře­su­ne na stej­nou úroveň vy­bra­né kóty, nebo nad nebo pod úroveň, ve vzdá­le­nos­ti de­fi­no­va­né roz­te­če mezi rov­no­běž­ný­mi kótami. Když klik­ne­te ve chví­li, kdy je do­čas­ná čára zvý­raz­ně­na, pak se nová kóta vloží a je za­rov­ná­na přes­ně podle jiné.

Ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní se do­čas­né čáry ob­je­ví au­to­ma­tic­ky při vlo­že­ní nové kóty – jsou ve stej­né úrov­ni a jsou v rov­no­běž­né ve vzdá­le­nos­ti mezi kótami. Díky tomu mů­že­te kóty oka­mži­tě roz­mís­tit jako ře­tě­zo­vé kóty nebo jako rov­no­běž­né kóty od zá­klad­ny (sta­ni­če­ní).

Do­čas­né čáry jsou pod stej­ným úhlem jako vy­tvá­ře­né kóty. Sa­mo­zřej­mě mů­že­te za­rov­nat kótu podle jiné kóty, pokud jsou pod stej­ným úhlem. U úh­lo­vých kót jsou místo čar vy­tvo­ře­ny do­čas­né kruž­ni­ce.

Cho­vá­ní těch­to do­čas­ných čar je úplně stej­né, jako tomu je u do­čas­ných čar vy­tvo­ře­ných v po­čá­teč­ním bodě u křiv­ky, ná­sob­né čáry nebo u do­čas­ných čar vy­tvo­ře­ných ve stře­du 2D sou­řad­nic. Kótu mů­že­te za­rov­nat podle jiné kóty, pokud mají stej­ný styl – vzdá­le­nost mezi kóto­va­cí čárou a tex­tem, a také jak bylo uve­de­no výše, stej­ný úhel (u úh­lo­vých kód stej­ný střed).

Výběr předchozích umístění – řetězové kóty a rovnoběžné kóty

Chce­te-li snad­no vy­tvo­řit ře­tě­zo­vé nebo rov­no­běž­né kóty od zá­klad­ny, pak mu­sí­te vy­u­žít do­čas­né čáry, které vznik­ly u dříve umís­tě­né kóty. Měli byste však znovu vy­brat první místo po­lo­hy. U ře­tě­zo­vých kót je prv­ním bodem umís­tě­ní druhé místo po­lo­hy od před­cho­zí kóty. U sta­ni­če­ní je první místo po­lo­hy spo­leč­né pro všech­ny rov­no­běž­né kóty. Když chce­te určit nové místo po­lo­hy, mů­že­te stisk­nout a po­dr­žet klá­ve­su Ctrl a po­sou­vat kur­zor na jednu nebo dru­hou stra­nu, dokud šipka ne­u­ká­že na po­ža­do­va­né místo. Poté uvol­ně­te klá­ve­su Ctrl a po­ža­do­va­né místo je tímto způ­so­bem vy­brá­no.

Zarovnání kót podle stávajících 2D objektů

Někdy je žá­dou­cí vy­tvá­řet kóty ve vhod­ných vzdá­le­nos­tech od exis­tu­jí­cích 2D ob­jek­tů, zejmé­na u ře­tě­zo­vých kót.  Po klik­nu­tí pra­vým tla­čít­kem na 2D ob­jekt, hlav­ně na zvý­raz­ně­né po­zi­ce, lze z kon­tex­to­vé na­bíd­ky ak­ti­vo­vat vklá­dá­ní do­čas­ných čar a vlo­žit kótu nad nebo pod tuto po­zi­ci.  Vzdá­le­nost od­po­ví­dá na­sta­ve­ní kóto­vá­ní vzdá­le­nos­ti mezi rov­no­běž­ný­mi kótami (v tomto pří­kla­du s ho­ri­zon­tál­ní­mi kótami).


Mohlo by vás zajímat: