Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Valeo získalo 100% podíl v JV Valeo Siemens eAutomotive

Úterý, 19 Červenec 2022 12:58

Tags: Akvizice | Elektromotory | Valeo | Valeo Siemens eAutomotive | Vývoj

composition ibsg supercharger erad-2229Valeo zís­ka­lo 50% podíl spo­leč­nos­ti Si­e­mens ve Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve, jak je sta­no­ve­no ve smlou­vě po­de­psa­né se spo­leč­nos­tí Si­e­mens z 9. února. Valeo se tak nyní stává 100% vlast­ní­kem spo­leč­nos­ti Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve. Tento lídr v ob­las­ti vy­so­ko­na­pě­ťo­vé elek­tri­fi­ka­ce vo­zi­del byl za­čle­něn do jeho di­vi­ze Power­tra­in Sys­tems.

Tato stra­te­gic­ká trans­ak­ce po­si­lu­je po­zi­ci sku­pi­ny Valeo jako vý­znam­né­ho hráče v ob­las­ti elek­tri­fi­ka­ce s kom­plet­ní na­bíd­kou nízko- a vy­so­ko­na­pě­ťo­vých elek­tric­kých hna­cích ústro­jí po­krý­va­jí­cích všech­ny po­tře­by au­to­mo­bi­lek.

Spo­leč­nos­tí Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve zís­ká­vá Valeo, uzná­va­né­ho tech­no­lo­gic­ké­ho a prů­mys­lo­vé­ho lídra s při­bliž­ně 4 000 za­měst­nan­ci, včet­ně více než 1600 in­že­ný­rů, sedmi vý­rob­ní­mi zá­vo­dy ve čtyřech ze­mích (Ně­mec­ko, Ma­ďar­sko, Pol­sko a Čína), jakož i špič­ko­vým vý­zkum­ným a vý­vo­jo­vým zá­ze­mím (la­bo­ra­to­ře, zku­šeb­ní sta­ni­ce, si­mu­lač­ní ná­stro­je).

Její elek­tric­ké hnací sys­témy, mo­to­ry, mě­ni­če a pa­lub­ní na­bí­ječ­ky jsou sou­čás­tí hlav­ních plat­fo­rem více než 20 vý­rob­ců au­to­mo­bi­lů a do konce roku 2022 jimi bude vy­ba­ve­no více než 90 elek­tric­kých a plug-in hyb­rid­ních mo­de­lů.

Na důkaz svého dy­na­mic­ké­ho růstu spo­leč­nost Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve za­čát­kem červ­na ozná­mi­la, že již pře­kro­či­la svůj cíl v po­do­bě ob­jed­ná­vek v hod­no­tě více než 4 mi­li­ar­dy eur na ob­do­bí 2021-2022, což je o více než sedm mě­sí­ců dříve, než bylo plá­no­vá­no.

Hod­no­ta trhu s vy­so­ko­na­pě­ťo­vou elek­tri­fi­ka­cí se v příš­tích le­tech vý­raz­ně zvýší a v roce 2030 bude před­sta­vo­vat 92 mi­li­ard eur (roční růst o 17,5 % v ob­do­bí 2021-2030). Tento trh bude ze 40 % zadán do­da­va­te­lům pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Do roku 2030 bude trh s vo­zi­dly vy­ba­ve­ný­mi vy­so­ko­na­pě­ťo­vý­mi elek­tric­ký­mi po­hon­ný­mi sys­témy (elek­tro­mo­bi­ly a plug-in hyb­ri­dy) před­sta­vo­vat 35 % ce­lo­svě­to­vé au­to­mo­bi­lo­vé pro­duk­ce.

In­te­gra­ce spo­leč­nos­ti Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve umož­ní sku­pi­ně Valeo:

  • urych­lit svůj růst;
  • urych­lit svůj tech­no­lo­gic­ký plán a na­bí­zet zá­kaz­ní­kům stále vý­kon­něj­ší ře­še­ní (nové 800V tech­no­lo­gie na bázi kar­bi­du kře­mí­ku, spo­leč­ný vývoj a vý­ro­ba elek­tro­mo­to­ru bez vzác­ných zemin se spo­leč­nos­tí Re­nault a nové obou­směr­né pa­lub­ní na­bí­ječ­ky);
  • do­sáh­nout vý­znam­né sy­ner­gie, jejiž cílem jsou úspo­ry do roku 2025 ve vyši 120 mi­li­o­nů eur ročně. Těch­to sy­ner­gií bude do­sa­že­no po­stup­ně, při­čemž pl­né­ho pří­no­su bude do­sa­že­no v roce 2025 (50 % v roce 2023, 75 % v roce 2024 a 100 % v roce 2025).

Díky této in­te­gra­ci chce spo­leč­nost Valeo do­sáh­nout v ob­do­bí 2021-2025 roč­ní­ho růstu tržeb o více než 12 % v ob­las­ti sys­té­mů hna­cích ústro­jí a v roce 2025 do­sáh­nout tržeb ve výši více než 8,5 mi­li­ar­dy eur (opro­ti trž­bám ve výši 5,4 mi­li­ar­dy eur v roce 2021), z toho zhru­ba 7,5 mi­li­ar­dy eur jako pr­vo­vý­ba­va přímo pro au­to­mo­bil­ky. Cíl pro­de­je pro rok 2025 je již z 80 % re­zer­vo­ván ve formě ob­jed­ná­vek od zá­kaz­ní­ků.

EBI­T­DA marže pro ob­last sys­té­mů hna­cích ústro­jí se rych­le zvýší z 5,8 % v roce 2021 na více než 8 % v roce 2022 a při­bliž­ně 13 % v roce 2026. Free ca­sh­flow v této ob­las­ti pod­ni­ká­ní se od roku 2022 vy­rov­ná a v roce 2025 do­sáh­ne při­bliž­ně 350 mi­li­o­nů eur, což no­vé­mu sub­jek­tu umož­ní sám fi­nan­co­vat svůj růst.

Vý­sled­kem trans­ak­ce je čistý odliv ho­to­vos­ti ve výši 277 mi­li­o­nů eur pro sku­pi­nu Valeo, což před­sta­vu­je akvi­zi­ci po­dí­lu spo­leč­nos­ti Si­e­mens bez dal­ší­ho za­dlu­že­ní, fi­nan­co­va­nou pouze z dis­po­ni­bil­ní ho­to­vos­ti sku­pi­ny. Čistý dluh se zvý­šil o při­bliž­ně 700 mi­li­o­nů eur, aniž by se pod­stat­ně změ­ni­la cel­ko­vá rov­no­vá­ha fi­nanč­ní po­zi­ce sku­pi­ny Valeo. Sku­pi­na Valeo oče­ká­vá, že od roku 2023 po­stup­ně sníží své za­dlu­že­ní.

Pro­jekt byl schvá­len pří­sluš­ný­mi an­ti­mo­no­pol­ní­mi úřady a byly o něm in­for­mo­vá­ny a kon­zul­to­vá­ny pří­sluš­né or­gá­ny za­stu­pu­jí­cí za­měst­nan­ce.


Mohlo by vás zajímat: