Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitalizace pracovních postupů rozšířenou realitou

Pondělí, 25 Červenec 2022 00:05

Tags: Edison | Fac­to­ry­Talk | PTC | Rockwell Automation | Rozšířená realita | Vu­fo­ria Ex­pert Cap­tu­re

Rockwell 3-2230Roc­kwell Au­to­mati­on ozná­mil svou spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Edison, nej­star­ší ev­rop­skou ener­ge­tic­kou fir­mou a líd­rem od­vět­ví v Itá­lii i na celém kon­ti­nen­tu. Spo­leč­nos­ti spolu po­de­psa­ly smlou­vu za­hr­nu­jí­cí li­cen­ci na soft­ware a pod­po­ru ře­še­ní Vu­fo­ria Ex­pert Cap­tu­re pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu, které je sou­čás­tí sady Fac­to­ry­Talk In­no­vati­on­Su­i­te vy­u­ží­va­jí­cí ře­še­ní PTC.

Spo­leč­nost Edison se síd­lem v Mi­lá­ně je obo­ro­vým líd­rem s 5000 za­měst­nan­ci a pří­jmy ve výši 9 mi­li­ard USD. V sou­la­du se zá­sa­da­mi udr­ži­tel­nos­ti vy­rá­bí, dis­tri­bu­u­je a pro­dá­vá elektři­nu v celé Ev­ro­pě a po­sky­tu­je také ener­ge­tic­ké služ­by tře­tím stra­nám. Za­mě­řu­je se při­tom na ob­no­vi­tel­né zdro­je, vy­so­ce účin­nou te­pel­nou vý­ro­bu elektři­ny a pod­ni­ká­ní v ob­las­ti plynu a ze­le­né­ho plynu spolu se sou­vi­se­jí­cí­mi služ­ba­mi.

S po­u­ži­tím ře­še­ní Vu­fo­ria Ex­pert Cap­tu­re pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu pod­po­ří spo­leč­nost Edison své pra­cov­ní­ky, sníží ná­kla­dy na ško­le­ní a zdi­gi­ta­li­zu­je kaž­do­den­ní tech­nic­ké pra­cov­ní po­stu­py. Za tímto úče­lem vy­tvo­ří pro pra­cov­ní­ky v první linii po­drob­né po­ky­ny, osvěd­če­né po­stu­py a ško­li­cí ma­te­ri­á­ly vy­u­ží­va­jí­cí roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Pra­cov­ní­ci ob­slu­hy při­jí­ma­jí kon­tex­to­vé po­ky­ny pro­střed­nic­tvím za­ří­ze­ní, jako jsou mo­bil­ní te­le­fo­ny, table­ty, tex­to­vé do­ku­men­ty a brýle, což zvy­šu­je je­jich bez­peč­nost, pro­to­že do­stá­va­jí de­tail­ní in­for­ma­ce, a při­tom jim zů­stá­va­jí volné ruce.

Další in­for­ma­ce o Roc­kwell Au­to­mati­on na­jde­te na www.rockwellautomation.com.
Informace o společnosti Edison na www.edison.it.


Mohlo by vás zajímat: