Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2022 opět s Digitální továrnou 2.0

Středa, 03 Srpen 2022 08:25

Tags: Brno | Digitalizace | Digitální továrna 2.0 | MSV 2022 | Průmysl

MSV Digitalni tovarna 2 0-2231Již tře­tím rokem bude sou­čás­tí říj­no­vé­ho Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně také Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se letos za­mě­ří na in­te­li­gent­ní di­gi­ta­li­za­ci v růz­ných po­do­bách. Pro­jekt při­blí­ží tech­no­lo­gie umožňující trans­for­ma­ci nejen prů­mys­lo­vé­ho pro­stře­dí, ale i celé eko­no­mi­ky. Cílem je po­mo­ci zfor­mu­lo­vat vizi změny české eko­no­mi­ky tak, aby byla úspěš­ná i v 21. sto­le­tí a v mě­ní­cím se ge­o­po­li­tic­kém kon­tex­tu.

Ve spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ci v pa­vi­lo­nu F ná­vštěv­ní­ci uvidí sou­bor di­gi­tál­ních a au­to­ma­ti­zač­ních tech­no­lo­gií, ex­po­ná­tů i ře­še­ní, které se při správ­ném vy­u­ži­tí stá­va­jí účin­nou sou­čás­tí vý­ro­by. Prak­tic­ky se tak lze se­zná­mit s myš­len­kou druhé trans­for­ma­ce české eko­no­mi­ky, je­jímž vý­sled­kem je zvy­šo­vá­ní vnitř­ní efek­ti­vi­ty vý­rob­ní­ho pro­ce­su, ener­ge­tic­ké efek­ti­vi­ty a efek­ti­vi­ty vy­u­ží­vá­ní a sle­do­vá­ní zdro­jů. Právě ener­ge­tic­ká udr­ži­tel­nost se za­řa­dí k hlav­ním té­ma­tům le­toš­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu.

Zla­tým part­ne­rem Di­gi­tál­ní to­vár­ny 2.0 se stala spo­leč­nost Si­e­mens. Svou na­bíd­ku dále před­sta­ví firmy jako 4dot Me­cha­t­ro­nic Sys­tems, ABRA Soft­ware, Act-in CZ, Au­to­Cont IPC, AYES, Bossard CZ, da­ta­Part­ner, Eu­rowa­ter, GE In­tel­li­gent Plat­forms, Lead­spic­ker, Pac­kung, Pan­tek (CS), Ra­y­net, Sidat, Smart­Vi­si­on, Twin­zo nebo UNIS.

Sou­čás­tí budou také ex­po­zi­ce Svazu prů­mys­lu a do­pra­vy ČR a Elek­tro­tech­nic­ké aso­ci­a­ce ČR. Do pro­jek­tu se v le­toš­ním roce po­pr­vé za­po­jí i Fin­sko, které při­pra­vu­je pre­zen­ta­ci svých firem z ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce. Po­řa­da­te­lé spo­lu­pra­cu­jí také s li­sov­nou spo­leč­nos­ti Škoda Auto. Spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rem pro­jek­tu je spo­leč­nost Ce­reb­ri­ca.


Mohlo by vás zajímat: