Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ashlar-Vellum vydává Graphite v13 SE

Středa, 17 Srpen 2022 10:31

Tags: 2D/3D kres­le­ní | Ashlar-Vellum | Drá­to­vé mo­de­ly | Gra­phi­te v13 SE | Mac | Win­dows

Graphite-2233Spo­leč­nost Ashlar-Vellum ozna­mu­je vy­dá­ní Gra­phi­te v13 SE, svého pro­gra­mu pro 2D/3D kres­le­ní drá­to­vých mo­de­lů pro Mac i Win­dows. Tato spe­ci­ál­ní edice umožňuje Gra­phi­te pro­vo­zo­vat na 64- i 32­bi­to­vých stro­jích. Kromě dlou­hé­ho se­zna­mu drob­ných vy­lep­še­ní a oprav drob­ných chyb při­ná­ší verze v13 SE pod­po­ru im­por­tu a ex­por­tu sou­bo­rů DXF/DWG 2023.

Ashlar-Vellum se již více než 30 let snaží po­sky­to­vat stej­nou funkč­nost a snad­né ovlá­dá­ní jak pro po­čí­ta­če Mac, tak pro Win­dows. Tento ob­tíž­ný pro­ces je o to ná­roč­něj­ší, že se v prů­bě­hu let ne­u­stá­le mění roz­ma­ry spo­leč­nos­tí Apple a Micro­soft. Verze 13 při­ná­ší pod­po­ru maker Apple v 64­bi­to­vých ope­rač­ních sys­té­mech pouze na kře­mí­ku Intel i Apple.

V současné době Graphite v13 SE podporuje:

  • macOS 12 Monterey
  • macOS 11 Big Sur
  • macOS 10.15 Catalina
  • macOS 10.14 Mojave
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8.1

Tato spe­ci­ál­ní edice Gra­phi­te dává uži­va­te­lům to, co právě teď po­tře­bu­jí, a umožňuje jim po­u­ží­vat ope­rač­ní sys­tém, který pre­fe­ru­jí. Ashlar-Vellum po­kra­ču­je v práci na úpl­ném pře­psá­ní Gra­phi­tu, ale tato verze splňuje oka­mži­té po­tře­by.

Vy­da­ný soft­ware Gra­phi­te v13 SE si mů­že­te stáh­nout zde.


Mohlo by vás zajímat: