Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze – CorelDRAW Graphics Suite 2020

Čtvrtek, 12 Březen 2020 14:16

Tags: 2020 | CorelDRAW | CorelDRAW.app | Grafika | Graphics Suite | Mac | Windows

GoToWebinar-002-2011Od čtvrt­ka 12. břez­na 2020 je ke koupi nová verze ob­lí­be­né­ho gra­fic­ké­ho ba­líč­ku Co­rel­DRAW. Za dlou­há léta své exis­ten­ce na trhu zís­ka­l Corel vel­kou ko­mu­ni­tu uži­va­te­lů, kteří mohou vy­tvá­řet ilu­stra­ce, re­klam­­ní ta­bu­le, loga a mnoho dal­ší­ho v sys­té­mech Win­dows nebo Mac, ale i na cestách s apli­ka­cí Co­rel­DRAW.app. Velký důraz je v po­sled­ní době kla­den na mož­nost spo­lu­prá­ce s kli­en­ty a ko­le­gy, což za­jiš­ťu­je právě apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app včet­ně shro­maž­ďo­vá­ní zpět­né vazby od jed­no­ho či více re­cen­zen­tů. Nová verze po­sky­tu­je díky pro­duk­tiv­ním ná­stro­jům pro všech­ny typy vý­stu­pů rych­le­ji vý­ji­meč­né vý­sled­ky.

V Co­rel­DRAW Suite 2020 na­jde­te všech­ny ob­vyk­lé pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je pro vek­to­ro­vé ilu­stra­ce, sazbu, úpra­vu fo­to­gra­fií a ty­po­gra­fii vhod­né pro různá od­vět­ví od vý­ro­by a tech­ni­ky až po tvor­bu re­klam­ních pa­ne­lů, mar­ke­ting atd.
Sada na­bí­zí ná­stro­je po­třeb­né k tvor­bě a do­dá­vá­ní ná­vrhů v módním prů­mys­lu, ať již pra­cu­je­te v ob­las­ti sí­to­tis­ku, vý­ši­vek, pří­mé­ho po­tis­ku nebo oděvů. Re­klam­ní a tis­ko­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé mají k dis­po­zi­ci vý­kon­ný modul sprá­vy barev a špič­ko­vé před­tis­ko­vé ná­stro­je ke tvor­bě umě­lec­kých děl pro ši­ro­kou škálu vý­stu­pů. Také pro tech­ni­ky a in­že­ný­ry před­sta­vu­je Co­rel­DRAW spo­leh­li­vý pro­stře­dek pro ob­last tech­ni­ky, vý­ro­by a kon­struk­ce, na­bí­zí spe­ci­a­li­zo­va­né pre­ciz­ní ná­stro­je pro tvor­bu po­drob­ných ilu­stra­cí pro­duk­tů a sou­čás­tek, di­a­gra­mů, sché­mat a dal­ších slo­ži­tých vi­zu­ál­ních ma­te­ri­á­lů.

GoToWebinar-028-2011

V sadě byly po­sí­le­ny ná­stro­je k vy­tvá­ře­ní prvků pro identi­tu znač­ky, pro­dej­ní ma­te­ri­á­ly a mnoho dal­ší­ho, takže je ide­ál­ním ře­še­ním pro všech­ny – od kre­a­tiv­ních pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti re­kla­my až po malé pod­ni­ky vy­tvá­ře­jí­cí mar­ke­tingo­vé ma­te­ri­á­ly.
Ilu­strá­to­ři a uměl­ci mohou kom­bi­no­vat své kla­sic­ké umě­lec­ké po­stu­py s nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií pro vek­to­ro­vé ilu­stra­ce a vy­tvá­řet krás­ná a so­fis­ti­ko­va­ná umě­lec­ká díla.

GoToWebinar-008-2011

Vy­dá­ní Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020 pro­vá­zí slo­ga­ny o vy­u­ží­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce. Tu mů­že­me najít u vy­lep­še­né apli­ka­ce Power­TRA­CE pro pře­vod rastrů na vek­to­ro­vou gra­fi­ku, u práce s ob­ráz­ky při je­jich zvět­šo­vá­ní, vy­lep­šo­vá­ní a umě­lec­kých pře­mě­nách.
Roz­ší­ře­ní do­zna­la kom­pa­ti­bi­li­ta sou­bo­rů, díky které je možný snad­ný im­port a ex­port ši­ro­ké škály prvků pro­jek­tů na zá­kla­dě kli­en­tem po­skyt­nu­tých sou­bo­rů nebo po­třeb díky kom­pa­ti­bi­li­tě s více než 100 for­má­ty sou­bo­rů pro gra­fi­ku, pu­b­li­ko­vá­ní a ob­ráz­ky.

Nový Co­rel­DRAW Suite 2020 si mů­že­te vy­zkou­šet 15 dní zdar­ma, za­kou­pit tr­va­lou verzi za 18 500 Kč, nebo roční před­plat­né uží­vá­ní za 9250 Kč, k dis­po­zi­ci jsou i jiné va­ri­an­ty, množ­stev­ní slevy, aka­de­mic­ké a škol­ní li­cen­ce. Je k dis­po­zi­ci ve 14 ja­zy­cích.

Hlav­ní apli­ka­ce

 • Co­rel­DRAW 2020 – Vek­to­ro­vé ilu­stra­ce a strán­ko­vý zlom
 • Corel PHOTO-PAINT 2020 – Pro­gram pro úpra­vu ob­ráz­ků a ná­vrhy za­lo­že­ní na pi­xe­lech
 • Corel Font Ma­nager 2020 – Ná­stroj pro sprá­vu a zkou­má­ní písma
 • Power­TRA­CE – Pře­vod rastrů na vek­to­ro­vou gra­fi­ku s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce (za­hr­nu­to jako sou­část apli­ka­ce Co­rel­DRAW)
 • Co­rel­DRAW.app – Gra­fic­ké ná­vrhy a vek­to­ro­vé ilu­stra­ce on­li­ne pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če
 • CAP­TU­RE – Ná­stroj pro tvor­bu sním­ků ob­ra­zov­ky (k dis­po­zi­ci pouze ve verzi pro Win­dows)
 • Af­ter­Shot 3 HDR – Edi­tor fo­to­gra­fií ve for­má­tu RAW

Obsah

 • 7000 kli­par­tů, di­gi­tál­ních ob­ráz­ků a ša­b­lon mo­bil­ních re­klam­ních pa­ne­lů
 • 1000 di­gi­tál­ních fo­to­gra­fií s vy­so­kým roz­li­še­ním
 • Více než 1000 písem Tru­e­Ty­pe a Open­Ty­pe
 • 150 pro­fe­si­o­nál­ně na­vr­že­ných ša­b­lon
 • Více než 600 pře­cho­do­vých, vek­to­ro­vých a rastro­vých vý­pl­ní

Do­ku­men­ta­ce

 • Struč­ná úvod­ní pří­ruč­ka
 • Struč­ná re­fe­renč­ní pří­ruč­ka
 • Sou­bo­ry on-line ná­po­vě­dy

Mno­hem více se v češtině do­zví­te na webu www.coreldraw.com.


Mohlo by vás zajímat: