Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový extrémně odolný tablet Dell Latitude

Autor článku: Dell Technologies   
Středa, 25 Říjen 2023 22:47

Tags: Dell Tech­no­lo­gies | Hardware | La­ti­tu­de 7030 | Ru­g­ged Ex­tre­me | Table­t | Windows

Latitude 7030 Rugged Extreme 1-2343Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model odol­né­ho table­tu La­ti­tu­de 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me. Tablet je s roz­sáh­lou na­bíd­kou pří­slu­šen­ství a ba­te­ri­e­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi za pro­vo­zu kon­ci­po­va­ný pro pra­cov­ní­ky, kteří tráví vět­ši­nu času mimo pra­cov­ní stůl, na­pří­klad na tě­žeb­ní soupra­vě, v ob­rá­bě­cí dílně nebo na ho­rách. Nový tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me spo­ju­je odol­nost s mo­bi­li­tou – jde o pře­nos­ný plně odol­ný tablet znač­ky Dell.

Jeho lehké tělo o hmot­nos­ti 1 kg a kom­fort­ní pří­slu­šen­ství zna­me­na­jí, že tablet ne­pů­so­bí těž­ko­pád­ně a ne­za­tě­žu­je svaly uži­va­te­le při dlou­hých smě­nách ve skla­du, na místě zá­sa­hu nebo při po­hy­bu po sta­ve­niš­ti.

Malé rozměry, vysoká odolnost a bezpečnost

I když je 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me na odol­ný tablet po­měr­ně drob­ný, jeho odol­nost do­sa­hu­je třídy IP­‑65 a MIL­‑STD 810, takže pře­ži­je i ty nej­ex­trém­něj­ší pod­mín­ky. Spe­ci­fi­ka­ce vo­jen­ské třídy zna­me­ná, že byl nový tablet La­ti­tu­de tes­to­ván na pád z výšky 1,2 metru a tep­lot­ní odol­nost v roz­sa­hu od -29 °C do 63 °C. Krytí IP­‑65 zna­me­ná ma­xi­mál­ní ochra­nu před vnik­nu­tím pra­chu, ne­čis­tot a vody, takže tablet a cit­li­vá data v něm ulo­že­ná odo­la­jí ná­roč­ným po­vě­tr­nost­ním vli­vům.

Latitude 7030 Rugged Extreme-2343

Vedle me­cha­nic­ké odol­nos­ti je tablet vy­ba­ven také mo­der­ní­mi bez­peč­nost­ní­mi funk­ce­mi, takže je chrá­ně­ný před ne­bez­pe­čím jak v ky­ber­ne­tic­kém světě, tak v tom fy­zic­kém. TPM 2.0 Con­t­rol­Vault je in­te­gro­va­ný hard­wa­ro­vý šif­ro­va­cí ná­stroj, který po­má­há uži­va­te­lům za­bez­pe­čit data. In­fra­čer­ve­ná ka­me­ra pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je po­mo­cí funk­ce Micro­soft Win­dows Hello, do­ty­ko­vá čteč­ka otis­ků prstů, kryt­ka ka­me­ry pro větší sou­kro­mí a kon­takt­ní nebo bez­kon­takt­ní čteč­ka či­po­vých karet do­tvá­ří sou­bor bez­peč­nost­ních opat­ře­ní.

Vysoký výkon a moderní výbava

Tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me může být v nej­vyš­ší kon­fi­gu­ra­ci vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rem Intel Core i7 12. ge­ne­ra­ce, až 32 GB pa­mě­ti LPD­DR5 a u kon­fi­gu­ra­cí s pro­ce­so­ry i5 a i7 in­te­gro­va­nou gra­fi­kou Iris Xe. To vše za­jiš­ťu­je vy­so­ký výkon při práci v te­ré­nu. Nový tablet pod­po­ru­je disky NVMe SSD o ka­pa­ci­tě až 2 TB.

Pro ně­kte­ré uži­va­te­le jsou stej­ně dů­le­ži­té ši­ro­ké mož­nos­ti při­po­je­ní jako vy­so­ký výkon. Za tímto úče­lem model 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me pod­po­ru­je Wi­‑Fi 6E s du­ál­ním ši­ro­ko­pásmo­vým při­po­je­ním, které po­má­há za­jis­tit nej­vyš­ší mož­nou rych­lost. Tablet je do­dá­ván také s GPS a 5G a pod­po­ru­je i pri­vát­ní síť 5G kvůli zvý­še­ní za­bez­pe­če­ní, rych­los­ti a do­sa­hu bez­drá­to­vé­ho při­po­je­ní.

Tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me zob­ra­zu­je data v re­ál­ném čase na 10,1pal­co­vém dis­ple­ji s po­mě­rem stran 16:10 a roz­li­še­ním FHD+ (1920 x 1200 bodů), který ma­xi­mál­ně vy­u­ží­vá do­stup­nou plo­chu. Jas dis­ple­je do­sa­hu­je 1000 nitů, takže je dobře či­tel­ný i na pří­mém slu­neč­ním svět­le. Ti, kdo pra­cu­jí s agre­siv­ní­mi che­mi­ká­li­e­mi nebo ne­bez­peč­ným vy­ba­ve­ním, mohou tablet ovlá­dat i v ochran­ných ru­ka­vi­cích.

Účelové příslušenství pro každé odvětví

Tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me zvlá­dá ši­ro­ké spek­trum růz­ných úkolů. S pří­slu­šen­stvím znač­ky Dell navíc vy­ho­ví i spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům. Mezi jeho pří­slu­šen­ství patří:

  • Pevná ru­ko­jeť a pa­siv­ní do­ty­ko­vé pero. Tato dvo­ji­ce pří­slu­šen­ství zlep­šu­je úchop za­ří­ze­ní a přes­nost při psaní nebo kres­le­ní. Po­ho­dl­ná a na dotek pří­jem­ná ru­ko­jeť, do které se pero uklá­dá, má gu­mo­vý potah na pev­ném po­ly­me­ro­vém zá­kla­du. Pa­siv­ní sty­lus lze za­kou­pit i sa­mo­stat­ně.
  • Od­ní­ma­tel­ná klá­ves­ni­ce. Tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me lze pře­mě­nit na za­ří­ze­ní 2v1 po­mo­cí jed­no­du­še při­po­ji­tel­né klá­ves­ni­ce s RGB pod­sví­ce­ním a s kry­tím IP­‑65. Po jejím při­po­je­ní lze tablet po­sta­vit a uží­vat stej­ným způ­so­bem jako stan­dard­ní no­te­book nebo sklo­pit do úhlu 180°.
  • Otoč­ný po­pruh na zá­pěs­tí. Plně otoč­ný po­pruh umožňuje po­ho­dl­ně při­pev­nit tablet k zá­pěs­tí při práci ve sta­tic­kém nebo mo­bil­ním pro­stře­dí. Po­pruh je ur­če­ný k mon­tá­ži podle stan­dar­du VESA 50x50 a jeho sou­čás­tí je i úchyt pro ulo­že­ní sty­lu­su.

Latitude 7030 Rugged Extreme Accessories-2343

Vše­stran­nost za­ří­ze­ní se vzta­hu­je i na kon­fi­gu­ro­va­tel­né porty, k nimž lze při­po­jit čteč­ku čá­ro­vých kódů nebo adap­té­ry na roz­hra­ní RJ­‑45, uni­ver­zál­ní zvu­ko­vý ko­nek­tor nebo port USB­‑A. Tablet je vy­ba­ve­ný také dvěma hard­wa­ro­vý­mi tla­čít­ky, která lze na­pro­gra­mo­vat v apli­ka­ci Ru­g­ged Con­t­rol Cen­ter.

Tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me bude ce­lo­svě­to­vě do­stup­ný kon­cem to­ho­to roku.

 


Mohlo by vás zajímat: