Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový průmyslový panelový počítač Rock­smart RSC612

Autor článku: Werock Technologies   
Úterý, 14 Listopad 2023 15:15

Tags: Panelový počítač | Průmysl | Rocksmart | RSC612 | Ubuntu | WEROCK | Windows

Rocksmart RSC610-RS612 Front ISO celeron-2346WEROCK Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vé vý­po­čet­ní tech­ni­ky, po­kra­ču­je ve své ino­va­tiv­ní mo­de­lo­vé řadě Rock­smart a před­sta­vu­je je­jí­ho nej­no­věj­ší­ho člena: Rock­smart RSC612. Vý­kon­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač na­va­zu­je na úspěch mo­de­lu Rock­smart RSC610 a roz­ši­řu­je mož­nos­ti pro kon­struk­ci stro­jů a za­ří­ze­ní i au­to­ma­ti­zač­ní prů­my­sl. Ná­ro­ky kla­de­né na mo­der­ní tech­no­lo­gic­ké apli­ka­ce se ne­u­stá­le zvy­šu­jí.

Nový prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač Rock­smart RSC612 byl vy­vi­nut spe­ci­ál­ně pro spl­ně­ní těch­to po­ža­dav­ků a na­bí­zí ši­ro­kou škálu funk­cí. Stej­ně jako ne­dáv­no před­sta­ve­ný Rock­smart RSC610 na­bí­zí i nový model tenké hli­ní­ko­vé pouz­dro pro mo­der­ní es­te­tic­ký vzhled a krytí IP65 na před­ní stra­ně. Zcela pa­siv­ní chla­ze­ní a ši­ro­ký roz­sah pro­voz­ních tep­lot za­jiš­ťu­jí ši­ro­ké mož­nos­ti po­u­ži­tí. Pa­ne­lo­vý po­čí­tač lze na­mon­to­vat do roz­vá­dě­čů nebo jej lze díky mon­táž­ním bodům VESA na­in­sta­lo­vat kam­ko­li.

Nový model má 12,1pal­co­vý dis­plej s op­ti­mál­ní či­tel­nos­tí za všech si­tu­a­cí a je k dis­po­zi­ci s jasem až 1200 nitů pro ven­kov­ní po­u­ži­tí. Uži­va­tel­ská in­ter­ak­ce pro­bí­há buď pro­střed­nic­tvím ka­pa­cit­ní­ho ví­ce­do­ty­ko­vé­ho, nebo 5W od­po­ro­vé­ho jed­no­do­ty­ko­vé­ho dis­ple­je pro hlad­ké ovlá­dá­ní i v sil­ných pra­cov­ních ru­ka­vi­cích.

Rock­smart RSC612 je po­há­něn mo­der­ním 4já­d­ro­vým pro­ce­so­rem Intel El­khart Lake Ce­le­ron s 10nm li­to­gra­fií a na­bí­zí rych­lý a spo­leh­li­vý výkon s op­ti­mál­ní ener­ge­tic­kou účin­nos­tí, což je ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v ty­pic­kých apli­ka­cích HMI. Pod­po­ro­vá­ny jsou sys­témy se sys­té­mem Win­dows 10, Win­dows 11 nebo Ubun­tu Linux.

Rocksmart RSC612 ISO-2346

Kromě roz­sáh­lých roz­hra­ní a mož­nos­ti při­po­je­ní až dvou ex­ter­ních mo­ni­to­rů lze prů­mys­lo­vý panel vo­li­tel­ně vy­ba­vit také běž­ný­mi prů­mys­lo­vý­mi roz­hra­ní­mi pro sběr­ni­co­vé pro­to­ko­ly a ether­ne­to­vé pro­to­ko­ly re­ál­né­ho času nebo nej­lep­ším pro­ce­so­rem umělé in­te­li­gen­ce ve své třídě.

Vlastnosti panelového počítače

  • Prů­mys­lo­vý 12,1pal­co­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač pro vý­rob­ní apli­ka­ce, HMI nebo ki­osky.
  • Štíh­lé, vy­so­ce kva­lit­ní hli­ní­ko­vé pouz­dro s kry­tím IP65
  • Vo­li­tel­ný nej­lep­ší AI pro­ce­sor ve své třídě nebo pro­to­ko­ly Fiel­d­bus a Ether­net v re­ál­ném čase
  • Hlad­ký po­vrch s ví­ce­do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou vhod­nou pro gesta nebo jed­no­do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou cit­li­vou na tlak
  • Mo­der­ní 4já­d­ro­vý pro­ce­sor Intel El­khart Lake Ce­le­ron s 10nm li­to­gra­fií

Rock­smart RSC612 je nyní k dis­po­zi­ci k ob­jed­ná­ní u přímých pro­dej­ců a zú­čast­ně­ných sys­té­mo­vých part­ne­rů. Další ve­li­kos­ti a mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce dis­ple­je jsou v sou­čas­né době vy­ví­je­ny a budou k dis­po­zi­ci v nej­bliž­ší době. Další in­for­ma­ce o dis­ple­ji Rock­smart RSC612 a dal­ších pro­duk­tech spo­leč­nos­ti WEROCK Tech­no­lo­gies na­lez­ne­te na www.werocktools.com.

Stej­ně jako u všech pro­duk­tů spo­leč­nos­ti je uh­lí­ko­vá stopa dis­ple­je Rock­smart RSC612, která ne­vy­hnu­tel­ně vzni­ká při vý­ro­bě a pře­pra­vě, plně kom­pen­zo­vá­na pro­jek­ty na ochra­nu kli­ma­tu v sou­la­du se zla­tým stan­dar­dem WWF.

Nový prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač WEROCK Rock­smart RSC612 byl slav­nost­ně před­sta­ven na právě pro­bí­ha­jí­cím (14.–16. 11. 2023) ve­letr­hu SPS v No­rim­ber­ku.


Mohlo by vás zajímat: