Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové možnosti kovového 3D tisku pro český průmysl

Středa, 29 Květen 2024 22:58

Tags: 3Dees Industries | Hewlett-Pac­kard | Kovový 3D tisk | Průmysl | Xact Metal

HP Metal Jet S100-Xact Metal XM200G-24223Dees In­dustries re­a­gu­je na vzrůs­ta­jí­cí vý­znam a roli 3D tisku kovů v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě. Díky no­vé­mu part­ner­ství s ame­ric­kým Xact Metal je 3D tisk kovů do­stup­něj­ší. To umožňuje tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Laser Mel­ting (SLM), která do­ká­že vy­tvá­řet ten­kostěn­né i tlus­tostěn­né ge­o­me­t­rie růz­no­ro­dých ve­li­kos­tí z ši­ro­ké­ho port­fo­lia ma­te­ri­á­lů. Další no­vin­kou je roz­ší­ře­ní part­ner­ství s Hewlett-Pac­kard.

3Dees In­dustries při­ná­ší na trh střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py mož­nos­ti sé­ri­o­vé vý­ro­by ko­vo­vých dílů po­mo­cí za­ří­ze­ní Metal Jet S100 vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii bin­der jet­ting s mi­ni­mál­ní­mi po­ža­dav­ky na další opra­co­vá­ní.

Mezi hlav­ní vý­ho­dy za­ve­de­ní tech­no­lo­gií pro 3D tisk kovů patří zvý­še­ní ka­pa­ci­ty a rych­los­ti vý­ro­by, do­sa­že­ní velmi přes­né ge­o­me­t­rie a s tím spo­je­né zvý­še­ní funkč­nos­ti da­ných dílů, ale také třeba sní­že­ní od­pa­du. S cílem zvý­šit kon­ku­ren­ce­schop­nost čes­ké­ho prů­mys­lu, se roz­hod­la 3Dees In­dustries pro spo­lu­prá­ci hned se dvěma před­ní­mi svě­to­vý­mi hráči v 3D vý­ro­bě kovů – Hewlett-Pac­kard a Xact Metal. 3D tisk kovů je zatím tou nejmlad­ší ob­las­tí 3D vý­ro­by a tomu od­po­ví­dá i ob­rov­ská dy­na­mi­ka, se kte­rou se tech­no­lo­gie vy­ví­jí. Spo­je­nec­tvím se dvěma svě­to­vý­mi hráči na poli ko­vo­vé­ho 3D tisku se 3Dees po­da­ři­lo se­sta­vit velmi pes­t­ré port­fo­lio – prů­mys­lo­vá vý­ro­ba v našem re­gi­o­nu může pro­střed­nic­tvím no­vých apli­ka­cí vý­raz­ně zvý­šit svou kon­ku­ren­ce­schop­nost.

Kovový tisk pro sériovou výrobu

No­vin­ka od Hewlett-Pac­kard, za­ří­ze­ní Metal Jet S100, umožňuje sé­ri­o­vou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů s mi­ni­mál­ní­mi po­ža­dav­ky na po­st­pro­ces­sing a s vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tou. Tech­no­lo­gie bin­der jet­ting od HP je prů­lo­mo­vou no­vin­kou a ce­lo­svě­to­vě ho­vo­ří­me již o ně­ko­li­ka de­sít­kách úspěš­ných in­sta­la­cí. 3Dees v ní vidí ob­rov­ský po­ten­ci­ál a před­po­klá­dá, že během ně­ko­li­ka let bude tato tech­no­lo­gie ši­ro­ce vy­u­ží­vá­na v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích všeho druhu. 3Dees je jed­nou ze dvou firem, která byla pro dis­tri­buci tech­no­lo­gie v rámci Ev­ro­py vy­brá­na. Nej­vět­ší apli­kač­ní po­ten­ci­ál této tech­no­lo­gie je zejmé­na v sek­to­rech au­to­mo­bi­lo­vé­ho, vý­rob­ní­ho a obran­né­ho prů­mys­lu či ve zdra­vot­nic­tví.

Ob­dob­ně jako v pří­pa­dě tech­no­lo­gie HP Multi Jet Fusi­on, která je eta­lo­nem na poli po­ly­mer­ní­ho prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku, vy­u­ží­vá HP Metal Jet bin­der jet­ting, tedy na­ná­še­ní vrst­vy ko­vo­vé­ho práš­ku a spe­ci­ál­ní te­ku­ti­ny na bázi po­ly­me­ru na tis­ko­vou plo­chu. Vý­sled­ný vý­tisk se sli­nu­je v sin­trač­ní peci a podle po­tře­by fi­nál­ně upra­ví. Opro­ti jiným me­to­dám 3D tisku umožňuje tech­no­lo­gie bin­der jet­ting ná­sob­ně vyšší pro­duk­ti­vi­tu při vý­raz­ně nižší ceně. Vedle rych­los­ti stav­by dílů do­chá­zí také k vý­znam­né úspo­ře po­u­ži­tí práš­ku.

Cenově dostupné řešení z USA

3Dees In­dustries na­vá­za­la také nové part­ner­ství s Xact Metal, která má glo­bál­ní síť part­ne­rů s dlou­ho­le­tý­mi zku­še­nost­mi ve 45 ze­mích v Ame­ri­ce, Ev­ro­pě a Asii. Xact Metal na­bí­zí jed­no­la­se­ro­vé a dvou­la­se­ro­vé tis­kár­ny pro prů­mys­lo­vou 3D vý­ro­bu ko­vo­vých dílů tech­no­lo­gií Se­lecti­ve Laser Mel­ting (SLM). Tato tech­no­lo­gie je velmi va­ri­a­bil­ní a do­ká­že vy­tvá­řet ten­kostěn­né i tlus­tostěn­né ge­o­me­t­rie růz­no­ro­dých ve­li­kos­tí z ši­ro­ké­ho port­fo­lia ma­te­ri­á­lů. Vý­sled­kem je pro­dukt s velmi jem­ným de­tai­lem a vy­so­kou přes­nos­tí. Díky to­mu­to part­ner­ství se 3Dees In­dustries stává ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem je­jich za­ří­ze­ní pro Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a Ukra­ji­nu.

Part­ner­ství s Xact Metal je klí­čo­vé, pro­to­že umožňuje 3Dees In­dustries na do­má­cím i za­hra­nič­ním trhu na­bí­zet ce­no­vě do­stup­né a vy­so­ce vý­kon­né za­ří­ze­ní XM200G, které vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Se­lecti­ve Laser Mel­ting (SLM), zná­mou také jako Laser Pow­der Bed Fusi­on (LPBF) nebo Di­rect Metal Laser Sin­te­ring (DMLS). Kromě schop­nos­ti vy­rá­bět vy­so­ce přes­né a kom­plex­ní díly do­ká­že tato tech­no­lo­gie pra­co­vat s ši­ro­kým spek­trem ma­te­ri­á­lů, jako jsou ne­re­zo­vé a ná­stro­jo­vé oceli, titan, hli­ník, měď a další. Tech­no­lo­gie umožňuje 3Dees na­bíd­nout zá­kaz­ní­kům ře­še­ní, která jsou rych­lej­ší, přes­něj­ší, a pře­de­vším eko­no­mic­ky do­stup­něj­ší.

Právě o eko­no­mic­kou do­stup­nost tech­no­lo­gií spo­leč­nost Xact Metal dlou­ho­do­bě usi­lu­je a snaží se svá za­ří­ze­ní do­stat mezi prů­mys­lo­vé firmy, které je budou vy­u­ží­vat nejen pro high-tech vesmír­né a me­di­cín­ské apli­ka­ce, ale i pro běžné stro­jí­ren­ství. 3Dees In­dustries plá­nu­je vy­bu­do­vat tech­no­lo­gic­ké cen­t­rum adi­tiv­ní vý­ro­by kovů se za­ří­ze­ním XM200G. Zá­kaz­ní­ci se tak budou moci na za­ří­ze­ní při­jít po­dí­vat, se­zná­mit se s kon­krét­ní­mi apli­ka­ce­mi a pod ve­de­ním apli­kač­ních in­že­ný­rů na po­u­ží­vá­ní tech­no­lo­gie i ply­nu­le pře­jít.

Nová etapa průmyslové výroby

3D tisk kovů podle od­bor­ní­ků před­sta­vu­je krá­lov­skou dis­ci­plí­nu adi­tiv­ních tech­no­lo­gií – firmy díky ní za­čí­na­jí ob­je­vo­vat nové mož­nos­ti, a to zejmé­na v ob­las­tech, kde kon­venč­ní vý­rob­ní pro­ce­sy do­sa­hu­jí svých li­mi­tů. Mezi klí­čo­vé před­nos­ti této tech­no­lo­gie patří schop­nost vy­tvá­řet ko­vo­vé díly s kom­plex­ní­mi ge­o­me­t­ri­e­mi a slo­ži­tý­mi vnitř­ní­mi struk­tu­ra­mi. Tato dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cí ob­last 3D tisku se může po­stup­ně etablo­vat ve spous­tě ob­las­tí prů­mys­lo­vé vý­ro­by.

Prů­mys­lo­vá vý­ro­ba stojí před mil­ní­kem, kdy budou nej­vět­ší pří­no­sy pra­me­nit ze sy­ner­gie tra­dič­ních vý­rob­ních po­stu­pů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií. Hlav­ním im­pul­zem pro za­vá­dě­ní tech­no­lo­gií pro 3D tisk kovů není na­hra­dit tra­dič­ní ko­vo­vý­ro­bu, ale její vý­rob­ní pro­ce­sy ze­fek­tiv­nit. Velká sy­ner­gie je na­pří­klad v 3D vý­ro­bě vy­so­ce přes­ných po­lo­to­va­rů, které pro­jdou zá­vě­reč­ným ob­rá­bě­ním na CNC stro­jích.

Tech­no­lo­gie je no­si­te­lem no­vých mož­nos­tí zejmé­na pro od­vět­ví le­tec­tví, au­to­mo­bi­lo­vé­ho a zbroj­ní­ho prů­mys­lu a me­di­cí­ny, ale díky ros­tou­cí­mu zájmu a in­ves­ti­cím by se mohla stát běž­nou sou­čás­tí vý­rob­ních pro­ce­sů ve spous­tě dal­ších ob­las­tí. Firmy, které budou schop­ny vy­u­žít po­ten­ci­ál 3D tisku kovů, si tak za­jis­tí kon­ku­renč­ní vý­ho­du a také větší fle­xi­bi­li­tu při re­ak­ci na po­tře­by zá­kaz­ní­ků – po­u­ží­vá­ním tech­no­lo­gie se dá na­pří­klad velmi jed­no­du­še op­ti­ma­li­zo­vat objem vý­ro­by.


Mohlo by vás zajímat: