Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tisk dává druhou šanci handicapovaným zvířatům

Úterý, 12 Březen 2024 00:41

Tags: 3D tisk | 3Dees Industries | AnyoneGo | Handicapovaná zvířata | HP Multijet Fusion

Buci-Orteza-03-2411Dříve zra­ně­ní po­hy­bo­vé­ho apa­rá­tu pro zví­řa­ta mělo často fa­tál­ní dů­sled­ky, pro­to­že ztrá­ta po­hyb­li­vos­ti zna­me­na­la při­nejmen­ším znač­né sní­že­ní kva­li­ty je­jich ži­vo­ta. Ře­še­ní na­bí­zí česká firma Any­o­ne­Go, která při­šla s ná­pa­dem 3D tiš­tě­ných po­mů­cek pro han­di­ca­po­va­ná zví­řa­ta. Spo­leč­ně s tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí 3Dees In­dustries tak do­ká­žou vy­ro­bit vozík, or­té­zu či pro­té­zu pro do­má­cí maz­líč­ky, ale třeba i pro pštro­sy, ko­roptve a ovce.

Adi­tiv­ní tech­no­lo­gie, které na­bí­zí 3Dees In­dustries, bude možné vy­u­žít i u dal­ší­ho am­bi­ciózního pro­jek­tu – Any­o­ne­Go pra­cu­je na vý­vo­ji lid­ské­ho in­va­lid­ní­ho vo­zí­ku, který díky uni­kát­ní kon­struk­ci vý­raz­ně usnad­ní ces­to­vá­ní ak­tiv­ním vo­zíč­ká­řům.
Zhru­ba kaž­dou dru­hou do­mác­nost obývá i do­má­cí maz­lí­ček. Vět­ši­na do­mác­nos­tí je po­va­žu­je za pl­no­hod­not­né členy ro­di­ny a když je potká ne­štěs­tí v po­do­bě úrazu či ne­mo­ci po­hy­bo­vé­ho apa­rá­tu, chtě­jí pro ně za­cho­vat co nej­lep­ší kva­li­tu ži­vo­ta, která spo­čí­vá i ve vol­ném po­hy­bu. Myš­len­ka po­má­hat zví­řa­tům při­š­la ještě před rokem 2016, kdy Any­o­ne­Go vznik­lo. Po dů­klad­ném tes­to­vá­ní a vý­vo­ji zde našli sys­tém, jak rych­le a efek­tiv­ně po­můc­ky na míru vy­rá­bět. Z po­hle­du pev­nos­ti, pruž­nos­ti a dal­ších nut­ných vlast­nos­tí se nej­ví­ce osvěd­či­ly tech­no­lo­gie práš­ko­vé­ho 3D tisku, např. HP mul­ti­jet fusi­on.

ORTEZA-KUKY-05-2411

Po­ří­ze­ní sa­mot­né prů­mys­lo­vé 3D tis­kár­ny je pro firmu vy­rá­bě­jí­cí stov­ky kom­po­nent ročně pří­liš ná­klad­né. Proto spo­lu­pra­cu­jí s tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí 3Dees In­dustries – po­má­ha­jí nejen se sa­mot­nou vý­ro­bou, ale zku­še­ní apli­kač­ní in­že­ný­ři 3Dees In­dustries stáli u vý­bě­ru nej­vhod­něj­ší­ho ře­še­ní. Od po­čát­ku Any­o­ne­Go po­má­ha­jí s vý­bě­rem ma­te­ri­á­lů, po­stu­pů a vhod­ných tech­no­lo­gií tak, aby vý­sled­ná kva­li­ta byla co nej­lep­ší. Ma­te­ri­á­ly musí splňovat vy­so­ké stan­dar­dy pev­nos­ti, pruž­nos­ti, přes­nos­ti i dy­na­mi­ky. Bo­ha­té zku­še­nos­ti s vy­u­ži­tím 3D tisku v seg­men­tu or­te­tic­kých a pro­te­tic­kých po­mů­cek byly pře­ne­se­ny i do této spo­lu­prá­ce a na­le­ze­na op­ti­mál­ní tech­no­lo­gie vý­ro­by po­mů­cek pro zví­řa­ta.

vlkodav orteza na miru-2411

Právě efek­tiv­ní vý­ro­ba v ma­lých ná­kla­dech včet­ně per­so­na­li­zo­va­ných va­ri­ant uči­ni­la z adi­tiv­ních tech­no­lo­gií účin­né ře­še­ní pro spous­tu ob­las­tí zdra­vot­nic­tví a po­můc­ky pro ne­moc­ná zví­řa­ta jsou toho sou­čás­tí. Kom­po­nen­ty, které ne­vy­ža­du­jí tak vy­so­ký stan­dard kva­li­ty a přes­nos­ti, pak v Any­o­ne­Go tisk­nou na farmě stol­ních FFF a FDM tis­ká­ren.

Neposedná zvířata jsou při skenování oříškem

Aby se dala vy­ro­bit pad­nou­cí or­té­za či pro­té­za na míru, je nutné, aby do­má­cí maz­líč­ci pro­šli pro­ce­sem 3D ske­no­vá­ní. Stej­ně jako dětem, ani zví­řa­tům se nedá vy­svět­lit, že je nutné, aby se chvil­ku ne­hý­ba­la. Proto se nyní za­vá­dí me­to­da od­lit­ku, kdy se ske­nu­je právě až vy­ro­be­ný od­li­tek a není nutné udr­žet zvíře v klidu po tak dlou­hou dobu. Další pře­káž­kou je i srst, která před­sta­vu­je ur­či­tou od­chyl­ku – tato ne­přes­nost se pře­po­čí­tá­vá po­mo­cí spe­ci­ál­ní­ho ko­efi­ci­en­tu.

3D tištěné ortézy a protézy dodávají i do Jižní Ameriky

Česká firma za dobu svého pů­so­be­ní po­moh­la stov­kám han­di­ca­po­va­ných zví­řat v Ev­ro­pě a spo­lu­prá­ce se na­va­zu­je i se zá­kaz­ní­ky v ze­mích Jižní a Se­ver­ní Ame­ri­ky nebo v Aus­trá­lii. Vzdá­le­něj­ší desti­na­ce jsou ale ná­roč­né na pře­pra­vu, která mnoh­dy může být stej­ně drahá jako sa­mot­ný vý­ro­bek. Proto i na ji­ných kon­ti­nen­tech se na­va­zu­jí part­ner­ství se spo­leč­nost­mi jako 3Dees In­dustries a vy­tvá­ří síť part­ne­rů, kteří by daný vý­ro­bek vy­tisk­li až na místě. Od­padly by tak vy­so­ké ná­ro­ky na pře­pra­vu a po­můc­ky mohou být do­stup­něj­ší více cho­va­te­lům.

3D tisk umožňuje vysokou míru customizace

Každé zvíře a pře­de­vším každý han­di­cap je in­di­vi­du­ál­ní – za­káz­ka před­sta­vu­je uni­kát­ní a po­měr­ně ča­so­vě ná­roč­ný cus­to­mi­zo­va­ný pro­jekt. Celý pro­ces od pří­pra­vy ře­še­ní, přes ske­no­vá­ní, ná­vrhů, sa­mot­né­ho tisku, až po sklá­dá­ní jed­not­li­vých kom­po­nen­tů do­hro­ma­dy, musí vždy pro­běh­nout od nuly.

Vý­raz­nou ča­so­vou úspo­ru při­ná­ší zejmé­na soft­ware od 3Dees In­dustries, s jehož po­mo­cí se za­da­jí kom­po­nen­ty k tisku v uži­va­tel­sky pří­jem­ném pro­stře­dí, které po­mů­že tisk zadat efek­tiv­ně. Po­třeb­ná data si sám načte, oka­mži­tě spo­čí­tá cenu a upo­zor­ní na pří­pad­né li­mi­ty.

Zvo­le­ná tech­no­lo­gie HP Jet Fusi­on se vy­zna­ču­je vy­so­kou me­cha­nic­kou a che­mic­kou odol­nos­tí vý­tis­ků, což bylo jed­ním z hlav­ních kri­té­rií to­ho­to pro­jek­tu. Kromě kva­li­ty je to ale také rych­lost a opa­ko­va­tel­ná přes­nost vý­ro­by.

AnyoneGo pracuje i na vývoji invalidního vozíku pro lidi

Adi­tiv­ní tech­no­lo­gie jsou v ob­las­ti zdra­vot­nic­tví na vze­stu­pu. Ak­tiv­ní vo­zíč­ká­ři se možná brzy do­čka­jí 3D tiš­tě­né­ho vo­zí­ku, který bude slou­žit zejmé­na spor­tov­cům a lidem, kteří se často po­hy­bu­jí a pře­jíž­dě­jí. Bude ho možné jed­no­du­še slo­žit a po­lo­žit na­pří­klad jen mezi se­da­dla v autě. První pro­to­ty­py by měly být na světě do konce le­toš­ní­ho roku.

 


Mohlo by vás zajímat: