Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální továrna 2.0 na MSV o budoucnosti průmyslu

Pátek, 22 Září 2023 12:17

Tags: BVV | Digitalizace | Digitální továrna | MSV 2023 | Průmysl

Digitalni tovarna BVV 2022-2338Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je v dneš­ní době vý­znam­nou sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho od­vět­ví a prů­my­sl není vý­jim­kou. Umožňuje stro­jí­ren­ským fir­mám au­to­ma­ti­zo­vat mnoho pro­ce­sů, což vede ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a pro­duk­ti­vi­ty. A právě di­gi­ta­li­za­ce bude jed­ním z klí­čo­vých témat Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se koná od 10. do 13. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Di­gi­tál­ním tech­no­lo­giím se bude vě­no­vat už po­čtvr­té pro­jekt Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, který ná­vštěv­ní­ci na­jdou v pa­vi­lo­nu F.

Hlav­ním part­ne­rem je v le­toš­ním roce Ná­rod­ní cen­t­rum Prů­mys­lu 4.0 spo­leč­ně s vý­zkum­ným pra­co­viš­těm CIIRC ČVUT v Praze – RI­CAIP Test­be­dem pro Prů­my­sl 4.0, spo­leč­nost­mi Si­e­mens, T­‑Mo­bi­le, Česká spo­ři­tel­na, DEL, SICK a ev­rop­ským ino­vač­ním spo­le­čen­stvím EIT Ma­nu­factu­ring.

Řešení pro digitalizaci průmyslu

V Di­gi­tál­ní to­vár­ně 2.0 ne­bu­de chy­bět přes 20 firem, které budou pre­zen­to­vat nej­no­věj­ší trans­for­mač­ní tech­no­lo­gie. Ře­še­ní pro mo­ni­to­ring stro­jů před­sta­ví spo­leč­nost 4dot. Lá­ka­dlem bude nový sen­zor vib­ra­cí PM3 vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro tvá­ře­cí troje, ale uplat­ně­ní na­jdou i u ob­rá­bě­cích stro­jů a v ostat­ních apli­ka­cích. Za­jí­ma­vá bude také ex­po­zi­ce firmy AYES, která se spe­ci­a­li­zu­je na do­dáv­ku chyt­rých brýlí a vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty při di­gi­ta­li­za­ci prů­mys­lo­vé vý­ro­by. K vy­zkou­še­ní budou nej­růz­něj­ší znač­ky a typy brýlí jako je Re­a­lWear, Micro­soft Ho­lo­Lens, Vuzix nebo Magic Leap 2.

Uni­kát­ní lo­gis­tic­ké sys­témy a tech­no­lo­gie pro ze­fek­tiv­ně­ní a op­ti­ma­li­za­ci lo­gis­tic­kých pro­ce­sů pro vý­ro­bu i skla­dy bude pre­zen­to­vat spo­leč­nost Bossard, která před­sta­ví sys­témy Smart Fac­to­ry Lo­gis­tics a ře­še­ní Smart Fac­to­ry As­sem­bly. Na do­dáv­ky a rea­li­za­ci in­for­mač­ních a ří­di­cích tech­no­lo­gií se spe­ci­a­li­zu­je spo­leč­nost da­ta­Part­ner. Ta do­dá­vá vý­rob­ní in­for­mač­ní sys­témy ka­te­go­rie MES, au­to­ma­ti­zu­je stro­je a vý­rob­ní linky a do­dá­vá také soft­wa­ro­vé kom­po­nen­ty pro tvor­bu ří­di­cích jed­no­tek a ovla­da­čů stro­jů. Vy­so­ce ino­va­tiv­ní ře­še­ní za­lo­že­né na stro­jo­vém vi­dě­ní a umělé in­te­li­gen­ci, sni­žu­jí­cí počet zra­ně­ní na pra­co­viš­ti, při­ná­ší na trh prů­mys­lo­vé bez­peč­nos­ti spo­leč­nost In­van­ta. Na ve­letr­hu budou k vi­dě­ní nej­čas­tě­ji vy­u­ží­va­ná za­bez­pe­če­ní pra­co­višť jako je ochra­na vy­me­ze­né­ho pe­ri­me­t­ru ne­bez­peč­né­ho stro­je a de­tek­ce správ­né­ho uží­vá­ní ochran­ných po­mů­cek.

V Di­gi­tál­ní to­vár­ně 2.0 bude pre­zen­to­vá­na také mo­bil­ní apli­ka­ce JOBka, díky které lze mo­der­ně, zá­bav­ně, udr­ži­tel­ně, snad­no a rych­le ko­mu­ni­ko­vat se za­měst­nan­ci. Spo­leč­nost MicroStep před­sta­ví kromě ce­lé­ho port­fo­lia stro­jů a tech­no­lo­gií také svůj soft­wa­ro­vý pro­dukt Cyber­Fab Ma­nager za­mě­ře­ný na au­to­ma­ti­za­ci vý­rob­ní­ho pro­ce­su.

Svůj stá­nek při­pra­vu­je také firma Pan­tek (CS), au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor a po­sky­to­va­tel tech­nic­ké pod­po­ry ce­lo­svě­to­vě roz­ší­ře­né­ho soft­wa­ru AVEVA pro prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci. Chy­bět ne­bu­de ani spo­leč­nost RA­Y­NET se svým on­li­ne ná­stro­jem, který po­má­há udr­žet pře­hled o zá­kaz­ní­cích, ob­cho­du i vý­sled­cích na jed­nom místě. Pre­zen­to­vat se bude také tech­no­lo­gic­ký startup Co­de­NOW po­má­ha­jí­cí fir­mám správ­ně za­čle­nit soft­wa­ro­vé ná­stro­je do busi­ness pro­ce­sů. Na svém stán­ku před­sta­ví ná­stroj He­al­th Check As­sess­ment, který umožňuje úspěš­nou di­gi­ta­li­za­ci firem.

Ná­vštěv­ní­ci se dále se­zná­mí s na­bíd­kou firem 3Dees In­dustries, Act­‑in CZ, Ad­di­ti­ve Sys­tems, Al­me­to, Bol­dB­rick, Bossard CZ, GE In­tel­li­gent Plat­forms, Gra­de­x­Soft, myS­CA­DA Tech­no­lo­gies nebo S&K So­lu­ti­ons. Sou­čás­tí budou také stán­ky Elek­tro­tech­nic­ké aso­ci­a­ce ČR a Svazu prů­mys­lu a do­pra­vy ČR. V blíz­kos­ti Di­gi­tál­ní to­vár­ny 2.0 na­jdou zá­jem­ci i další firmy, které se za­bý­va­jí di­gi­ta­li­za­cí prů­mys­lu, na­pří­klad Bec­kho­ff Au­to­mati­on, Com­pas au­to­ma­ti­za­ce, Ko­ni­ca Mi­nol­ta, Nord­son CS, Ser­vis Con­t­rol a Vi­so­me­t­ry.

Digitální stage – 5G sítě, digitální dvojčata i kyberbezpečnost

Atrak­tiv­ní pro­gram na­bíd­ne Di­gi­tál­ní stage s te­ma­tic­ky roz­dě­le­ný­mi bloky. V úterý se bude mlu­vit o 3D tisku v prů­mys­lu a služ­bách, na­no­tech­no­lo­gi­ích v prů­mys­lu, vir­tu­a­li­za­ci a di­gi­tál­ních dvoj­ča­tech. Ve stře­du budou hlav­ní­mi té­ma­ty pod­po­ra ino­va­cí, fi­nan­co­vá­ní, do­tač­ní po­ra­den­ství a 5G sítě. Čtvr­tek bude pa­t­řit novým ob­chod­ním mo­de­lům, vy­u­ži­tí dat, ky­ber­bez­peč­nos­ti nebo di­gi­tál­ním ino­vač­ním hubům. V pátek se pro­gram za­mě­ří na oce­ně­ní Svazu prů­mys­lu a do­pra­vy ČR za Prů­my­sl 4.0 a také ško­lám a je­jich po­dí­lů na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci. Vy­sí­lá­ní, které za­jiš­ťu­je Elek­tri­ka.tv, bude živě stre­a­mo­vá­no a ná­vštěv­ní­ci ho tak mohou sle­do­vat nejen osob­ně na ve­letr­hu, ale také na webo­vých strán­kách ve­letr­hu nebo u vy­bra­ných me­di­ál­ních part­ne­rů. Letos po­pr­vé bude navíc k dis­po­zi­ci i druhé pódium pro do­da­teč­né bliž­ší dis­ku­ze k daným té­ma­tům.

 


Mohlo by vás zajímat: