Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fórum aditivní výroby 5. října na výstavišti v Brně

Středa, 07 Září 2022 14:25

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Brno | Forum | MSV

FAV2022-2236Za­jí­má vás, jak vám mohou 3D tis­kár­ny do­o­prav­dy po­moct ve vý­ro­bě? Pak si ne­nech­te ujít Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, které se usku­teč­ní 5. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Le­toš­ní roč­ník se dů­raz­ně­ji za­mě­ří na re­a­lis­tic­kou vy­u­ži­tel­nost 3D tis­ká­ren v za­ve­de­ných pro­vo­zech, kde budou před­sta­vo­vat sou­část vý­rob­ní­ho ře­těz­ce po boku tra­dič­ních po­stu­pů, jako je CNC ob­rá­bě­ní, svá­ře­ní nebo apli­ka­ce po­vr­cho­vých úprav.

Já­drem této udá­los­ti budou ty nej­za­jí­ma­věj­ší ino­va­ce – ve 3D tisku plas­tů, kovů a kom­po­zi­tů. Za účas­ti před­ních svě­to­vých zna­ček adi­tiv­ní vý­ro­by, jako je Stra­ta­sys, 3D Sys­tems, EOS, Mark­for­ged, HP a řady dal­ších, budou na kon­fe­ren­ci pre­zen­to­vá­ny zejmé­na prak­tic­ké ukáz­ky 3D tisku vy­u­ži­tel­né­ho oka­mži­tě i v pro­stře­dí čes­kých firem.

Ví­ta­ným oži­ve­ním pro­gra­mu budou dva spe­ci­ál­ně při­pra­ve­né dis­kus­ní bloky s čes­ký­mi od­bor­ní­ky na 3D tisk, za­mě­ře­né na střet 3D tis­ká­ren s kon­venč­ní vý­ro­bou a na vy­u­ži­tí 3D tisku ve vo­jen­ské a obran­né tech­ni­ce.
Atrak­tiv­ní kon­fe­renč­ní pro­gram do­pro­vo­dí vý­sta­va tech­no­lo­gií 3D tisku v před­sá­lí.

REGISTRACE NA FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY

 


Mohlo by vás zajímat: