Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chladírenské firmy navrhují s M4 PLANT

Pátek, 23 Září 2022 11:03

Tags: BIM | CAD | CAD Schröer | Chladicí zařízení | M4 Plant

M4-PLANT-Kaeltetechnik-Anlage-2-2238Chla­di­cí tech­no­lo­gie nám každý den za­jiš­ťu­jí, že si mů­že­me kou­pit čer­stvé po­tra­vi­ny. Je to proto, že chla­di­cí ře­tě­zec je přes­ně na­vr­žen spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi spo­leč­nost­mi a při­způ­so­ben přes­ným po­ža­dav­kům jed­not­li­vých pro­duk­tů. To vy­ža­du­je kon­strukč­ní ře­še­ní, které se pruž­ně při­způ­so­bí všem pro­blé­mům zá­kaz­ní­ků, pod­po­ru­je kon­strukč­ní tým in­te­gro­va­ným pří­stu­pem k plá­no­vá­ní a au­to­ma­ti­zu­je mnoho ma­nu­ál­ních pro­ce­sů.

Snad­né pře­ko­ná­vá­ní pro­blé­mů v ob­las­ti ná­vr­hu

Spo­leč­nos­ti v chla­dí­ren­ském prů­mys­lu do­dá­va­jí do po­tra­vi­nář­ské­ho sek­to­ru ši­ro­kou škálu chla­di­cích sys­té­mů. Po­má­ha­jí svým zá­kaz­ní­kům v prů­bě­hu ce­lé­ho pro­jek­tu od po­čá­teč­ní kon­zul­ta­ce, přes P&ID a 3D návrh až po in­sta­la­ci sys­té­mů. M4 PLANT je in­te­gro­ván do všech těch­to pro­ce­sů, pro­to­že toto ře­še­ní lze po­u­žít k ná­vr­hu všeho od prv­ní­ho ná­čr­tu až po kom­plex­ní 3D sys­témy. Díky sys­té­mu M4 PLANT jsou již v ra­ných fá­zích pro­jek­tu k dis­po­zi­ci vy­so­ce kva­lit­ní pod­kla­dy pro ce­no­vou na­bíd­ku se všemi sou­vi­se­jí­cí­mi se­zna­my dílů a vý­po­čty. Kromě vy­tvo­ře­ní P&ID lze dodat i první 3D ná­vrhy sys­té­mu. Rych­lé zpra­co­vá­ní za­ru­ču­jí do­da­né ka­ta­lo­gy sou­čás­tí.

In­te­gro­va­ný návrh a au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy

In­te­gra­ce hraje v dneš­ní době při pro­jek­to­vá­ní stále dů­le­ži­těj­ší roli. Je tomu tak proto, že 2D nebo 3D kon­strukč­ní data od zá­kaz­ní­ků a do­da­va­te­lů musí být vždy spo­je­na do spo­leč­né­ho plánu. Právě zde bo­du­je M4 PLANT svými roz­sáh­lý­mi roz­hra­ní­mi, po­mo­cí kte­rých lze im­por­to­vat i velmi roz­sáh­lá a kom­plex­ní kon­strukč­ní data. A to sa­mo­zřej­mě včet­ně dat CAD i BIM ná­vr­hu. Totéž platí pro ex­port dat, což zna­me­ná, že pro­jek­to­vá data lze pře­dá­vat v nej­růz­něj­ších for­má­tech všem zú­čast­ně­ným part­ne­rům. M4 PLANT na­bí­zí také funk­ce pro au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­ho­vých pro­ce­sů, jako je pa­ra­me­t­ri­za­ce nebo au­to­ma­tic­ké tra­so­vá­ní tech­no­lo­gic­kých linek.

Lepší ko­mu­ni­ka­ce se zá­kaz­ní­kem

Pro­jek­ty je sa­mo­zřej­mě třeba zá­kaz­ní­ko­vi kom­plex­ně pre­zen­to­vat. M4 PLANT na­bí­zí mnoho mož­nos­tí, na­pří­klad živé pro­hlíd­ky, pře­dem na­hra­né pro­hlíd­ky, ob­lí­be­né for­má­ty pro­hlí­že­ní a roz­hra­ní pro pro­hlí­že­če vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty (VR a AR). Zá­kaz­ní­ci si tak mohou pro­vo­zy pro­hléd­nout i ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě nebo si je přímo na­sta­vit ve vlast­ních vir­tu­ál­ních showro­o­mech.
Každý, kdo chce urych­lit svou pro­jekč­ní práci, má s M4 PLANT jas­nou vý­ho­du.
CAD Schroer má k dis­po­zi­ci od­bor­ní­ky, kteří zá­jem­cům z řad firem soft­ware rádi po­drob­ně před­sta­ví a pod­po­ří je při jeho tes­to­vá­ní. M4 PLANT je možné vy­zkou­šet i na vlast­ních pro­jek­tech zá­kaz­ní­ka. Se soft­warem M4 PLANT 3D pro na­vr­ho­vá­ní za­ří­ze­ní lze na­vr­ho­vat slo­ži­tá chla­di­cí za­ří­ze­ní v co nej­krat­ším čase a ve velmi vy­so­ké kva­li­tě. Vý­rob­ci tak mohou za­jis­tit op­ti­mál­ně ko­or­di­no­va­ný chla­di­cí ře­tě­zec.

Více in­for­ma­cí o M4 PLANT


Mohlo by vás zajímat: