Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Moderní metody návrhu a konstruování

Pondělí, 10 Říjen 2022 16:47

Tags: Dassault Systemès | Počítačová simulace | SIMULIA | SolidWorks | Webinar

Webinar Solidworks Simulia-2241Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on zve v úterý 18. října od 10 hodin zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář Mo­der­ní me­to­dy ná­vr­hu a kon­stru­o­vá­ní: Ná­stro­je pro po­čí­ta­čo­vou si­mu­la­ci. V tomto vir­tu­ál­ním worksho­pu bude uká­zán kon­krét­ní pří­klad mo­der­ní­ho ře­še­ní tra­dič­ních pro­blé­mů s po­mo­cí apli­ka­cí So­lid­works a Si­mu­lia, navíc v pro­stře­dí pro tý­mo­vou spo­lu­prá­ci 3D­Ex­pe­ri­en­ce.

Webi­nář je bez­plat­ný a v čes­kém ja­zy­ce. Na závěr webi­ná­ře bude možné po­klá­dat do­ta­zy.

Po­čí­ta­čo­vé si­mu­la­ce jsou běžně po­u­ží­vá­ny v mnoha ob­las­tech lid­ské čin­nos­ti. S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí i vy po­u­ží­vá­te v běž­ném ži­vo­tě pro­duk­ty, které byly na­vr­že­ny a zdo­ko­na­le­ny po­mo­cí po­čí­ta­čo­vých si­mu­la­cí, do­kon­ce s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí s po­mo­cí ně­kte­ré­ho z pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes.

Mo­der­ní vý­vo­jo­vé ná­stro­je po­má­ha­jí efek­tiv­ně od­ha­lit slabá místa vý­rob­ku již během jeho ná­vr­hu, zkon­t­ro­lo­vat jeho fun­go­vá­ní v ex­trém­ních si­tu­a­cích, pří­pad­ně ze­fek­tiv­nit jeho vý­ro­bu. Toto vše po­mů­že sní­žit ná­kla­dy a urych­lí uve­de­ní pro­duk­tu na trh či vý­raz­ně zjed­no­du­ší mo­der­ni­za­ce a ino­va­ce.

Přijď­te se po­dí­vat na vir­tu­ál­ní workshop, kde bude uká­zán kon­krét­ní pří­klad mo­der­ní­ho ře­še­ní tra­dič­ních pro­blé­mů s po­mo­cí apli­ka­cí So­lid­works a Si­mu­lia, navíc v pro­stře­dí pro tý­mo­vou spo­lu­prá­ci 3D­Ex­pe­ri­en­ce. V ne­po­sled­ní řadě bude struč­ně před­sta­ve­no port­fo­lio vý­po­čet­ních ná­stro­jů Das­sault Sys­tè­mes a So­lid­works.

Registrace-SW

Před­ná­še­jí­cí­mi jsou Miloš Hra­zdí­ra, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant So­li­dworks a Milan Pří­ho­da, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant Si­mu­lia.

Pokud vás obsah webi­ná­ře za­u­jal, ale víte, že v uve­de­ném ter­mí­nu se ne­bu­de­te moci zú­čast­nit, přes­to se za­re­gis­truj­te. Po od­vy­sí­lá­ní webi­ná­ře au­to­ma­tic­ky do­sta­ne email s od­ka­zem na zá­znam a po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly.

 


Mohlo by vás zajímat: