Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Předání ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci

Čtvrtek, 20 Říjen 2022 22:28

Tags: Čas | Normy | Stavebnictví | Technická normalizace | Vladimír List

Ceny Vladimira Lista 2022 02 CASNa slav­nost­ním se­tká­ní ko­na­ném 13. října 2022 v Kai­serš­tejn­ském pa­lá­ci byly le­toš­ním lau­re­á­tům pře­dá­ny Cena a Čest­ná uzná­ní Vla­di­mí­ra Lista. Ty udě­lu­je již od roku 2002 Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci osob­nos­tem, které při­spě­ly k roz­vo­ji a po­pu­la­ri­za­ci tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce. Ceny jsou vzpo­mín­kou a při­po­me­nu­tím práce prof. Dr. Ing. Vla­di­mí­ra Lista (1877-1971), za­kla­da­te­le or­ga­ni­zo­va­né čes­ko­slo­ven­ské tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce.

Ne­zá­vis­lá ko­mi­se se letos roz­hod­la udě­lit Cenu Vla­di­mí­ra Lista Marii Ko­h­lo­vé za ce­lo­ži­vot­ní vý­znam­ný a mno­ho­stran­ný pří­nos pro roz­voj tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce, zejmé­na v ob­las­ti plas­tů a plas­to­vých po­trub­ních sys­té­mů. Čest­ná oce­ně­ní Vla­di­mí­ra Lista si od­nes­la čtve­ři­ce osob­nos­tí: Petr Ježek, Olga Mertlo­vá, Jiří Pod­ho­ra a Vác­lav Voves. Sou­čas­ně bylo vy­hlá­še­no Oce­ně­ní za nej­pří­nos­něj­ší pů­vod­ní ČSN vy­da­nou v le­tech 2021/2022 (Cena ČSN & Re­search and In­no­vati­on). Ko­mi­se vy­bra­la normu ČSN 75 6780 Vy­u­ži­tí še­dých a sráž­ko­vých vod v bu­do­vách a na při­leh­lých po­zem­cích.

Tech­nic­ká nor­ma­li­za­ce bude do bu­douc­na na­dá­le na­bý­vat na vý­zna­mu. I di­gi­ta­li­za­ce vy­ža­du­je stan­dar­dy a po­tře­bu­je se opí­rat právě o tech­nic­ké normy, které je ko­di­fi­ku­jí. Celý obor tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce ne­ustr­nul na místě a při­způ­so­bu­je se novým tren­dům. Proto v sou­čas­né době vzni­ká celá řada norem do­tý­ka­jí­cích se na­pří­klad pro­ble­ma­ti­ky fo­to­vol­taic­kých elek­trá­ren a ob­no­vi­tel­ných zdro­jů, elek­tro­mo­bi­li­ty, ale třeba i pa­siv­ních budov.
Ceny pře­da­li Vik­tor Po­kor­ný, před­se­da Úřadu pro tech­nic­kou nor­ma­li­za­ci, me­t­ro­lo­gii a stát­ní zku­šeb­nic­tví a Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, spe­ci­ál­ním hos­tem byla také před­sed­ky­ně ÚNMS SR Ka­ta­ri­na Sur­mí­ko­vá Ta­tran­ská. Její účast pod­trh­la spe­ci­ál­ní ráz, který le­toš­ní pře­dá­vá­ní Cen Vla­di­mí­ra Lista mělo. Neslo se v duchu oslav 100 let tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce v České re­pub­li­ce, roku 1922 byla totiž za­lo­že­na ce­lo­stát­ní spo­leč­nost pro vše­o­bec­nou nor­ma­li­za­ci ČSN. Proto byla během slav­nost­ní­ho do­po­led­ne po­křtě­na také nově vy­da­ná pu­b­li­ka­ce 100 let tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce v čes­kých ze­mích.

Seznam laureátů pro rok 2022

Cena Vladimíra Lista 2022

Ing. Marie Kohlová za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti plastů a plastových potrubních systémů

Čestná uznání Vladimíra Lista 2022

Ing. Petr Ježek, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky
Ing. Olga Mertlová za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti plastů
Ing. Jiří Podhora, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti svařování
Ing. Václav Voves za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti strojírenství

Ocenění za nejpřínosnější původní ČSN vydanou v r. 2021/2022 – CENA ČSN & Research and Innovation
norma ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích


O cenách prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877-1971)

Od roku 2002 je udě­lo­vá­na vy­bra­ným osob­nos­tem Cena a Čest­né uzná­ní Vla­di­mí­ra Lista jako sym­bo­lic­ké po­dě­ko­vá­ní za je­jich práci a pů­so­be­ní, kte­rým při­spě­li k roz­vo­ji a po­pu­la­ri­za­ci tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce. Tech­nic­ká nor­ma­li­za­ce je mno­ho­tvár­ná čin­nost pro­chá­ze­jí­cí na­příč všemi obory lid­ské­ho pů­so­be­ní. Proto také ne­zá­vis­lá ko­mi­se vy­bí­rá no­si­te­le oce­ně­ní Vla­di­mí­ra Lista z růz­ných ob­las­tí, a to na zá­kla­dě no­mi­na­ce, kte­rou mohou ÚNMZ pře­dat před­sta­vi­te­lé od­bor­né ve­řej­nos­ti. Na po­čest za­kla­da­te­le or­ga­ni­zo­va­né čes­ko­slo­ven­ské tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce pro­fe­so­ra Dr. Ing. Vla­di­mí­ra Lista.

 


Mohlo by vás zajímat: