Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Teamcenter firmy Siemens je nyní na Google Cloud

Pondělí, 31 Říjen 2022 12:12

Tags: Cloud | Google Cloud | PLM | Siemens | Software | Teamcenter X

active workspace teamcenter-2244Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že soft­ware Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) je nyní k dis­po­zi­ci v Go­o­gle Cloud, což zá­kaz­ní­kům umožňuje im­ple­men­to­vat jeden z nej­roz­ší­ře­něj­ších sys­té­mů PLM rych­le­ji, s niž­ší­mi cel­ko­vý­mi ná­kla­dy na vlast­nic­tví a s do­stup­nos­tí a šká­lo­va­tel­nos­tí, kte­rou dneš­ní po­kro­ko­ví vý­rob­ci vy­ža­du­jí.

Te­am­cen­ter z port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor je mo­der­ní, při­způ­so­bi­vý sys­tém PLM, který pro­po­ju­je lidi a pro­ce­sy na­příč funkč­ní­mi sily di­gi­tál­ní nití pro ino­va­ce. Te­am­cen­ter po­má­há zá­kaz­ní­kům plá­no­vat, vy­ví­jet a do­dá­vat vý­rob­ky a zá­ro­veň po­sky­tu­je bez­peč­ný a kon­t­ro­lo­va­ný pří­stup k nej­cit­li­věj­ší­mu du­šev­ní­mu vlast­nic­tví spo­leč­nos­ti po celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, od jeho kon­cep­ce až po ukon­če­ní ži­vot­nos­ti.

Při im­ple­men­ta­ci v mo­de­lu na­sa­ze­ní in­frastruk­tu­ry jako služ­by (IaaS) v clou­du Go­o­gle může Te­am­cen­ter po­mo­ci zlep­šit výkon in­frastruk­tu­ry, fle­xi­bil­ně ji šká­lo­vat podle po­ža­dav­ků pro­jek­tu a sní­žit cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví. Navíc umožňuje zá­kaz­ní­kům zís­kat tyto vý­ho­dy spolu s rych­los­tí, šká­lo­vá­ním, za­bez­pe­če­ním a udr­ži­tel­nos­tí služ­by Go­o­gle Cloud. Pře­ne­se­ní Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens do clou­du umožňuje zá­kaz­ní­kům snad­ně­ji od­bou­rá­vat sila a spo­jo­vat sféry in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (IT) a pro­voz­ních tech­no­lo­gií (OT), což umožňuje slu­čo­vat data z re­ál­né­ho světa au­to­ma­ti­za­ce s di­gi­tál­ním svě­tem in­for­mač­ních a tech­nic­kých tech­no­lo­gií.


Kromě výhod snad­né­ho pří­stu­pu ke clou­du Si­e­mens roz­ší­řil po­u­ži­tel­nost o před­kon­fi­gu­ro­va­ný ko­nek­tor Te­am­cen­ter ke služ­bě Go­o­gle Workspa­ce. Uži­va­te­lé Do­ku­men­tů, Ta­bu­lek a Pre­zen­ta­cí nyní mohou tyto sou­bo­ry spra­vo­vat v Te­am­cen­te­ru a upra­vo­vat v pro­hlí­že­či.

Více in­for­ma­cí o Te­am­cen­te­ru a o tom, jak Si­e­mens při­ná­ší vý­ho­dy PLM s vyšší do­stup­nos­tí a zá­ro­veň sni­žu­je ná­kla­dy na vlast­nic­tví díky šká­lo­va­tel­nos­ti, kte­rou zá­kaz­ní­ci po­ža­du­jí, na­jde­te na na­šich webo­vých strán­kách siemens.com/teamcenter.


Mohlo by vás zajímat: