Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představte své inovace na HANNOVER MESSE 2023

Sobota, 26 Listopad 2022 00:07

Tags: CzechTrade | Hannover Messe | Inovace | Průmyslová transformace | Veletrhy

hm23-keyvisual-2247Od 17. do 21. dubna 2023 se usku­teč­ní v Han­no­ve­ru tra­dič­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh Hannover Messe. Jste firma pů­so­bí­cí v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu, aro­ma­ti­za­ce či ener­ge­ti­ky a na­bí­zí­te vý­rob­ky a ře­še­ní, která chce­te před­sta­vit me­zi­ná­rod­ní­mu pu­b­li­ku? Tak je pro vás ve­letrh Han­no­ver Messe tím správ­ným mís­tem. Ještě do konce pro­sin­ce se mů­že­te při­hlá­sit k účas­ti! Malé a střed­ní pod­ni­ky (MSP) mohou na svou účast čer­pat přes Czech­Tra­de do­ta­ci z pro­jek­tu NO­VUMM.

Do­ta­ce činní 80 tisíc korun na způ­so­bi­lé vý­da­je a po­vin­ná výše par­ti­ci­pa­ce vy­sta­vu­jí­cí­ho pod­ni­ku je 50 % ná­kla­dů. Na ve­letr­hu je pod záštit­nou agen­tu­ry Czech­Tra­de or­ga­ni­zo­vá­na spo­leč­ná ex­po­zi­ce, MSP se mohou při­hlá­sit ke spo­leč­né účas­ti nebo čer­pat do­ta­ci na sa­mo­stat­ný fi­rem­ní stá­nek. Chtě­li byste vy­u­žít této pří­le­ži­tos­ti? Ne­vá­hej­te nás kon­tak­to­vat na níže uve­de­né ad­re­se, rádi vám po­skyt­ne­me bliž­ší in­for­ma­ce.

V čem bude ve­letrh Han­no­ver Messe 2023 spe­ci­ál­ní? V rámci hlav­ní­ho té­ma­tu „Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce – při­ná­ší­me změnu“ (In­dustrial Trans­for­mati­on – Ma­king the Di­f­fe­ren­ce) uká­žou pod­ni­ky, jaké změny může prů­my­sl pro­sa­dit, aby došlo k vý­raz­né­mu sní­že­ní emisí CO2 ve vel­kém mě­řít­ku.
Změna kli­ma­tu, ne­do­sta­tek ener­gie, na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce – to jsou jen ně­kte­ré z výzev, kte­rým dnes spo­leč­nost a hos­po­dář­ství čelí. Tyto výzvy mají jedno spo­leč­né: Je­jich zvlá­dá­ní spo­čí­vá v dů­sled­ném vy­u­ží­vá­ní vy­spě­lých tech­no­lo­gií a ino­va­tiv­ních prů­mys­lo­vých ře­še­ní.
Ve­letrh Han­no­ver Messe na­bí­zí uce­le­ný obraz tech­no­lo­gic­kých mož­nos­tí pro prů­my­sl dneška i zítř­ka – od di­gi­ta­li­za­ce slo­ži­tých vý­rob­ních pro­ce­sů a vy­u­ži­tí vo­dí­ku k pro­vo­zu ce­lých vý­rob­ních za­ří­ze­ní až po po­u­ži­tí soft­wa­ru k evi­den­ci a sni­žo­vá­ní emisí CO2.

Více než 4000 spo­leč­nos­tí z ce­lé­ho světa před­sta­ví špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro bu­douc­nost vý­ro­by a do­dá­vek ener­gií. Při­dej­te se k nim a před­stav­te své ino­va­ce na Han­no­ver Messe 2023.
V pří­pa­dě do­ta­zů k ve­letr­hu, k ce­no­vým pod­mín­kám účas­ti, k do­ta­ci či jiným té­ma­tům k ve­letr­hu HM23 kon­tak­tuj­te zá­stup­ce po­řa­da­te­le De­ut­sche Messe v ČR paní Naďu Lich­te ze spo­leč­nos­ti PRO­ve­letrhy, info@proveletrhy.cz.
Domovská stránka veletrhu www.hannovermesse.de.


Mohlo by vás zajímat: