Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zjistěte více o Document3D Suite 2023

Pondělí, 19 Prosinec 2022 16:03

Tags: CAD | Dokumenty | Do­cu­men­t3D Suite 2023 | Quad­riSpa­ce

QuadriSpace-2251Po­dí­vej­te se na nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Do­cu­men­t3D Suite 2023 od Quad­riSpa­ce. Ve verzi 2023 se vy­lep­še­ní za­mě­řu­jí na výkon, tvor­bu do­ku­men­tů a mož­nos­ti vlast­ních ani­ma­cí. Do­cu­men­t3D Suite ob­sa­hu­je Pages3D pro tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci a Pu­b­lisher3D pro tech­nic­ké ilu­stra­ce. Po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru mů­že­te znovu po­u­žít stá­va­jí­cí 3D CAD sou­bo­ry a sou­vi­se­jí­cí data k rych­lé­mu vy­tvá­ře­ní tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce a ilu­stra­cí.

Když se ná­vrhy 3D CAD změní, mohou ply­nu­le ak­tu­a­li­zo­vat své tiš­tě­né, PDF nebo HTML vý­stu­py.

QuadriSpace-3D Communication Software-2251

Document3D-trial-2251

Verze 2023 při­ná­ší mo­der­ni­zo­va­ný vzhled a ovlá­dá­ní pásu karet s bleskurych­lou ode­zvou při na­je­tí myší a vý­bě­ru pásu. Sou­čas­ně budou stá­va­jí­cí uži­va­te­lé dobře obe­zná­me­ni s roz­vr­že­ním, pro­to­že na or­ga­ni­za­ci uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní se změ­ni­lo jen málo.

Soft­ware také ob­sa­hu­je nový Pages Panel, který zob­ra­zu­je ná­hle­dy strá­nek do­ku­men­tu pro rych­lé změny strá­nek a snad­nou na­vi­ga­ci v do­ku­men­tu.

23-pages-panel-2251

Ve verzi 2023 je tvor­ba do­ku­men­tů vy­lep­še­na o novou pod­po­ru více hlav­ních strá­nek. Vzhle­dem k tomu, že se do­ku­men­ty zá­kaz­ní­ků stá­va­jí ro­bust­něj­ší­mi, jsou vy­mo­že­nos­ti, jako je více hlav­ních strá­nek, po­třeb­né pro pro­jek­ty pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ně.

Me­ta­da­ta jsou zá­sad­ní pro práci s 3D ilu­stra­ce­mi a díly v pro­stře­dí do­ku­men­tu. Me­ta­da­ta dílů se často im­por­tu­jí z CAD ná­stro­jů a lze je při­dá­vat v pro­duk­tech Do­cu­men­t3D. Me­ta­da­ta ilu­stra­cí umožňují, aby jed­not­li­vé ilu­stra­ce měly názvy, po­ky­ny, po­třeb­né ná­stro­je a další tex­to­vé in­for­ma­ce po­pi­su­jí­cí ulo­že­nou ilu­stra­ci.

Ve verzi 2023 nyní soft­ware pod­po­ru­je bo­ha­tá tex­to­vá me­ta­da­ta, takže tex­to­vé in­for­ma­ce lze lépe sdě­lit po­mo­cí změn písma a barev, úprav tuč­né­ho písma nebo kur­zí­vy a dal­ších tex­to­vých ozdob.

23-rich-text-metadata-2251

Pro práci s ilu­stra­ce­mi ob­sa­hu­je verze 2023 nový edi­tor ča­so­vá­ní pře­cho­dů, který uži­va­te­lům umožňuje vy­tvá­řet vlast­ní ani­ma­ce úpra­vou ča­so­vá­ní klí­čo­vých ani­mač­ních udá­los­tí, jako jsou po­hy­by ka­me­ry a ani­ma­ce dílů.

23-transition-timing-2251

Document3D-trial-2251


Nová mož­nost ob­rysů vo­di­cích čar usnadňuje zob­ra­ze­ní čar po­pi­sek a bub­li­nek s tex­tem ve slo­ži­tých scé­nách.

23-leader-lines-2251

Ve verzi 2023 mohou ani­ma­ce za­hr­no­vat bli­ka­jí­cí a bled­nou­cí části. Díly nyní mohou mít při zob­ra­ze­ní krytí 0–100 % a při skry­tí 100–o % (funk­ce Fade-in/Fade-out). Vy­bra­né díly lze také při­způ­so­bit tak, aby před ani­ma­cí bli­ka­ly a upo­zor­ni­ly na ně di­vá­ky.

Pro vy­tvá­ře­ní roz­ba­le­ných po­hle­dů je k dis­po­zi­ci nová osa křiv­ky, která po­mů­že za­rov­nat po­hy­by dílů, jako je otá­če­ní šrou­bů, na střed ot­vo­rů ve 3D mo­de­lu.

23-curve-axis-2251

S verzí 2023 mohou uži­va­te­lé Solid Edge vy­u­ží­vat výhod im­por­tu zjed­no­du­še­ných dílů pro menší ve­li­kost sou­bo­rů a lepší vý­kon­nost vel­kých mo­de­lů.

23-se-simplified-2251

Chce­te-li pro­zkou­mat po­drob­ný výčet no­vých funk­cí před­sta­ve­ných ve verzi 2023 a stáh­nout si zku­šeb­ní verzi, do­zví­te se více na quadrispace.com/products/whats_new_2022.

Další in­for­ma­ce o tech­nic­kých pu­b­li­kač­ních pro­duk­tech Quad­riSpa­ce a ře­še­ních pro on-line do­dá­vá­ní 3D do­ku­men­tů na­lez­ne­te na www.quadrispace.com.

Document3D-trial-2251

 


Mohlo by vás zajímat: