Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Demokratizace PLM pomocí 3DEXPERIENCE Works

Neděle, 25 Prosinec 2022 16:46

Tags: 3DEXPERIENCE Works | CAD/CAM | Cloud | PLM | SolidWorks

3DExperience Works-2251Zlep­še­te spo­lu­prá­ci, zvyš­te pro­duk­ti­vi­tu a zrych­le­te ino­va­ce po­mo­cí clou­do­vých ná­stro­jů pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). V době ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cích po­ža­dav­ků trhu a před­pi­sů je pro rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší do­dá­vá­ní ino­va­tiv­ních a vy­so­ce kva­lit­ních pro­duk­tů zá­sad­ní zvlá­dat změny. Mo­der­ní pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků pro­du­ku­je ohro­mu­jí­cí množ­ství dat od sou­bo­rů dílů a se­stav až po sou­bo­ry si­mu­la­cí a CAD/CAM.

Kromě toho je třeba k op­ti­ma­li­za­ci spo­lu­prá­ce a udr­že­ní chodu na­vr­ho­va­ných vý­rob­ků spra­vo­vat ne­spo­čet sou­bo­rů, které jsou ne­zbyt­né pro efek­tiv­ní pro­jek­to­vou ko­mu­ni­ka­ci, jako jsou ta­bul­ky, sou­bo­ry PDF a e-maily.

Jak mohou uži­va­te­lé soft­wa­ru So­lid­works efek­tiv­ně spra­vo­vat data tý­ka­jí­cí se vý­vo­je svých vý­rob­ků, za­jis­tit in­klu­ziv­ní spo­lu­prá­ci na­příč všemi re­le­vant­ní­mi od­dě­le­ní­mi a rych­le re­a­go­vat na změny trhu? Od­po­vě­dí jsou clou­do­vé ná­stro­je PLM, které jsou k dis­po­zi­ci jako sou­část port­fo­lia 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works. Tato clou­do­vá PLM ře­še­ní ros­tou podle ob­chod­ních po­třeb uži­va­te­lů, ne­vy­ža­du­jí velké ná­kla­dy na IT a po­sky­tu­jí větší fle­xi­bi­li­tu, lepší spo­lu­prá­ci a rych­lej­ší uve­de­ní na trh.

PŘEČTĚTE SI AKTUÁLNÍ ZPRÁVU a zjistěte více.

Po­dí­vej­te se na web a zjis­tě­te více o nej­lep­ších no­vých funk­cích, které jsou k dis­po­zi­ci v soft­wa­ru So­lid­works 2023.Mohlo by vás zajímat: