Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Norská správa veřejných silnic vybrala Trimble

Čtvrtek, 12 Leden 2023 17:54

Tags: AgileAssets | Infrastruktura | NPRA | Quadri | Silniční síť | Trimble

TrimbleNorwegianNPRA-2302Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že nor­ská Sprá­va ve­řej­ných sil­nic (Norwegi­an Pu­b­lic Roads Ad­mi­nis­trati­on – NPRA) si pro sprá­vu, údrž­bu a pro­voz 10 600 km dlou­hé sil­nič­ní sítě a sou­vi­se­jí­cí do­prav­ní in­frastruk­tu­ry vy­bra­la soft­ware Trim­ble Agi­le­As­sets pro sprá­vu in­frastruk­tu­ry. Vy­bra­ný soft­ware doplňuje soft­ware Trim­ble Quad­ri, clou­do­vé ře­še­ní pro spo­lu­prá­ci v ob­las­ti in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM), které NPRA již po­u­ží­vá pro sta­veb­ní pro­jek­ty.

Vzhle­dem k tomu, že nor­ská sil­nič­ní síť je stále slo­ži­těj­ší, vý­kon­ná kom­bi­na­ce soft­wa­ru Trim­ble Quad­ri a Agi­le­As­sets umož­ní NPRA spl­nit ros­tou­cí po­ža­dav­ky vy­u­ži­tím pro­po­je­ných dat ke zlep­še­ní vý­kon­nos­ti v celém ži­vot­ním cyklu ma­jet­ku, od ná­vr­hu a vý­stav­by až po pro­voz a údrž­bu.

Pří­stup NPRA k ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu ma­jet­ku začal po­ža­dav­kem, aby všech­ny nové pro­jek­ty po­u­ží­va­ly na­vrho­va­tel­né mo­de­ly a spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí. NPRA za­ča­la po­u­ží­vat sys­tém Trim­ble Quad­ri, který po­sky­tu­je jak na­vrho­va­tel­né mo­de­ly, tak spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí za­lo­že­né na ob­jek­tech, aby ze­fek­tiv­ni­la tok dat v re­ál­ném čase mezi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi pro­jek­tu. Roz­ší­ře­ní těch­to dat na fázi údrž­by a pro­vo­zu po­mo­cí sys­té­mu Trim­ble Agi­le­As­sets po­skyt­ne NPRA uce­le­ný po­hled na ma­je­tek a lepší po­ro­zu­mě­ní ob­jek­tům a stavu sil­nic pro snad­něj­ší di­a­gnos­ti­ku a rych­lej­ší ře­še­ní pro­blé­mů s údrž­bou. Kom­bi­na­ce spo­leč­né­ho da­to­vé­ho pro­stře­dí a soft­wa­ru pro sprá­vu aktiv od Trim­ble také zlep­ší uži­teč­nost a věr­nost dat v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu aktiv, což po­ve­de k větší před­ví­da­tel­nos­ti, udr­ži­tel­nos­ti a niž­ším ná­kla­dům po dobu ži­vot­nos­ti a také k in­for­mo­va­nos­ti při roz­ho­do­vá­ní o bu­dou­cích roz­ší­ře­ních a zlep­še­ních.

Další informace o NPRA naleznete na www.vegvesen.no.Mohlo by vás zajímat: