Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Zlepšení propustnosti CAM bez narušení výroby

Středa, 18 Leden 2023 12:39

Tags: CAD/CAM | CAMWorks | CNC | Obrábění | SolidWorks | Vzdělávání | Webináře

CAMWorks-webinar-2303Se­znam­te se s řadou CAD/CAM ná­stro­jů, které zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu vý­ro­by a je­jichž im­ple­men­ta­ce vy­ža­du­je jen mi­ni­mum času a ener­gie, aby ne­do­šlo k na­ru­še­ní pro­duk­ti­vi­ty. Exis­tu­je ně­ko­lik doplňků a nad­sta­veb CAD/CAM soft­wa­ru, které lze im­ple­men­to­vat do stá­va­jí­cích pro­ce­sů a au­to­ma­ti­zo­vat tak vý­ro­bu a do­sáh­nout vyšší úrov­ně pro­duk­ti­vi­ty. Vy­tvoř­te si ar­ze­nál soft­wa­ro­vých ná­stro­jů CNC, abys­te mohli čelit vý­zvám dneš­ní vý­ro­by.

Zú­čast­ně­te se to­ho­to webi­ná­ře, kde uvi­dí­te ukáz­ku růz­ných do­stup­ných mož­nos­tí CAD/CAM a do­zví­te se, jak je lze im­ple­men­to­vat do stá­va­jí­cí­ho pro­ce­su bez jeho na­ru­še­ní.

  • Zís­kej­te nové po­znatky o vý­ho­dách a ča­so­vých úspo­rách plně in­te­gro­va­né­ho CAD/CAM soft­wa­ru.
  • Po­dí­vej­te se, jak sku­teč­ná si­mu­la­ce G-kódu eli­mi­nu­je po­tře­bu su­chých zkou­šek a zkra­cu­je dobu na­sta­ve­ní.
  • Se­znam­te se s mož­nost­mi soft­wa­ru pro zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce mezi pro­gra­má­to­ry CNC a ob­rá­bě­či na dílně.
  • Po­dí­vej­te se, jak lze au­to­ma­tic­ky vno­řo­vat díly, se­sta­vy a slož­ky dílů So­li­dworks.

Webinář se koná ve středu 25. ledna ve 20:00 hodin.

CAMWorks registrace-2303Mohlo by vás zajímat: