Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Symetri je partnerem One Click LCA

Pátek, 20 Leden 2023 01:00

Tags: BIM | EPD | LCA | One Click LCA | Partnerství | Stavebnictví | Symetri | Udržitelnost

Symetri-globe-2303Sy­me­t­ri, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro di­gi­tál­ní BIM, na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků a ře­še­ní pro ži­vot­ní cyk­lus v Ev­ro­pě a USA, ozná­mil nové part­ner­ství s One Click LCA, před­ním svě­to­vým po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro po­su­zo­vá­ní ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb­ních vý­rob­ků (LCA) a en­vi­ron­men­tál­ní­ho pro­hlá­še­ní o vý­rob­ku (EPD). Tímto kro­kem Sy­me­t­ri svým zá­kaz­ní­kům umož­ní de­kar­bo­ni­za­ci sta­veb­nic­tví.

LCA (Li­fecycle As­sess­ment) je vě­dec­ky pod­lo­že­ná me­to­di­ka pro kvan­ti­fi­ka­ci do­pa­dů bu­do­vy na ži­vot­ní pro­stře­dí po celou dobu její ži­vot­nos­ti a One Click LCA usnadňuje hod­no­ce­ní, pro­to­že vě­dec­ké po­znatky jsou ob­sa­že­ny v ná­stro­ji. One Click LCA po­má­há měřit a sni­žo­vat do­pa­dy budov na ži­vot­ní pro­stře­dí, zís­ká­vat cer­ti­fi­ká­ty eko­lo­gic­kých budov a do­dr­žo­vat před­pi­sy, které jsou dnes v mnoha ze­mích po­vin­nou sou­čás­tí plá­no­vá­ní.

En­vi­ron­men­tál­ní cíle sta­veb­nic­tví se vzta­hu­jí i na vý­rob­ky po­u­ží­va­né při stav­bě. Vý­rob­ci tak za­ča­li vy­chá­zet vstříc ros­tou­cí po­tře­bě vy­pra­co­vá­vat en­vi­ron­men­tál­ní pro­hlá­še­ní o vý­rob­ku (EPD), aby spo­leh­li­vě vy­čís­li­li a sdě­li­li dopad vý­rob­ku na ži­vot­ní pro­stře­dí po celou dobu jeho ži­vot­nos­ti. Ře­še­ní One Click LCA pro LCA vý­rob­ků a EPD po­sky­tu­je vý­rob­cům snad­né ře­še­ní pro tvor­bu EPD ově­ře­ných třetí stra­nou na zá­kla­dě ev­rop­ských a me­zi­ná­rod­ních norem.


Mohlo by vás zajímat: