Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AppOnFly se mění na streamovací platformu pro náročné

Pondělí, 30 Leden 2023 23:28

Tags: AppOnFly | CAD | ČMIS | Streamování | Václav Svátek | Zetor

Vaclav Svatek CEO a zakladatel CMIS 1-2305Startup Ap­pOn­Fly, který za­lo­žil ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČMIS Vác­lav Svá­tek, roz­ši­řu­je port­fo­lio a nově umož­ní stre­a­mo­vá­ní gra­fic­ky ná­roč­ných her. Pro­jekt se chce od kon­ku­ren­ce od­li­šit ne­kom­pro­mis­ním vý­ko­nem a kromě stre­a­me­rů cílí rov­něž na au­di­o­vi­zu­ál­ní tvůr­ce, kteří ren­de­ru­jí videa, nebo firmy stre­a­mu­jí­cí v CAD. Ta­ko­vou workstati­on pro vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci ČMIS po­sky­tu­je na­pří­klad firmě Zetor, s níž při vý­vo­ji spo­lu­pra­co­val.

Ap­pOn­Fly je kon­ku­ren­cí před­ním her­ním stre­a­ming plat­for­mám Ama­zon Luna a Ge­for­ce Now (uži­va­tel­skou zá­klad­nou se řadí na třetí místo za tyto kon­ku­ren­ty). Nyní je pří­stup­ný v beta verzi, ostrý start oče­ká­vá startup v prů­bě­hu příští­ho roku.

Ap­pOn­Fly je možné spus­tit bez nut­nos­ti in­sta­la­ce přes pro­hlí­žeč. Pů­vod­ně po­sky­to­val hos­to­va­ný Win­dows desktop z clou­du a vy­u­ží­val ná­stro­je typu ERP, CRM nebo účet­ní sys­témy. Vy­u­ží­va­li jej hojně pře­de­vším uži­va­te­lé sys­té­mu iOS, kteří chtě­li spus­tit apli­ka­ce z eko­sys­té­mu Win­dows (na­pří­klad sadu ná­stro­jů Micro­soft Of­fi­ce před jejím pře­su­nem do clou­du). Pů­vod­ní vize mě­síč­ní­ho před­plat­né­ho však na­ra­zi­la u vý­rob­ců soft­wa­ru, kteří tehdy od­mít­li model mě­síč­ní, nebo do­kon­ce ho­di­no­vé plat­by za li­cen­ce. Nová po­do­ba apli­ka­ce je tak spíše evo­luč­ní a po spuš­tě­ní ostré verze bude i na­dá­le fun­go­vat jako SaaS.

První kon­takt s ve­řej­nos­tí? Po­ku­sy o hacknu­tí i mi­li­o­no­vá rob­lo­xo­vá ko­mu­ni­ta

Jed­nou z vel­kých výzev pro stre­a­mo­va­cí plat­for­my je i bez­peč­nost, která u Ap­pOn­Fly pro­šla během vý­vo­je pro­duk­tu a jeho ote­vře­ní ve­řej­nos­ti ne­jed­nou ná­roč­nou zkouš­kou. Hos­to­va­ný desktop, se kte­rým se po­ji­la i vy­so­ká míra ano­ny­mi­ty, totiž lá­ka­la svě­to­vou hac­ker­skou ko­mu­ni­tu.

Za­čát­ky Ap­pOn­Fly byly ob­rov­skou ško­lou i z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti. Na You­Tu­be se ob­je­vo­va­la videa, jak Ap­pOn­Fly hacknout nebo jak plat­for­mu k hac­ko­vá­ní vy­u­žít. Další vlnu útoků při­ne­sl ná­stup kryp­to­měn, kdy lidé hle­da­li různé cesty k těžbě bit­co­i­nu. Kre­a­ti­vi­ta ně­kte­rých uži­va­te­lů byla až ne­sku­teč­ná, tvůr­ci však díky tomu zís­ka­li spous­tu cen­ných zku­še­nos­tí a zvý­ši­li kva­li­tu in­frastruk­tu­ry a za­bez­pe­če­ní na velmi vy­so­kou úroveň.

Ap­pOn­Fly byl od po­čát­ku cí­le­ný na glo­bál­ní trh a od svého za­lo­že­ní má stále ak­tiv­ní po­boč­ku v USA. „Právě na zdej­ším trhu pro­ra­zil ne­če­ka­ným způ­so­bem – u dět­ské ko­mu­ni­ty hra­jí­cí Rob­lox pře­de­vším díky roz­ší­ře­ní Chro­me­boo­ků na ško­lách, kde není možné hru běžně spus­tit. Právě Ap­pOn­Fly se stal pro mi­li­o­ny mla­dých hráčů ide­ál­ním ná­stro­jem, jak se do­stat ke své ob­lí­be­né kra­to­chví­li.


Mohlo by vás zajímat: