Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit vystavuje na Global Industrie Lyon

Středa, 08 Únor 2023 11:30

Tags: Data­kit | Global Industrie Lyon | Kon­verz­e­ dat | Veletrh

FouchaMuyard GLOBALINDUSTRIE2022-2306Na nej­vět­ší prů­mys­lo­vé vý­sta­vě ve Fran­cii „Glo­bal In­du­st­rie Lyon“ před­ve­de Data­kit svá nová kon­verz­ní ře­še­ní pro tech­nic­ké pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře na stán­ku 3D 148 od 7. do 10. břez­na 2023. Ly­on­ská spo­leč­nost, prů­kop­ník v ob­las­ti in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, hraje vý­znam­nou roli ve světě 3D pro­jek­to­vá­ní. Da­ta­kit umo­ž­ňu­je pro­jekč­ním kan­ce­lá­řím vy­mě­ňo­vat si CAD sou­bo­ry a soft­wa­ro­vým spo­leč­nos­tem ušet­řit čas a sou­stře­dit se na svou hlav­ní čin­nost, při in­te­gra­ci je­jí­ho SDK.

Více než 80 % pří­jmů Datakitu dnes po­chá­zí z ob­las­tí mimo Fran­cii.

Na ve­letr­hu „Glo­bal In­dustrie“ plá­nu­je Da­ta­kit se­tká­ní s prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky, vel­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi sku­pi­na­mi v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, le­tec­tví, ener­ge­ti­ce a sta­veb­nic­tví, ale také se sub­do­da­va­tel­ský­mi ma­lý­mi a střed­ní­mi pod­ni­ky, živ­nost­ní­ky a také do­da­va­te­li soft­wa­ru pro 3D apli­ka­ce.

Po­sled­ní verze 2023.1 ob­sa­hu­je mož­nost sdí­le­ní sou­bo­rů na­vr­že­ných po­mo­cí nej­no­věj­ších verzí 2023 pro­gra­mů Catia V6/3DE­x­pe­ri­en­ce, Solid Edge, jakož i So­li­dWorks 2D, 3D. Dále na­bí­zí uži­va­te­lům mož­nost číst a za­pi­so­vat sou­bo­ry STEP AP242 E3. Tímto způ­so­bem spo­ju­je týmy a usnadňuje spo­lu­prá­ci mezi kon­strukč­ní­mi kan­ce­lá­ře­mi, zejmé­na pro na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých se­stav a je­jich vý­kre­sů.
Kromě toho mohou kon­struk­té­ři a vý­rob­ci po­u­ží­va­jí­cí Fusi­on 360, clou­do­vou plat­for­mu 3D soft­wa­ru od Au­to­de­s­ku, pře­vá­dět ge­o­me­t­ric­ká a to­po­lo­gic­ká data a snad­no sdí­let své sou­bo­ry mezi všemi svými od­bor­ný­mi part­ne­ry.
Více in­for­ma­cí o Da­ta­ki­tu na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: