Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Transoft Solutions získává společnost Anexea

Pondělí, 13 Únor 2023 23:15

Tags: Akvizice | Anexea | Latinská Amerika | Letecké operace | Španělsko | Transoft Solutions

Transoft Anexea-2307Tran­soft So­lu­ti­ons, vý­vo­jář soft­wa­ru a slu­žeb pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty v ob­las­ti le­tec­tví, ci­vil­ní do­pra­vy a bez­peč­nos­ti pro­vo­zu, ozná­mil akvi­zi­ci sou­kro­mé spo­leč­nos­ti Anexea se síd­lem v Mad­ri­du ve Špa­něl­sku. Anexea je od roku 2020 jed­ním z vá­že­ných pro­dej­ních part­ne­rů Tran­sof­tu, který se za­mě­řu­je na špa­něl­sky mlu­ví­cí ev­rop­ské a la­tin­sko­a­me­ric­ké le­tec­ké trhy.

Ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Anexea, Ja­vier Na­va­cerra­da Mo­re­no, a od­bor­ni­ce na le­tec­ké pro­duk­ty, Tania Carre­ra Sam­pedro, pře­jdou na své pří­sluš­né po­zi­ce v ob­las­ti roz­vo­je ob­cho­du a pro­duk­to­vé­ho ma­nage­men­tu ve spo­leč­nos­ti Tran­soft. Anexea bude na­dá­le pů­so­bit pod ná­zvem Tran­soft So­lu­ti­ons (Spain) S.L.

Od­bor­ní­ci na le­tec­tví po celém světě jsou zá­vis­lí na nej­mo­der­něj­ším soft­wa­ru Tran­sof­tu, který op­ti­ma­li­zu­je bez­peč­ný a efek­tiv­ní pro­voz le­tišť a vzduš­né­ho pro­sto­ru, a akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Anexea po­sky­tu­je Tran­sof­tu a jeho kli­en­tům cenné in­ter­ní od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti le­tec­tví.

 


Mohlo by vás zajímat: