Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Další úroveň virtuální reality od CAD Schroeru

Úterý, 21 Únor 2023 13:20

Tags: CAD Schröer | i4 MEETING | Virtuální realita | Virtuální schůzky

i4 Meeting-2308Plat­for­ma pro vir­tu­ál­ní schůz­ky i4 ME­E­TING nyní na­bí­zí ještě re­a­lis­tič­těj­ší a pro­duk­tiv­něj­ší VR zá­ži­tek. Ať už tomu ří­ká­te VR me­e­ting, fi­rem­ní me­ta­ver­sum nebo pros­tě on-line schůz­ka ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí, tato tech­no­lo­gie před­sta­vu­je bu­douc­nost ko­mu­ni­ka­ce. S novou verzí se tato plat­for­ma pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu do­stá­vá na další úroveň.

3D zvuk nabízí zážitek pro uši

Nová verze i4 ME­E­TING na­bí­zí troj­roz­měr­ný zvuk a in­te­li­gent­ní re­pro­duk­ci zvuku. Za­ve­de­ní 3D zvuku do VR plat­for­my je klí­čo­vým prv­kem nové verze. Na­bí­zí per­so­na­li­zo­va­né zvu­ko­vé zá­žit­ky díky dy­na­mic­ké de­tek­ci účast­ní­ků se­tká­ní a je­jich po­hy­bu. 3D zvuk umožňuje 360stupňový zá­ži­tek, při kte­rém lze sly­šet zvuky a hlasy ostat­ních účast­ní­ků přes­ně ze směru, odkud ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí při­chá­ze­jí. A stej­ně tak nyní hraje roli i vzdá­le­nost, která dále zvy­šu­je úroveň po­hl­ce­ní. Hla­si­tost zvuků sly­še­ných od účast­ní­ků zá­vi­sí na tom, jak da­le­ko jsou od na­slou­cha­jí­cí­ho účast­ní­ka. Nejen­že se však zvy­šu­je míra po­hl­ce­ní, 3D zvuk také na­bí­zí účast­ní­kům ještě více mož­nos­tí, jak vy­tvá­řet vzru­šu­jí­cí vir­tu­ál­ní pro­stře­dí.

Více komunikace prostřednictvím chatu

Další dů­le­ži­tou funk­cí nové verze je za­ve­de­ní funk­ce chatu při VR schůz­kách. Jedná se o uži­teč­nou funk­ci pro všech­ny, kteří dá­va­jí před­nost do­ta­zům pro­střed­nic­tvím chatu nebo kteří jed­no­du­še ne­chtě­jí pře­ru­šo­vat ho­vo­ří­cí­ho účast­ní­ka.

Intuitivní ovládání na nové úrovni

V nové verzi apli­ka­ce i4 ME­E­TING bylo také vy­lep­še­no uži­va­tel­ské roz­hra­ní růz­ných kli­en­tů i4 ME­E­TING. Pro­ces za­há­je­ní a vstu­pu do schůz­ky byl zjed­no­du­šen, což dále zlep­šu­je zá­ži­tek účast­ní­ků. Nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní nyní také umožňuje účast­ní­kům a mo­de­rá­to­rům rych­lej­ší pří­stup k nej­dů­le­ži­těj­ším funk­cím a in­tu­i­tiv­něj­ší pohyb ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí.

Správa VR prostředí je snadnější než kdykoli předtím

i4 ME­E­TING vy­chá­zí z hlav­ní zá­sa­dy po­skyt­nout uži­va­te­lům co nej­vět­ší svo­bo­du při vy­tvá­ře­ní vir­tu­ál­ních světů pro je­jich schůz­ky. Sprá­va těch­to světů je v nové verzi ještě jed­no­duš­ší. Díky pře­pra­co­va­ným ná­stro­jům pro sprá­vu a webo­vé­mu roz­hra­ní mohou nyní mo­de­rá­to­ři in­tu­i­tiv­ně­ji spra­vo­vat svá se­tká­ní a snad­ně­ji na­vr­ho­vat vir­tu­ál­ní světy.

Jste připraveni se do toho ponořit? Vyzkoušejte si VR platformu již nyní!

Díky své uni­ver­zál­nos­ti lze plat­for­mu i4 ME­E­TING VR pro­duk­tiv­ně vy­u­žít pro nej­růz­něj­ší apli­ka­ce a dát tak volný prů­chod kre­a­ti­vi­tě. Ře­še­ní lze vy­u­žít pro pro­dej a mar­ke­ting, vzdě­lá­vá­ní, ale i pro umění. i4 ME­E­TING lze vy­u­žít i pro po­řá­dá­ní imer­ziv­ních akcí. Každý, kdo by si chtěl tuto plat­for­mu vy­zkou­šet, může jed­no­du­še kon­tak­to­vat vý­vo­já­ře pro bez­plat­né vy­zkou­še­ní v jed­nom z mnoha světů VR se­tká­ní.

Zjis­tě­te více in­for­ma­cí o i4 ME­E­TING a kon­tak­tuj­te CAD Schroer >>Mohlo by vás zajímat: