Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HANNOVER MESSE 2023 (17.–21. dubna)

Čtvrtek, 23 Únor 2023 02:01

Tags: Energie | Hannover Messe | Průmysl 4.0 | Veletrhy | Vodík

hannovermesse-2308Se­znam pro­blé­mů k ře­še­ní v prů­mys­lu je dlou­hý: změna kli­ma­tu, ne­do­sta­tek ener­gií, na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce, ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. Vý­cho­dis­kem je dů­sled­né po­u­ží­vá­ní tech­no­lo­gií. Sou­čas­ně musí být správ­ně na­sta­ve­ny rám­co­vé pod­mín­ky hos­po­dář­ské po­li­ti­ky. Han­no­ver Messe 2023 na­bí­zí obojí: tech­no­lo­gie pro sí­ťo­vě pro­po­je­ný a kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní prů­my­sl i svě­to­vé je­viš­tě pro dis­ku­si mezi prů­mys­lem, po­li­ti­kou, vědou a spo­leč­nos­tí.

CO2-ne­ut­rál­ní vý­ro­ba, umělá in­te­li­gen­ce, vo­dí­ko­vé tech­no­lo­gie, ener­ge­tic­ký ma­nage­ment a Prů­my­sl 4.0 – jsou podle Dr. Jo­che­na Köckle­ra, před­se­dy před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe, za­střešu­jí­cí té­ma­ta ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2023. Pouze sou­hra těch­to tech­no­lo­gií umož­ní tr­va­le za­jis­tit naši pro­spe­ri­tu a zá­ro­veň pod­po­řit ochra­nu kli­ma­tu. Na před­ním svě­to­vém prů­mys­lo­vém ve­letr­hu před­sta­ví při­bliž­ně 4000 firem z ob­las­tí stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu a ener­ge­ti­ky ře­še­ní pro bu­douc­nost vý­ro­by a do­dá­vek ener­gií.
Ve­letrh Han­no­ver Messe na­bíd­ne uce­le­ný obraz od di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce slo­ži­tých vý­rob­ních pro­ce­sů přes vy­u­ži­tí vo­dí­ku k zá­so­bo­vá­ní to­vá­ren ener­gií až po po­u­ži­tí soft­wa­ru k evi­den­ci a sni­žo­vá­ní emisí CO2. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe budou k vi­dě­ní pří­stu­py k ře­še­ní všech ak­tu­ál­ních glo­bál­ních pro­blé­mů.

Mezi vy­sta­vu­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi budou glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké kor­po­ra­ce, jako jsou Ama­zon Web Ser­vi­ces, Micro­soft, Go­o­gle, SAP, Si­e­mens, Bosch, NOKIA, Ser­vi­ce­Now nebo Schne­i­der Elect­ric, a také střed­ně velké tech­no­lo­gic­ké firmy, jako Bec­kho­ff, Festo, Har­ting, ifm, Pep­perl+Fuchs, Pho­enix Con­tact, Rit­tal nebo SEW. Re­no­mo­va­né vý­zkum­né ústa­vy jako Fraunho­fer nebo KIT (Karl­sru­he In­sti­tut für Tech­no­lo­gie) a více než 300 start-upů sli­bu­jí špič­ko­vé tech­no­lo­gie a zcela nové ob­chod­ní mo­de­ly.
Ve­letrh Han­no­ver Messe za­há­jí ně­mec­ký kanc­léř Olaf Scholz a in­donéský pre­zi­dent Joko Wi­do­do. In­donésie je le­toš­ní part­ner­skou zemí to­ho­to prů­mys­lo­vé­ho ve­letr­hu.

Průmysl 4.0 a iniciativa Manufacturing-X

K pl­né­mu vy­u­ži­tí po­ten­ci­á­lu Prů­mys­lu 4.0 jsou za­po­tře­bí data. Spous­ta dat, ke kte­rým mají pří­stup všech­ny spo­leč­nos­ti za­po­je­né do pro­ce­su tvor­by hod­not. Po­mo­ci má nový uce­le­ný da­to­vý eko­sys­tém: Ma­nu­factu­ring-X.
Tuto vizi su­ve­rén­ní a bez­peč­né da­to­vé plat­for­my pro­sa­zu­jí mimo jiné hos­po­dář­ské svazy BDI, VDMA a ZVEI. V úzké spo­lu­prá­ci se Spol­ko­vým mi­nis­ter­stvem hos­po­dář­ství a ochra­ny kli­ma­tu budou na ve­letr­hu Han­no­ver Messe před­sta­ve­ny první kroky k re­a­li­za­ci ini­ci­a­ti­vy Ma­nu­factu­ring-X.
Cílem je za­cho­vat su­ve­re­ni­tu pod­ni­ků, ne­ztra­tit pří­stup k zá­kaz­nic­ké­mu roz­hra­ní a při­tom vy­u­žít po­ten­ci­ál eko­no­mi­ky plat­fo­rem.

ChatGPT také pro průmysl?

Umělá in­te­li­gen­ce (AI) hraje v prů­mys­lu stále dů­le­ži­těj­ší roli. Kromě op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů se vý­rob­ní prů­my­sl na umě­lou in­te­li­gen­ci stále více spo­lé­há při si­mu­la­ci a vý­vo­ji pro­duk­tů.
Cestu do prů­mys­lu si najde i tak­zva­ná ge­ne­ra­tiv­ní AI. Sys­témy jako Chat­GPT nebo DALL‑E již dnes na­bí­ze­jí pod­po­ru při psaní textů, pro­gra­mo­vá­ní a na­vr­ho­vá­ní. V bu­douc­nu je do­ce­la dobře možné, že umělá in­te­li­gen­ce na­vrh­ne stroj a člo­věk pak zkon­t­ro­lu­je, jaké úpra­vy jsou nutné pro sku­teč­ný pro­voz. To ušet­ří čas a na­bíd­ne znač­ný po­ten­ci­ál vzhle­dem k pře­vlá­da­jí­cí­mu ne­do­stat­ku kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. K té­ma­tu umělé in­te­li­gen­ce při­ne­se ve­letrh Han­no­ver Messe roz­sáh­lou na­bíd­ku pro­hlí­dek pro ná­vštěv­ní­ky, fóra a pre­zen­ta­ce ná­stro­jů umělé in­te­li­gen­ce a pří­pa­dů je­jí­ho vy­u­ži­tí vy­sta­vo­va­te­li.

Zviditelnění toků energie a její spotřeby

Sou­hrou soft­wa­ru a stro­jů vzni­ká znač­ný po­ten­ci­ál pro úspo­ru ener­gie. Ře­še­ní „Smart Ener­gy Mo­ni­to­ring“ od vy­sta­vo­va­te­lů Han­no­ver Messe po­mo­hou iden­ti­fi­ko­vat a op­ti­ma­li­zo­vat spo­tře­bu ener­gie na úrov­ni stro­jů, a tím sni­žo­vat emise CO2.
Vět­ši­na prů­mys­lo­vých uži­va­te­lů stále ještě o mnoha skry­tých spo­tře­bách ani neví. Ne­re­gu­lo­va­né mo­to­ry v čer­pa­dlech, ven­ti­lá­to­rech, kom­pre­so­rech nebo stro­jích jsou stále v mnoha to­vár­nách sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. Bez in­te­li­gent­ní ří­di­cí tech­no­lo­gie a sou­čin­nos­ti elek­tro­tech­ni­ky a IT je zvý­še­ní ener­ge­tic­ké účin­nos­ti stěží pro­ve­di­tel­né.
Prů­my­sl se v Ně­mec­ku na spo­tře­bě elektři­ny po­dí­lí asi ze 45 %. Ře­še­ní vy­sta­vu­jí­cích firem mohou vý­znam­ně při­spět k vý­raz­ně ener­ge­tic­ky účin­něj­ší vý­ro­bě.

Vodík jako zdroj energie a naděje

Všich­ni mluví o ze­le­ném vo­dí­ku. Prů­my­sl jej chce vy­u­žít, aby se zba­vil zá­vis­los­ti na fo­sil­ních zdro­jích ener­gie a sní­žil emise CO2. Ně­mec­ké Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo hos­po­dář­ství a ochra­ny kli­ma­tu ozna­ču­je vodík za klí­čo­vý zdroj ener­gie, který je ne­zbyt­ný pro dlou­ho­do­bý úspěch ener­ge­tic­ké trans­for­ma­ce a pro ochra­nu kli­ma­tu.

Přes­to se ob­je­vu­jí pro­blémy. Vý­ro­ba vo­dí­ku je ná­roč­ná a drahá. Je třeba ještě vy­ře­šit otáz­ky do­stup­nos­ti, pře­pra­vy a vel­ko­ka­pa­cit­ní­ho skla­do­vá­ní.
Více než 500 firem před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe ře­še­ní pro vy­u­ži­tí vo­dí­ku v prů­mys­lu. Han­no­ver se tak stává nej­dů­le­ži­těj­ší a nej­vět­ší svě­to­vou plat­for­mou k té­ma­tu vo­dí­ku.
Uži­va­te­lé z prů­mys­lo­vých od­vět­ví a po­li­tič­tí či­ni­te­lé mohou v Han­no­ve­ru zís­kat uce­le­ný obraz o po­ten­ci­á­lu to­ho­to zdro­je ener­gie a zjis­tit, jaký směr je třeba na­sta­vit na cestě k prů­mys­lu za­lo­že­né­mu na vo­dí­ku.

Iniciativa pro mladé talenty Your Future

Han­no­ver Messe při­pra­vil spo­leč­ně se svými part­ne­ry nový kon­cept s ná­zvem Your Fu­tu­re, který je určen pře­de­vším pro po­sled­ní roč­ní­ky škol, stu­den­ty a mladé pro­fe­si­o­ná­ly. Han­no­ver Messe jim na­bí­zí cen­t­rál­ní dis­kus­ní plat­for­mu a ko­men­to­va­né pro­hlíd­ky, které je pro­ve­dou k zá­jem­cům z řad vy­sta­vo­va­te­lů.

Kariérní kongres WomenPower

Ka­ri­ér­ní kon­gres Wo­me­n­Power je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších akcí pro na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů a dis­ku­se pro ženy, pokud jde o roz­ma­ni­tost, roz­voj ka­ri­é­ry, udr­ži­tel­nost a nová pra­cov­ní pro­stře­dí. Kon­gres se koná kaž­do­roč­ně v rámci ve­letr­hu Han­no­ver Messe a je určen pře­de­vším účast­ní­kům a účast­ni­cím z oborů STEM (pří­rod­ní vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ka a ma­te­ma­ti­ka). Motto le­toš­ní­ho roč­ní­ku zní „Ce­le­bra­te Di­ver­si­ty“ (Oslav­me roz­ma­ni­tost).
Kromě pro­gra­mu před­ná­šek, pa­ne­lo­vých dis­ku­sí a worksho­pů na­bí­zí Wo­me­n­Power fir­mám, sdru­že­ním, sítím, or­ga­ni­za­cím i ško­li­te­lům a ško­li­tel­kám mož­nost se­zná­mit se na do­pro­vod­né vý­sta­vě s ka­ri­ér­ní­mi per­spek­ti­va­mi, stu­di­e­mi, na­bíd­ka­mi kou­čo­vá­ní a men­to­rin­gu a dal­ší­mi té­ma­ty a tren­dy v ob­las­ti po­li­ti­ky za­měst­na­nos­ti.

Partnerská země Indonésie

In­donésie, nej­vět­ší hos­po­dář­ská vel­moc v re­gi­o­nu ASEAN, bude part­ner­skou zemí ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2023. Motto je: Ma­king In­do­ne­sia 4.0. In­donésie se chce do roku 2030 stát jed­nou z de­se­ti nej­vět­ších eko­no­mik světa. Podíl ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie na vý­ro­bě elektři­ny má do té doby činit 51,6 % z cel­ko­vé nové vý­stav­by. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe se tato roz­ví­je­jí­cí se země před­sta­ví jako spo­leh­li­vý part­ner pro firmy z ce­lé­ho světa.


Mohlo by vás zajímat: