Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje akvizici EasyPower

Neděle, 26 Únor 2023 23:09

Tags: Bentley Systems | Digitální dvojčata | EasyPower | Energetické systémy | Infrastruktura

EasyPower-2308Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 23. února, že zís­ka­la spo­leč­nost Ea­sy­Power, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní a ana­lý­zu pro elek­tro­tech­ni­ky. Od svého za­lo­že­ní v roce 1984 Ea­sy­Power se síd­lem v Portlan­du ve státě Ore­gon ino­va­tiv­ně kom­bi­nu­je mo­de­lo­vá­ní a ana­lý­zu na bázi gra­fi­ky, aby bylo ře­še­ní slo­ži­tých elek­tro­tech­nic­kých pro­blé­mů stále jed­no­duš­ší a pří­stup­něj­ší.

Pro­duk­ty Ea­sy­Power se po­u­ží­va­jí pře­de­vším k na­vr­ho­vá­ní, ana­lý­ze a mo­ni­to­ro­vá­ní roz­vod­ných sys­té­mů elek­tric­ké ener­gie slou­ží­cích prů­mys­lo­vým a ko­merč­ním za­ří­ze­ním, aby byla za­jiš­tě­na bez­peč­nost, spo­leh­li­vost a shoda s před­pi­sy.
Akvi­zi­ce Ea­sy­Power s cílem roz­ší­řit in­te­gro­va­ný a ite­ra­tiv­ní návrh a ana­lý­zu ener­ge­tic­kých sys­té­mů pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta in­frastruk­tu­ry všech typů roz­ši­řu­je kom­plex­nost Bent­ley Sys­tems v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní in­frastruk­tu­ry. S ros­tou­cí elek­tri­fi­ka­cí bu­douc­nos­ti a s růz­no­ro­dý­mi a ši­ro­ce dis­tri­bu­o­va­ný­mi ener­ge­tic­ký­mi zdro­ji na obou stra­nách „elek­tro­mě­ru“ budou mít všech­na in­frastruk­tur­ní ak­ti­va pro­spěch – z hle­dis­ka vý­ko­nu, eko­no­mi­ky, bez­peč­nos­ti a odol­nos­ti – z prů­běž­né si­mu­la­ce a po­su­zo­vá­ní pod­mí­nek a ná­vrhů roz­vo­dů elek­tric­ké ener­gie v prů­bě­hu je­jich pro­jek­to­vé­ho a pro­voz­ní­ho ži­vot­ní­ho cyklu. Mezi pri­o­ri­ty Bent­ley Sys­tems bude pa­t­řit in­te­gra­ce sché­ma­tu Ea­sy­Power a di­gi­tál­ních pra­cov­ních po­stu­pů s apli­ka­ce­mi Bent­ley OpenBu­il­dings, Open­Flows, Open­Plant, Ope­nRail, Bent­ley Ra­ceway a Cable Ma­nage­ment.
Akvi­zi­ce Ea­sy­Power při­dá­vá Bent­ley 45 od­bor­ných ko­le­gů v Se­ver­ní Ame­ri­ce.

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.easypower.com.


Automatizovaný návrh a analýza energetických systémů EasyPower

 


Mohlo by vás zajímat: