Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dees rozšiřuje portfolio 3D tiskáren a 3D skenerů

Úterý, 28 Únor 2023 02:25

Tags: 3Dees | Hand On Metrology Tour | Stratasys | T-SCAN hawk 2 | ZEISS

Stratasys-Origin-One-tisk-2309Spo­lu­prá­ce se Stra­ta­sy­sem zna­me­ná roz­ší­ře­ní na­bíd­ky 3Dees In­du­st­ries o kom­plex­ní ře­še­ní apli­ka­cí v mnoha ob­las­tech prů­mys­lu (le­tec­ký, au­to­mo­bi­lo­vý, obran­ný, spo­třeb­ní nebo elek­tro­tech­nic­ký). Ši­ro­ká na­bíd­ka ma­te­ri­á­lů do­vo­lu­je 3D tisk dílů, které splňují vy­so­ké ná­ro­ky na pev­nost, te­pel­nou odol­nost a sta­bi­li­tu roz­mě­rů pro­to­ty­po­vých dílů, malé série, pří­prav­ků nebo fi­nál­ních vý­rob­ků.

Vy­u­ži­tí cer­ti­fi­ko­va­ných sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů, ULTEM 9085, ULTEM 1010 pro apli­ka­ce v le­tec­kém prů­mys­lu.

3D ske­ner nové ge­ne­ra­ce – ZEISS T-SCAN hawk 2

HOM T-SCAN-hawk 2 automotive12-2309

Firma ZEISS před­sta­vi­la lehký la­se­ro­vý 3D ske­ner T-SCAN hawk 2, který na­bí­zí je­di­neč­nou mo­bi­li­tu, ply­nu­lé ske­no­vá­ní, přes­nost na me­t­ro­lo­gic­ké úrov­ni a snad­né po­u­ži­tí. Po­dí­vej­te se na de­tail­ní pře­hled veš­ke­rých pa­ra­me­t­rů zde.

Hands On Me­t­ro­lo­gy Tour

Chce­te vidět T-SCAN hawk 2 na vlast­ní oči přímo při ske­no­vá­ní? Zú­čast­ně­te se le­toš­ní­ho roč­ní­ku Hands On Me­t­ro­lo­gy Tour v Tr­na­vě, Os­t­ra­vě a Praze. 3Dees zde před­sta­ví i další 3D ske­ne­ry ZEISS při kon­krét­ních apli­ka­cích.

15. 3. 2023, Trnava, 9:00 – 14:30, Centrum excelentnosti MTF STU
22. 3. 2023, Ostrava, 9:00 – 14:30, VŠB – TU Ostrava
28. 3. 2023, Praha, 9:00 – 14:30, ZEISS Zákaznické centrum Praha

3Dees-registrace


Mohlo by vás zajímat: