Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eagle Point spolupracuje se SOLIDWORKS

Čtvrtek, 02 Březen 2023 13:16

Tags: AEC | e-learning | Eagle Point Software | Pinnacle | SolidWorks | Spolupráce | Vzdělávání

Eagle Point Software-architecture-software-training-2309Eagle Point Soft­ware, tvůr­ce e-lear­nin­go­vé­ho ře­še­ní Pin­nacle Se­ries, byla při­ja­ta do part­ner­ské­ho pro­gra­mu So­li­dworks, což zna­me­ná po­kra­ču­jí­cí růst or­ga­ni­za­ce ve vý­rob­ním sek­to­ru. Řada Pin­nacle od Eagle Poin­tu doplňuje a je kom­pa­ti­bil­ní s řadou ná­stro­jů So­li­dworks, která je obec­ně po­va­žo­vá­na za zá­klad­ní tech­no­lo­gii pro vý­rob­ní prů­my­sl.

So­li­dworks na­bí­zí kom­plet­ní 3D soft­wa­ro­vé ná­stro­je, které umožňují tvor­bu, si­mu­la­ci, pu­b­li­ko­vá­ní a sprá­vu dat a usnadňují na­vr­ho­vá­ní lep­ších vý­rob­ků.

Pin­nacle Se­ries je e-lear­nin­go­vé ře­še­ní pro AEC (na­vr­ho­vá­ní v oboru ar­chi­tek­tu­ry) a vý­ro­bu, které ob­sa­hu­je roz­sáh­lou kni­hov­nu videí, do­ku­men­tů a dal­ších zdro­jů pro roz­voj vý­ro­by, které umožňují dlou­ho­do­bé ško­le­ní za­měst­nan­ců, ře­še­ní pro­blé­mů na vy­žá­dá­ní a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.

Další informace nalejdete na www.eaglepoint.com.Mohlo by vás zajímat: