Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konfigurace tras pro pokládku kabelů s modulem EPLAN FieldSys

Pátek, 10 Březen 2023 00:00

Tags: ECAD | Eplan | Field­Sys | Ka­be­ly | Kon­fi­gu­race | Modul | Trasy

EPLAN FieldSys-2310Na blogu firmy EPLAN lze najít za­jí­ma­vé člán­ky, které se vě­nu­jí jejím pro­duk­tům. Jed­ním z nich je právě tento. EPLAN Field­Sys je modul, který umožňuje kon­fi­gu­ro­vat trasy pro po­klád­ku ka­be­lů ve 2D pod­kla­dech pro uspo­řá­dá­ní stro­jů/za­ří­ze­ní a budov. Za­hr­nu­je i sprá­vu kom­po­nent pro vy­tvo­ře­ní ka­be­lo­vých tras po­mo­cí da­ta­bá­ze ar­ti­klů. Tím při­spí­vá k urych­le­ní pro­ce­sů, zjed­no­du­še­ní mon­tá­že a ser­vi­su a za­jiš­tě­ní efek­tiv­ní­ho plá­no­vá­ní sys­té­mu.

Modul Field­sys je za­lo­žen na 2D vý­kre­sech uspo­řá­dá­ní stro­jů/za­ří­ze­ní, pří­pad­ně budov, které lze na­číst do pro­jek­tu EPLAN ve for­má­tu DWG nebo DXF. V rámci plat­for­my EPLAN může kon­fi­gu­rá­tor sys­té­mu při­dat do těch­to pod­kla­dů roz­mís­tě­ní jed­not­li­vých kom­po­nent jako jsou roz­vá­dě­če, čidla, mo­to­ry apod. a za­kres­lit v pří­sluš­ném mě­řít­ku možné trasy pro po­klád­ku ka­be­lů. To zna­me­ná, že spo­je­ní mezi roz­vá­dě­čem a jed­not­li­vý­mi pro­voz­ní­mi kom­po­nen­ty lze efek­tiv­ně plá­no­vat a tr­va­le do­ku­men­to­vat. Umís­tě­ní kom­po­nent za­kres­le­ných ve sché­ma­tech za­po­je­ní pro­bí­há jed­no­du­še pře­ta­že­ním me­to­dou Drag&Drop ze se­zna­mu v pří­sluš­ném na­vi­gá­to­ru.

Na zá­kla­dě pro­po­je­ní mezi kom­po­nen­ty de­fi­no­va­ný­mi ve sché­ma­tu elek­tric­ké­ho za­po­je­ní Field­sys za­rou­tu­je všech­ny ka­be­lo­vé spoje do pro­jek­tan­tem de­fi­no­va­ných tras. Ná­sled­ně se vy­po­čí­ta­jí délky za­rou­to­va­ných ka­be­lů a zkon­t­ro­lu­je stupeň za­pl­ně­ní jed­not­li­vých ka­be­lo­vých tras. Délky ka­be­lů se au­to­ma­tic­ky za­pí­ší k pří­sluš­ným ka­be­lům do sché­ma­tu za­po­je­ní a tím i do všech re­le­vant­ních vý­stu­pů, jako např. se­znam ka­be­lů a ku­sov­ník.

EPLAN FieldSys4-2310

­Sa­mo­zřej­mos­tí je mož­nost ge­ne­ro­vá­ní kom­plex­ních vý­stu­pů ob­sa­hu­jí­cích in­for­ma­ce o po­čtech a dél­kách po­u­ži­tých ka­be­lů, dél­kách jed­not­li­vých ka­be­lo­vých tras a po­třeb­né­ho ma­te­ri­á­lu pro je­jich vy­tvo­ře­ní. Pro­jek­to­vá do­ku­men­ta­ce ka­be­lo­vých tras může mimo jiné ob­sa­ho­vat i výpis po­lo­že­ných ka­be­lů pro kaž­dou za­kres­le­nou trasu, takže jsou k dis­po­zi­ci všech­ny in­for­ma­ce, které jsou ne­byt­né při pro­ce­su po­klád­ky ka­be­lů.Mohlo by vás zajímat: