Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Služba rychlého 3D tisku pryže na zakázku

Středa, 15 Březen 2023 12:36

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Chromatic 3D Materials | Pryž | Služba | Zakázky

Chromatic 3D Materials-2311Chro­ma­tic 3D Ma­te­ri­als, po­sky­to­va­tel adi­tiv­ní vý­rob­ní tech­no­lo­gie, spus­til novou služ­bu za­káz­ko­vé vý­ro­by odol­ných po­ly­u­re­ta­no­vých dílů – s rych­lým do­dá­ním a zjed­no­du­še­nou cenou. Na­bí­zí stan­dard­ní prů­mys­lo­vé tvary včet­ně těs­ně­ní, ucpá­vek, válců a prů­cho­dek v při­způ­so­bi­tel­ných ne­stan­dard­ních roz­mě­rech až do prů­mě­ru 16 palců. Služ­ba má vý­rob­cům po­mo­ci zvý­šit odol­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce, zvý­šit efek­ti­vi­tu a sní­žit množ­ství od­pa­du.

Díly Chro­ma­ticu jsou vy­rá­bě­ny novou tech­no­lo­gií 3D tisku, která se na­zý­vá re­ak­tiv­ní vy­tla­čo­va­cí adi­tiv­ní vý­ro­ba. Tato tech­no­lo­gie po­sky­tu­je díly se stej­nou odol­nos­tí jako díly li­so­va­né, ale s krat­ší­mi vý­rob­ní­mi lhůta­mi a kon­ku­ren­ce­schop­něj­ší­mi ce­na­mi. Ob­vyk­lá doba do­dá­ní je dva až tři týdny, při­čemž vy­bra­né díly lze za pří­pla­tek dodat již za pět pra­cov­ních dnů. Vzhle­dem k tomu, že při 3D tisku není za­po­tře­bí žádné ná­řa­dí, a tedy ani ná­kla­dy na něj, jsou ceny vy­so­ce kon­ku­ren­ce­schop­né s ce­na­mi běž­ných li­so­va­ných dílů. Na­pří­klad prů­chod­ky jsou k dis­po­zi­ci již za 2 $ za palec v zá­vis­los­ti na prů­mě­ru ot­vo­ru.

Pro­ces 3D tisku údaj­ně sni­žu­je plýtvá­ní ma­te­ri­á­lem až o 90 % ve srov­ná­ní s tech­no­lo­gi­e­mi, jako je vstři­ko­vá­ní. Kromě toho tisk pry­žo­vých dílů sni­žu­je po­tře­bu nad­měr­ných zásob. Na Chro­ma­tic se pra­vi­del­ně ob­ra­ce­jí OEM vý­rob­ci, pro­to­že ne­mo­hou se­hnat běžné díly. Proto byla spuš­tě­na rych­lá za­káz­ko­vá vý­ro­ba.
Pry­žo­vé díly Chro­ma­tic jsou vy­ro­be­ny z Chro­ma­Flow 70 a Chro­ma­Flow 90 – ter­mose­to­vých po­ly­u­re­ta­nů s tvr­dos­tí Shore A 70, resp. 90. Obě třídy ma­te­ri­á­lu na­bí­ze­jí stej­nou troj­roz­měr­nou pev­nost a pev­nost v tlaku jako vstři­ko­va­né díly.

Služ­bu firmy Chro­ma­tic již při­ja­li před­ní au­to­mo­bi­lo­ví a prů­mys­lo­ví do­da­va­te­lé v Ev­ro­pě a USA.

Další informace najdete na c3dmaterials.com/custom-parts.Mohlo by vás zajímat: