Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je AMD Software: PRO Edition 23.Q1

Pátek, 17 Březen 2023 16:57

Tags: 23.Q1 | AMD | Grafické karty | Ovladače | PRO Edition | Software

amd software pro edition 2023-2311AMD ozná­mi­la nej­no­věj­ší verzi AMD soft­ware: PRO Edi­ti­on 23.Q1. Nej­no­věj­ší soft­wa­ro­vý ovla­dač ob­sa­hu­je dů­le­ži­té op­ti­ma­li­za­ce, které zlep­šu­jí vaše zku­še­nos­ti s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi AMD Ra­de­on PRO pro pra­cov­ní sta­ni­ce a gra­fic­ky ná­roč­ný­mi apli­ka­ce­mi. Gra­fic­ké karty AMD Ra­de­on PRO jsou po­há­ně­ny AMD soft­warem.

Díky přís­ným tes­to­va­cím po­stu­pům a roz­sáh­lé­mu cer­ti­fi­kač­ní­mu pro­gra­mu ISV je za­jiš­tě­na správ­ná rov­no­vá­ha mezi vý­ko­nem a spo­leh­li­vos­tí.

AMD Download now-2311

AMD Soft­ware: PRO Edi­ti­on při­chá­zí s gra­fic­kým ovla­da­čem, kte­ré­mu mů­že­te dů­vě­řo­vat, a na­bí­zí in­te­li­gent­ní funk­ce, které vám po­mo­hou zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, a to vše do­stup­né pro­střed­nic­tvím mo­der­ní­ho a in­tu­i­tiv­ní­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní.
Udr­žo­vá­ní soft­wa­ru v ak­tu­ál­ním stavu vám za­jis­tí, že při po­u­ží­vá­ní gra­fic­kých karet Ra­de­on PRO vy­u­ži­je­te své apli­ka­ce na ma­xi­mum.

AMD Radeon PRO Graphics


Mohlo by vás zajímat: