Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak rychle na robotickou aplikaci pomocí D:PLOY

Středa, 05 Duben 2023 13:22

Tags: Automatizace | D:PLOY | On Robot | Robotika | Webináře

On Robot webinar DPLOY-2314Pod tímto ná­zvem se skrý­vá po­zván­ka na půl­ho­di­no­vý webi­nář spo­leč­nos­ti On Robot. Na­sa­ze­ní ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí pro­chá­zí díky ne­dáv­né­mu uve­de­ní D:PLOY vel­kou pro­mě­nou, která uži­va­te­lům ko­neč­ně umož­ní vy­u­ží­vat výhod ro­bo­tic­ké au­to­ma­ti­za­ce a udr­žet si ná­skok před kon­ku­ren­cí.

Díky dra­ma­tic­ké úspo­ře času až 90 % při na­sa­zo­vá­ní a pře­sou­vá­ní je nyní au­to­ma­ti­za­ce do­stup­ná s niž­ší­mi ná­kla­dy a atrak­tiv­něj­ší ná­vrat­nos­tí in­ves­tic.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o tom, jaké vý­ho­dy může při­nést D:PLOY, po­řá­dá On Robot ve stře­du 19. dubna bez­plat­ný webi­nář „D:PLOY – první plat­for­ma v oboru pro au­to­ma­ti­za­ci na­sa­ze­ní ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí“.

Během webi­ná­ře bude účast­ní­kům před­ve­de­no, jak snad­no a rych­le lze novou plat­for­mu po­u­ží­vat pro ba­le­ní, pa­le­ti­za­ci, ob­slu­hu stro­jů a pře­no­so­vé apli­ka­ce.

Připojíte se?

Středa 19. dubna 2023

termíny: 9:00 až 9:30 a 15:00 až 15:30.

Rezervace On Robot 9-2314
    
Rezervace On Robot 15-2314Mohlo by vás zajímat: