Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

General Motors jmenuje Siemens dodavatelem roku 2022

Pátek, 14 Duben 2023 21:08

Tags: Dodavatel roku | General Motors | Siemens | Software

siemens-gm-supplier-of-the-year-22-2315Ge­ne­ral Mo­tors oce­nil Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware jako do­da­va­te­le roku 2022. GM osla­vil oce­ně­né na 31. roč­ní­ku akce Do­da­va­tel roku v texaském San An­to­niu na za­čát­ku to­ho­to mě­sí­ce. Oce­ně­ní GM Sup­plier of the Year je udě­lo­vá­no glo­bál­ním do­da­va­te­lům, kteří se vy­zna­ču­jí tím, že pře­kra­ču­jí po­ža­dav­ky GM a ná­sled­ně po­sky­tu­jí zá­kaz­ní­kům ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie a patří mezi nej­kva­lit­něj­ší v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.

Si­e­mens zís­kal toto oce­ně­ní již po­šes­té. Do­da­va­te­lé roku spo­leč­nos­ti GM jsou kaž­do­roč­ně vy­bí­rá­ni glo­bál­ním týmem GM, který se za­bý­vá růz­ný­mi funk­ce­mi, a to na zá­kla­dě je­jich vý­sled­ků v kri­té­ri­ích, jako je nákup vý­rob­ků, glo­bál­ní nákup a vý­rob­ní služ­by, péče o zá­kaz­ní­ky a po­pro­dej­ní služ­by a lo­gis­ti­ka.
Mohlo by vás zajímat: