Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FREYR pomocí Siemens Xceleratoru rozšíří výrobu baterií

Úterý, 18 Duben 2023 13:57

Tags: AWS | Baterie | Festo | FREYR | Industrial Edge | Nvidia | Siemens

IMG 20230417 171642764-2316Hlav­ním bodem pon­děl­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce firmy Si­e­mens na Han­no­ver Messe bylo ozná­me­ní spo­lu­prá­ce s Freyr Bat­te­ry na roz­sáh­lé a udr­ži­tel­né vý­ro­bě ba­te­rií v rámci ote­vře­né di­gi­tál­ní ob­chod­ní plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor. Cedrik Neike, člen před­sta­ven­stva Si­e­mens AG a ge­ne­rál­ní ře­di­tel Di­gi­tal In­dustries, spolu s Tomem Ei­na­rem Jen­se­nem, spo­luza­kla­da­te­lem a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Freyr Bat­te­ry, ozná­mi­li, že Freyr bude vy­u­ží­vat port­fo­lio Si­e­mens Xce­le­ra­tor.

Bude sloužit, včet­ně soft­wa­ru a hard­wa­ru Si­e­mens In­dustrial Ope­rati­ons X, k ná­vr­hu a pro­vo­zu plá­no­va­ných Gi­ga­fac­to­ry v Nor­sku a USA.

Freyr plá­nu­je vy­ba­vit plá­no­va­né Gi­ga­fac­to­ry v Nor­sku a USA nej­lep­ším port­fo­li­em Si­e­mens In­dustrial Ope­rati­ons X ve své třídě. In­dustrial Ope­rati­ons X na­sta­vu­jí nové mě­řít­ko díky ši­ro­ké škále pro­duk­tů a slu­žeb pro prů­mys­lo­vé pro­vo­zy, které po­si­lu­jí pro­voz­ní tech­no­lo­gie (OT) in­te­gro­va­ný­mi in­for­mač­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi (IT).

IMG 20230417 172801394-2316

Si­e­mens a Freyr spojí své síly podél ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by ba­te­rií, od ná­vr­hu vý­ro­by, plá­no­vá­ní a si­mu­la­ce; ná­vr­hu a si­mu­la­ce vý­rob­ku až po au­to­ma­ti­za­ci ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Si­e­mens po­skyt­ne ši­ro­kou škálu ře­še­ní z port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor, včet­ně sys­té­mů pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM), sys­té­mů pro re­a­li­za­ci vý­ro­by (MES), prů­mys­lo­vých vý­po­čet­ních sys­té­mů Edge a ná­stro­jů pro pro­po­je­ní IT/OT.

Vy­u­ži­tím In­dustrial Ope­rati­ons X bude Freyr scho­pen lépe pro­po­jit kon­struk­ci a vý­ro­bu za úče­lem roz­ší­ře­ní vý­ro­by. To urych­lí pří­pra­vu plá­no­va­ných Gi­ga­to­vá­ren, zvýší do­stup­nost vy­so­ce vý­kon­ných a ce­no­vě do­stup­ných ba­te­ri­o­vých ře­še­ní pro elek­tro­mo­bi­ly i sys­té­mů skla­do­vá­ní ener­gie, a tím urych­lí trans­for­ma­ci au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a elek­tric­kých sítí.

Podle Cedri­ka Ne­i­ke­ho vý­rob­ci ba­te­rií po­tře­bu­jí rych­lost, roz­sah, udr­ži­tel­nost. Ohlá­še­ným part­ner­stvím pod­tr­hu­je Si­e­mens svou po­zi­ci hlav­ní­ho part­ne­ra vý­rob­ců ba­te­rií po celém světě.

Související partnerství s firmami NVIDIA, AWS a FESTO

Si­e­mens a NVI­DIA při­pra­vi­ly pro Han­no­ver Messe pre­zen­ta­ci, která uka­zu­je trans­for­mač­ní po­ten­ci­ál prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­sa. Clou­do­vé di­gi­tál­ní dvoj­če to­vá­ren Freyr nové ge­ne­ra­ce vy­tvo­ře­né po­mo­cí AWS IoT Twin­Ma­ker a de­mon­stro­va­né ve vlast­ní apli­ka­ci Si­e­mens po­sta­ve­né na plat­for­mě NVI­DIA Omni­ver­se uka­zu­je, jak mohou spo­leč­nos­ti jako FREYR při­jí­mat lepší a rych­lej­ší in­že­nýr­ská roz­hod­nu­tí díky vi­zu­ál­ní in­ter­ak­ci, zku­še­nos­tem a vy­u­ži­tí kom­plex­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te na­příč ži­vot­ní­mi cykly vý­rob­ku, vý­ro­by a slu­žeb ve vy­so­ce věr­ném, po­hl­cu­jí­cím pro­stře­dí. Model in­te­gru­je pro­voz­ní data z to­vár­ny, 3D de­fi­ni­ce bu­do­vy, zá­vo­du, stro­jů a za­ří­ze­ní, in­for­ma­ce o er­go­no­mii a bez­peč­nos­ti lidí, po­drob­né vý­rob­ní pro­ce­sy, ro­bo­ty a au­to­ma­tic­ky ří­ze­ná vo­zi­dla a si­mu­la­ce vý­rob­ků a vý­ro­by. Ex­po­nát upo­zorňuje na možné in­te­gra­ce mezi plat­for­ma­mi Si­e­mens Xce­le­ra­tor a NVI­DIA Omni­ver­se.

IMG 20230417 174843520-2316

Festo bude hrát hlav­ní roli při au­to­ma­ti­zo­va­né recyk­la­ci ba­te­ri­o­vých člán­ků, jak ve své pre­zen­ta­ci tý­ka­jí­cí se hlav­ně pro­ble­ma­ti­ky In­dustrial Ope­rati­ons X uká­zal Ra­i­ner Brehm, ge­ne­rál­ní ře­di­tel pro to­vár­ní au­to­ma­ti­za­ci Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries. Festo se při­po­ju­je k eko­sys­té­mu In­dustrial Edge, je­di­né­mu ote­vře­né­mu eko­sys­té­mu v ob­las­ti OT s pl­no­hod­not­ný­mi trans­ak­ce­mi s apli­ka­ce­mi tře­tích stran. Vy­u­ží­vá apli­ka­ci pro ko­nek­ti­vi­tu a plá­nu­je vy­u­ži­tí apli­ka­ce pro pre­dik­tiv­ní údrž­bu.
Jak by ta­ko­vá au­to­ma­ti­zo­va­ná linka na recyk­la­ci ba­te­rií měla vy­pa­dat, uká­za­lo Festo na své ne­ma­lé vý­stav­ní ex­po­zi­ci v hale 7.

IMG 20230418 115005593-2316


Mohlo by vás zajímat: