Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Za dobitím elektromobilu s MapFactor Navigatorem

Pondělí, 24 Duben 2023 14:14

Tags: Android | Dobíjení elektromobilů | GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Verze 7.3

MapFactor Navigator elektromobily-2317S po­sled­ní ak­tu­a­li­za­cí apli­ka­ce (verze 7.3) a ma­po­vých pod­kla­dů při­by­ly v ob­lí­be­né české of­fli­ne na­vi­gač­ní apli­ka­ci Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor nové ka­te­go­rie POI (bodů zájmu). Jed­nou z nich jsou do­bí­je­cí sta­ni­ce pro elek­tro­mo­bi­ly. Na­jdou se tu však i další za­jí­ma­vé POI, a to nejen pro ři­di­če. Asi nej­ví­ce nové do­pl­ně­ní a úpra­vu da­ta­bá­ze POI ocení ři­di­či elek­tric­kých vozů.

Nyní si mohou v Na­vi­ga­to­ru snad­no přes vy­hle­dá­vá­ní v POI najít na­bí­je­cí sta­ni­ci, ať už po­blíž své ak­tu­ál­ní po­zi­ce, kolem za­da­né­ho cíle nebo podél trasy, a na­plá­no­vat si tu za­stáv­ku na do­bi­tí elek­tro­ba­te­rie.

Mezi další nové body zájmu, které však vy­u­ži­jí nejen běžní ale také pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­či, patří na­pří­klad au­to­myč­ky, vá­ží­cí sta­ni­ce či par­ko­viš­tě pro dál­ko­vé au­to­bu­sy.

Na­vi­ga­tor ale není určen jen pro na­vi­ga­ci osob­ních či ná­klad­ních vo­zi­del. Často je vy­u­ží­ván i cyk­lis­ty a při pěší tu­ris­ti­ce ve městě i v pří­ro­dě. Nově proto byly do­pl­ně­ny za­stáv­ky dál­ko­vých au­to­bu­sů, to­a­le­ty, hos­po­dy, jes­ky­ně, pra­me­ny a stud­ny a tu­ris­tic­ké roz­cest­ní­ky či uka­za­te­le.

mapfactor navigator 7.3 POI-2317

Body zájmu lze snadno vyhledat, využít k navigaci a spravovat

Body zájmu se po­cho­pi­tel­ně zob­ra­zu­jí na mapě při jejím pro­hlí­že­ní. To ale není vše. Na­vi­ga­tor umožňuje i je­jich vy­hle­dá­vá­ní, a to přes již zmí­ně­nou zá­lož­ku POI hlav­ní­ho menu apli­ka­ce. S na­le­ze­ným bodem zájmu pak máte na výběr z mnoha akcí, na­pří­klad si ho mů­že­te na­sta­vit jako cíl a ne­chat se k němu na­vi­go­vat, při­dat si ho jako prů­jezd­ní bod, ulo­žit jej mezi ob­lí­be­né či si ho ne­chat zob­ra­zit na mapě.
Jak je známo, Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor je jedna z nej­ví­ce při­způ­so­bi­tel­ných na­vi­gač­ních apli­ka­cí. Tak je tomu i v pří­pa­dě bodů zájmu. Uži­va­tel si může v Na­sta­ve­ní – Při­způ­so­be­ní mapy zvo­lit, které typy POI se mají na mapě zob­ra­zo­vat a které mají zů­stat skry­té. Mapa je tak pro něj pře­hled­něj­ší a re­le­vant­něj­ší.

Nové POI jsou do­stup­né jak v bez­plat­né verzi Na­vi­ga­to­ru, tak ve ver­zích Car Pro a Truck Pro – vždy po­cho­pi­tel­ně v zá­vis­los­ti na kva­li­tě da­ných ma­po­vých pod­kla­dů.


Odkazy ke stažení Navigatoru na Google Play:

  • Navigator FREE – bezplatná offline GPS navigace pro běžná vozidla s OSM mapami
  • Navigator Car Pro – profesionální GPS navigace pro běžná vozidla s TomTom mapami a všemi doplňkovými funkcemi
  • Navigator Truck Pro – profesionální GPS navigace pro rozměrná vozidla (kamiony, autobusy apod.) s TomTom mapami a všemi doplňkovými funkcemi

Další informace na www.mapfactor.com nebo navigatorfree.mapfactor.com.



Mohlo by vás zajímat: