Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens získal AWS kompetenci v oblasti výroby a průmyslu

Středa, 26 Duben 2023 23:22

Tags: AWS | Certifikace | Průmysl | Siemens | Unlimited Tomorrow | Výroba

siemens-aws-industrial-competency-2317Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že zís­kal cer­ti­fi­ka­ci Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy. Toto oce­ně­ní je uzná­ním spo­leč­nos­ti Si­e­mens za její od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti po­sky­to­vá­ní pro­fe­si­o­nál­ních slu­žeb a soft­wa­ro­vých ře­še­ní zá­kaz­ní­kům pro uce­le­ný ře­tě­zec ná­stro­jů pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu.

S pře­cho­dem do clou­du hle­da­jí zá­kaz­ní­ci z ob­las­ti vý­ro­by od­bor­ní­ky na cloud se zku­še­nost­mi z vý­ro­by, kteří jim po­mo­hou trans­for­mo­vat a vy­u­ží­vat data no­vý­mi způ­so­by, a vědí, že se musí po­hy­bo­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím. Part­ne­ři AWS Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy po­sky­tu­jí zá­kaz­ní­kům ře­še­ní na­příč je­jich ces­tou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a zá­ro­veň mají jis­to­tu, že mají pod­po­ru ově­ře­né­ho part­ne­ra AWS, který splní je­jich po­tře­by. Tato ře­še­ní se řídí osvěd­če­ný­mi po­stu­py AWS, což zá­kaz­ní­kům umo­ž­ňu­je vy­bu­do­vat bez­peč­nou, vy­so­ce vý­kon­nou, odol­nou a efek­tiv­ní clou­do­vou in­frastruk­tu­ru pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce.

Zís­ká­ní AWS Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy od­li­šu­je Si­e­mens jako člena part­ner­ské sítě AWS (APN) s pro­ka­za­tel­nou tech­nic­kou od­bor­nos­tí a pro­ka­za­tel­ným úspě­chem u zá­kaz­ní­ků při pro­vo­zo­vá­ní clou­do­vých ře­še­ní na AWS pro vý­rob­ní a prů­mys­lo­vý sek­tor. Tento pro­gram před­sta­vu­je vý­rob­ní po­ra­den­ské a soft­wa­ro­vé part­ne­ry, kteří mají zna­los­ti v dané ob­las­ti a po­sky­tu­jí clou­do­vé služ­by. Pro zís­ká­ní ozna­če­ní AWS Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy musí part­ne­ři AWS pro­jít přís­nou tech­nic­kou va­li­da­cí a po­skyt­nout ově­ře­né re­fe­ren­ce zá­kaz­ní­ků.

siemens-aws-industrial-competency 02-2317

AWS umo­ž­ňu­je šká­lo­va­tel­ná, fle­xi­bil­ní a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní od startu­pů až po glo­bál­ní pod­ni­ky. Na pod­po­ru bez­pro­blé­mo­vé in­te­gra­ce a na­sa­ze­ní těch­to ře­še­ní vy­tvo­ři­la AWS pro­gram AWS Com­pe­ten­cy, který po­má­há zá­kaz­ní­kům iden­ti­fi­ko­vat part­ne­ry AWS s hlu­bo­ký­mi zku­še­nost­mi a od­bor­ný­mi zna­lost­mi v oboru.

Un­li­mi­ted To­morrow vy­tvá­ří vy­so­ce funkč­ní, per­so­na­li­zo­va­né pro­té­zy po­mo­cí soft­wa­ru, který trans­for­mu­je 3D skeny do ná­vrhů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí apli­ka­cí Si­e­mens na AWS clou­du. Un­li­mi­ted To­morrow vy­u­ží­vá ře­še­ní z port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor, včet­ně soft­wa­ru NX pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství a soft­wa­ru Te­am­cen­ter X pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM), které vy­u­ží­va­jí výkon AWS.

Více in­for­ma­cí o spo­lu­prá­ci Si­e­mens a AWS na­jde­te zde.


Mohlo by vás zajímat: