Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oxygea uvádí Xtellar pro aditivní výrobu

Pátek, 28 Duben 2023 15:10

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Braskem | Materiály | Oxygea | Xtellar

xtellar-2317Xtellar je ame­ric­ký pod­nik za­mě­ře­ný na vývoj ino­va­tiv­ních ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, jako jsou 3D vlák­na, 3D pe­le­ty a 3D práš­ky, který spouš­tí Oxy­gea, kor­po­rát­ní ka­pi­tá­lo­vá firma za­mě­ře­ná na udr­ži­tel­né ino­va­ce a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v prů­mys­lu.

Xtellar se spe­ci­a­li­zu­je na ši­ro­kou škálu ma­te­ri­á­lů, které za­hr­nu­jí po­ly­pro­py­len, po­ly­e­thy­len, PETG, nylon, po­ly­me­ry na bi­o­lo­gic­ké bázi a recyklo­va­né po­ly­me­ry spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­té pro apli­ka­ce adi­tiv­ní vý­ro­by, na­pří­klad v le­tec­kém, au­to­mo­bi­lo­vém, ná­moř­ním, spo­tře­bi­tel­ském a oba­lo­vém prů­mys­lu a zdra­vot­nic­tví. Tento nový ob­chod­ní pod­nik je dal­ším kro­kem ve vý­vo­ji di­vi­ze spe­ci­ál­ních ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu bra­zil­ské firmy Braskem – lídra ve vý­ro­bě ter­mo­plas­tic­kých prys­ky­řic v Se­ver­ní a Jižní Ame­ri­ce a šesté nej­vět­ší pe­t­ro­che­mic­ké spo­leč­nos­ti na světě – která za­há­ji­la čin­nost v roce 2020.

Pro­duk­ty a služ­by Xtellar budou ofi­ci­ál­ně do­stup­né od červ­na 2023. Více in­for­ma­cí o port­fo­liu adi­tiv­ní vý­ro­by a uve­de­ní nové znač­ky Xtellar na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách.Mohlo by vás zajímat: