Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce Siemens a IBM pomáhá firmám urychlit vývoj produktů

Úterý, 09 Květen 2023 23:46

Tags: Digital Industries | IBM | Siemens | Software | Spolupráce

IPD-Engineering-SIMARISproject-2319Chyt­ré a pro­po­je­né vý­rob­ky jsou stále slo­ži­těj­ší v dů­sled­ku roz­ši­řo­vá­ní ve­sta­vě­né­ho soft­wa­ru, mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých ří­di­cích sys­té­mů a elek­tro­nic­kých sys­té­mů. Roz­sah elek­tro­ni­ky a soft­wa­ru ve vý­rob­cích mění návrh, vývoj a vý­ro­bu pro­duk­tů v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Po­ža­dav­ky trhu a před­­pi­sy vy­tvá­ře­jí pro pod­ni­ky také více po­ža­dav­ků na udr­ži­tel­nost.

Vzhle­dem k tomu, že or­ga­ni­za­ce chtě­jí uspo­ko­jit po­ptáv­ku po slo­ži­těj­ších vý­rob­cích a také pod­po­řit cíle v ob­las­ti do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů, po­tře­bu­jí rámec, který jim umož­ní "na­vrh­nout" udr­ži­tel­nost a vý­kon­nost a zá­ro­veň na­bíd­ne transpa­rent­nost v celém ži­vot­ním cyklu vý­rob­ku a ma­jet­ku.

Zvý­še­ná slo­ži­tost není je­di­nou pře­káž­kou. Pod­ni­ky chtě­jí tuto novou ge­ne­ra­ci in­te­li­gent­ních pro­duk­tů do­dá­vat „za po­lo­vič­ní ná­kla­dy v po­lo­vič­ním čase“. A často toho musí do­sáh­nout – a ještě více – s men­ší­mi zdro­ji, aby spl­ni­ly cíle ener­ge­tic­ké účin­nos­ti a uh­lí­ko­vé li­mi­ty a sní­ži­ly ná­ro­ky na ma­te­ri­á­ly. Aby zá­kaz­ní­kům po­moh­ly při­pra­vit se na tyto ros­tou­cí po­ža­dav­ky od sa­mé­ho po­čát­ku, roz­ši­řu­jí spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware a IBM své dlou­ho­do­bé part­ner­ství a spo­lu­pra­cu­jí na vý­vo­ji no­vé­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní. Cílem je vy­tvo­řit ře­še­ní in­te­gru­jí­cí sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství, ro­bust­ní ře­še­ní pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM), sku­teč­nou op­ti­ma­li­za­ci více ob­las­tí a sprá­vu ma­jet­ku, které or­ga­ni­za­cím po­mů­že op­ti­ma­li­zo­vat celý pro­voz­ní cyk­lus je­jich vý­rob­ků.

Ob­sa­ho­vě roz­sáh­lý člá­nek ro­ze­bí­rá ná­sle­du­jí­cí té­ma­ta (od­ka­zy smě­řu­jí na pů­vod­ní an­g­lic­ký text):

Spl­ně­ní vy­ví­je­jí­cích se po­třeb pro­duk­tů
Vy­tvo­ře­ní uza­vře­né­ho cyklu od ná­vr­hu kon­cep­ce až po sprá­vu ma­jet­ku
Na za­čát­ku ná­vr­hu pro­duk­tu
Ve fázi pro­vo­zu a údrž­by ma­jet­ku
Kom­plet­ní ře­še­ní pro sys­té­mo­vé a soft­wa­ro­vé in­že­nýr­ství za­lo­že­né na si­mu­la­ci
Bu­douc­nost vý­vo­je ře­še­níMohlo by vás zajímat: