Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Purdue College of Engineering oznamuje XMO PEI

Čtvrtek, 11 Květen 2023 11:46

Tags: PEI | Provoz | Purdue University | Výroba | XMO

pei-web-2319V době, kdy USA za­ží­va­jí oži­ve­ní vý­ro­by a pro­vo­zu, se z Pur­due Uni­ver­si­ty stává velká vůdčí síla. Úsilí Pur­due v ob­las­tech, jako jsou po­lo­vo­di­če, le­tec­tví, obra­na, bi­o­ma­nu­factu­ring pro ze­mě­děl­ství a do­pra­va, hraje vý­znam­nou roli při na­vra­ce­ní pra­cov­ních míst a po­třeb­ných tech­no­lo­gií do Ame­ri­ky a při de­fi­no­vá­ní bu­douc­nos­ti pro­střed­nic­tvím do­ko­na­los­ti ve vý­ro­bě a pro­vo­zu.

Pur­due Colle­ge of En­gi­nee­ring a její part­ne­ři na­příč Pur­due jsou již nyní lídry v ří­ze­ní to­ho­to oži­ve­ní ame­ric­ké vý­ro­by. Dnes se opí­ra­jí o dlou­hou his­to­rii ex­ce­len­ce ve vý­zku­mu, vzdě­lá­vá­ní a ino­va­cích v ob­las­ti vý­ro­by a pro­vo­zu pro pře­klad a ozna­mu­jí Pur­due En­gi­nee­ring Ini­ti­a­ti­ve (PEI) eX­cellen­ce in Ma­nu­factu­ring and Ope­rati­ons (XMO).

XMO PEI vy­u­ži­je sféry do­ko­na­los­ti Pur­due k vy­tvo­ře­ní ko­mu­ni­ty fa­kul­ty, stu­den­tů a prů­mys­lo­vých od­vět­ví na dneš­ním prů­se­čí­ku fy­zic­ké, di­gi­tál­ní a udr­ži­tel­né vý­ro­by. Jed­nou ze sil­ných slo­žek no­vé­ho PEI bude vy­tvá­ře­ní vý­rob­ních ta­len­tů a pra­cov­ních sil, které po­sí­lí ško­le­ní no­vých pra­cov­ních sil a po­sí­lí po­sta­ve­ní stá­va­jí­cích pra­cov­ní­ků pro­střed­nic­tvím rekva­li­fi­ka­ce v eko­sys­té­mu ma­lých, střed­ních a vel­kých spo­leč­nos­tí, které tvoří prů­mys­lo­vou zá­klad­nu Pur­due.

Ini­ci­a­ti­vy PEI – za­hr­nu­jí­cí také sou­čas­né čin­nos­ti v ob­las­ti in­že­nýr­ství a me­di­cí­ny, au­to­nomních a pro­po­je­ných sys­té­mů a cislunár­ní­ho vesmí­ru – jsou vir­tu­ál­ní or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry, které za­po­ju­jí fa­kul­ty a ko­le­gy Pur­due z ji­ných vy­so­kých škol do péče o pro­gra­my vý­zku­mu a vzdě­lá­vá­ní. Slou­ží ke spuš­tě­ní vel­kých vý­zkum­ných a vzdě­lá­va­cích ko­mu­nit a cen­ter, stej­ně jako k vy­tvá­ře­ní vzdě­lá­va­cích oborů a ve­d­lej­ších oborů a cer­ti­fi­ká­tů pro vy­so­ko­škol­ské a post­gra­du­ál­ní stu­den­ty na kam­pu­su i on­li­ne. PEI také sti­mu­lu­jí part­ner­ství s prů­mys­lem a vlá­dou, vy­tvá­ře­jí ve­dou­cí po­sta­ve­ní v myš­le­ní a du­šev­ní vlast­nic­tví a urych­lu­jí uvá­dě­ní na trh a ko­mer­ci­a­li­za­ci.

Ori­gi­nál­ní ne­krá­ce­ný člá­nek na­jde­te na tomto od­ka­zu.Mohlo by vás zajímat: