Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon PRISMAcolor Manager ověřuje a měří barvy

Pondělí, 15 Květen 2023 14:49

Tags: Manager | Ověření | Přesnost barev | PRISMAcolor | Software

Canon PRISMAcolor Manager-2320Canon Eu­ro­pe před­sta­vu­je PRISMA­co­lor Ma­nager, clou­do­vý soft­ware pro sprá­vu barev, který umožňuje ko­merč­ním a in­ter­ním po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb měřit a ově­řo­vat barvy na všech di­gi­tál­ních pro­dukč­ních tis­kár­nách CMYK. Po­mo­cí jed­no­du­ché­ho pro­ce­su, který pro­vá­dí přís­né kon­t­ro­ly kva­li­ty a kon­zis­ten­ce, PRISMA­co­lor Ma­nager ově­řu­je přes­nost barev vůči uzná­va­ným prů­mys­lo­vým stan­dar­dům, jako jsou FOGRA a IDE­Al­li­an­ce, nebo uži­va­te­lem de­fi­no­va­ným cílům a to­le­ran­cím.

To ope­rá­to­rům umožňuje po­rov­ná­vat a přes­ně repli­ko­vat vy­tiš­tě­né barvy.

PRISMA­co­lor Ma­nager na­bí­zí ko­merč­ním a in­ter­ním po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb snad­ný způ­sob, jak po­tvr­dit a vi­zu­a­li­zo­vat kva­li­tu barev di­gi­tál­ních vý­tis­ků proti zvo­le­né­mu cíli tím, že jasně struk­tu­ru­je pro­ces di­gi­tál­ní­ho mě­ře­ní barev, zjed­no­du­šu­je způ­sob zob­ra­ze­ní a ana­lý­zu a sbírá vý­sled­ky mě­ře­ní barev z růz­ných tis­ká­ren. Vý­sled­ky ana­lý­zy poté ově­řu­je a hod­no­tí podle de­fi­no­va­ných stan­dar­dů.

PRISMAcolor Manager-1-2320

Díky in­tu­i­tiv­ní­mu roz­hra­ní může soft­ware po­u­ží­vat ja­ký­ko­li ope­rá­tor, což šetří čas a zdro­je. PRISMA­co­lor Ma­nager uka­zu­je ob­slu­ze jed­no­du­ché ani­ma­ce krok za kro­kem, jak pro­vá­dět mě­ře­ní barev, od ini­ci­a­li­za­ce až po ge­ne­ro­vá­ní zpráv. Zá­ro­veň ome­zu­je plýtvá­ní tis­ko­vý­mi chy­ba­mi a po­má­há je mi­ni­ma­li­zo­vat buď au­to­ma­tic­kým ode­slá­ním grafů mě­ře­ní se správ­ným na­sta­ve­ním do za­ří­ze­ní ří­ze­né­ho ovla­da­čem PRISMA­sync nebo Fiery, nebo zob­ra­ze­ním správ­né­ho na­sta­ve­ní kva­li­ty barev na ob­ra­zov­ce jako po­ky­nu pro ob­slu­hu. Ilu­stra­ce po­sky­tu­jí během mě­ře­ní v re­ál­ném čase zpět­nou vazbu a kon­t­rol­ní znač­ky po správ­ném pro­ve­de­ní kaž­dé­ho kroku.

Po­mo­cí PRISMA­co­lor Ma­nager mohou ope­rá­to­ři ově­řit kva­li­tu barev čtyř­mi způ­so­by:

  1. Z tis­ko­vé­ho ser­ve­ru PRISMA­syn­c1 se vy­tisk­ne zku­šeb­ní ta­bul­ka se správ­ným na­sta­ve­ním a změří se po­mo­cí in­ter­ních sní­ma­čů barev di­gi­tál­ní­ho tisku. Ově­ře­ní jsou poté na­hrá­na do PRISMA­co­lor Ma­nage­ru. Celý tento pro­ces pro­bí­há au­to­ma­tic­ky.
  2. Z PRISMA­co­lor Ma­nageru se au­to­ma­tic­ky vy­tisk­ne tes­to­va­cí ta­bul­ka s ID kódo­vá­ním2 a správ­ným na­sta­ve­ním barev na CYMK mo­to­ru ří­ze­ném ovla­da­čem PRISMA­sync nebo Fiery a snad­no se změří po­mo­cí kom­pa­ti­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho za­ří­ze­ní X-Rite i1 Pro nebo iSis, které pro­po­jí vý­sled­ky va­li­da­ce k testu pro­střed­nic­tvím ID testu.
  3. Z PRISMA­co­lor Ma­nageru se stáh­ne tes­to­va­cí ta­bul­ka s ID kódem a ručně se vy­tisk­ne na ja­ké­ko­li tis­kár­ně CMYK s pod­po­rou SNMP po­mo­cí na­sta­ve­ní kva­li­ty barev zob­ra­ze­ných v PRISMA­co­lor Ma­nageru. Graf se poté snad­no změří po­mo­cí PRISMA­co­lor Ma­nageru po­mo­cí kom­pa­ti­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho za­ří­ze­ní X-Rite i1 Pro nebo iSis a vý­sled­ky va­li­da­ce jsou pro­po­je­ny s tes­tem pro­střed­nic­tvím ID testu.
  4. Stan­dard­ní tes­to­va­cí graf pro ově­ře­ní barev se měří po­mo­cí PRISMA­co­lor Ma­nageru pro ově­ře­ní po­mo­cí kom­pa­ti­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho za­ří­ze­ní X-Rite i1 Pro nebo iSis.

Ově­řo­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ce kon­zis­ten­ce barev je pro po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb zá­sad­ní a je jed­ním z nej­kri­tič­těj­ších aspek­tů pro­fe­si­o­nál­ní­ho tisku. Mo­ni­to­ro­vá­ní kva­li­ty barev a za­jiš­tě­ní, že je v sou­la­du s prů­mys­lo­vý­mi stan­dar­dy, může být velmi ča­so­vě ná­roč­né a slo­ži­té a často vy­ža­du­je od­bor­ní­ka na barvy. Pro ko­merč­ní a in­ter­ní po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb s více než jed­ním typem tis­kár­ny nebo do­da­va­te­lem tis­ká­ren může být pro­ces mě­ře­ní a ana­lý­zy kon­zis­ten­ce barev a kva­li­ty na­příč růz­ný­mi za­ří­ze­ní­mi ještě ná­roč­něj­ší. PRISMA­co­lor Ma­nager po­sky­tu­je ko­merč­ním a in­ter­ním po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb jed­no­du­chý ná­stroj pro pod­po­ru těch­to pro­ce­sů bez ohle­du na tis­kár­nu. A jeho snad­no po­u­ži­tel­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní umožňuje ope­rá­to­rům na všech úrov­ních pro­vá­dět ově­řo­vá­ní.

PRISMA­co­lor Ma­nager bude k dis­po­zi­ci od květ­na 2023 pro­střed­nic­tvím PRISMA Home pro všech­ny ná­stro­je a apli­ka­ce PRISMA Cloud.

Další informace o Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon-europe.com a www.canon.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: