Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE s nejmodernějšími 3D technologiemi na IDETu

Středa, 17 Květen 2023 23:00

Tags: Brno | Excalibur Army | F370 | FDM | Fortus 450mc | IDET | Materiály | MCAE Systems

F370 Office Team Images-2320MCAE Sys­tems, před­ní dis­tri­bu­tor nej­mo­der­něj­ších 3D tech­no­lo­gií, se při­po­jí k dal­ším vý­znam­ným fir­mám na ve­letr­hu obra­ny IDET 2023, který se koná ve dnech 24.-26. květ­na v Brně. V rámci vý­sta­vy bude spo­leč­nost před­sta­vo­vat ši­ro­kou škálu svých pro­duk­tů a apli­ka­cí, které umožňují snaz­ší vývoj a vý­ro­bu spo­leč­nos­tem v obran­ném prů­mys­lu.

MCAE Sys­tems bude vy­sta­vo­vat na stán­ku č. 99 v pa­vi­lo­nu P, kde budou mít ná­vštěv­ní­ci pří­le­ži­tost se­zná­mit se s nej­no­věj­ší­mi apli­ka­ce­mi a tech­no­lo­gi­e­mi spo­leč­nos­ti. Mezi nej­vět­ší no­vin­ky, které MCAE Sys­tems na ve­letr­hu IDET 2023 před­sta­ví, patří pře­de­vším 13 no­vých prů­mys­lo­vých ma­te­ri­á­lů pro 3D tis­kár­nu For­tus 450mc s tech­no­lo­gií FDM.

Na­ži­vo ná­vštěv­ní­ci uvidí 3D tis­kár­nu Stra­ta­sys F370, která je ur­če­ná pro rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní i prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. Pra­cov­ní­ci MCAE Sys­tems před­ve­dou, jak je snad­ná ob­slu­ha 3D tis­kár­ny i sa­mot­ný pra­cov­ní pro­ces přímo v ex­po­zi­ci.

Na stán­ku bude k vi­dě­ní i ukáz­ka vy­tiš­tě­ných re­ál­ných apli­ka­cí – dílů z 3D tis­kár­ny jako kon­co­vých vý­rob­ků, které vy­dr­ží i ná­roč­né pod­mín­ky. MCAE Sys­tems dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je s Ex­ca­li­bur Army, pro kte­rou byl spe­ci­ál­ně vy­tiš­těn funkč­ní pro­to­typ před­ní masky na obr­ně­ný trans­por­tér, který bude na stán­ku také vy­sta­ven. Vy­tiš­tě­né apli­ka­ce budou nejen z obran­né­ho prů­mys­lu.

MCAE Sys­tems před­sta­ví zjiš­ťo­vá­ní me­cha­nic­kých vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lů po­mo­cí 3D op­tic­ké­ho mě­ře­ní, jak lze di­gi­tál­ně zre­kon­stru­o­vat data po­ško­ze­ných dílů bez do­ku­men­ta­ce, nebo jak lze vy­u­žít vý­po­čet­ní to­mo­gra­fii v prů­mys­lu s pro­duk­ty znač­ky ZEISS, které po­sky­tu­jí pro­fe­si­o­nál­ní CT tech­no­lo­gii pro kon­t­ro­lu kva­li­ty již řadu let.

IDET je pro MCAE skvě­lou pří­le­ži­tos­tí k pre­zen­ta­ci do­dá­va­ných pro­duk­tů a tech­no­lo­gií širší ve­řej­nos­ti a ukáz­ce toho, jak může při­spět k efek­tiv­něj­ší vý­ro­bě u svých zá­kaz­ní­ků.

MCAE Sys­tems zve k ná­vštěvě své ex­po­zi­ce na ve­letr­hu IDET 2023, kde se bu­de­te moci se­zná­mit s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi nejen pro ob­last obra­ny. Více in­for­ma­cí o MCAE Sys­tems a je­jích pro­duk­tech na­lez­ne­te na www.mcae.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: