Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výhody a výzvy PM generátorů PM s vnějším rotorem ve větrné energetice

Čtvrtek, 18 Květen 2023 22:49

Tags: CAE | ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Generátory | PMSG | Větrné turbíny | Webináře

EMWorks webinar-2320Na nad­chá­ze­jí­cím webi­ná­ři, ve čtvr­tek 25. květ­na a ve dvou re­la­cích v 15:00 a 20:00 hodin, budou po­u­ži­ty ná­stro­je EM­Works2D od spo­leč­no­sti EM­Works pro účely zkou­má­ní a po­su­zo­vá­ní vý­kon­nos­ti mo­de­lu, který před­sta­vu­je PMSG s vněj­ším ro­to­rem. Vý­sled­ky si­mu­la­ce budou po­rov­ná­ny se za­mýš­le­ný­mi pa­ra­me­t­ry ná­vr­hu, aby se ově­ři­la přes­nost a účin­nost ná­vr­hu.

Syn­chron­ní ge­ne­rá­to­ry s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty s vněj­ším ro­to­rem (PMSG) mají ve vě­tr­ných tur­bí­nách ně­ko­lik výhod. Za prvé, kon­struk­ce vněj­ší­ho ro­to­ru umož­ňuje větší prů­měr a krat­ší délku, což vede k vyš­ší­mu to­či­vé­mu mo­men­tu a vý­stup­ní­mu vý­ko­nu. Po­u­ži­tí per­ma­nent­ních mag­ne­tů navíc eli­mi­nu­je po­tře­bu sa­mo­stat­né­ho bu­di­cí­ho sys­té­mu, což sni­žu­je ná­ro­ky na údrž­bu a zvy­šu­je účin­nost. Díky vy­so­ké­mu počtu pólů a kon­struk­ci vněj­ší­ho ro­to­ru je možné přímé spo­je­ní s lo­pat­ka­mi vě­tr­né tur­bí­ny, což od­st­ra­ňuje po­tře­bu pře­vo­dov­ky a dále sni­žu­je ná­kla­dy na údrž­bu. Díky těmto vý­ho­dám jsou PMSG s vněj­ším ro­to­rem atrak­tiv­ní vol­bou pro vý­ro­bu ener­gie vě­tr­ný­mi tur­bí­na­mi, zejmé­na v apli­ka­cích, kde jsou roz­ho­du­jí­cí­mi fak­to­ry účin­nost, spo­leh­li­vost a po­ža­dav­ky na údrž­bu.

EMWorks webinar-2320-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: