Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představuje servo SINAMICS S200

Pátek, 26 Květen 2023 01:43

Tags: AUTOMATE 2023 | S200 | Servopohony | Siemens | SINAMICS

SINAMICS S200 servo-drive system-2321Na ve­letr­hu Au­to­ma­te 2023 před­sta­vil Si­e­mens svou nej­no­věj­ší na­bíd­ku ser­vo­po­ho­nů pro se­ve­ro­a­me­ric­ký vý­rob­ní prů­my­sl. S novým ser­vo­po­ho­nem Si­na­mics S200, který se sklá­dá z po­ho­nu Si­na­mics S200 a mo­to­ru Si­mo­tics S-1FL2 se stan­dard­ní nebo fle­xi­bil­ní ka­be­lá­ží, při­ná­ší Si­e­mens na trh sa­mo­stat­ných a sí­ťo­vých stro­jů novou úroveň ří­ze­ní po­hy­bu.

Tento nový ser­vo­po­hon roz­ši­řu­je na­bíd­ku po­ho­nů Si­na­mics na trhu stan­dard­ních ser­vo­po­ho­nů o řadu apli­kač­ních mož­nos­tí. Verze s pulz­ním ří­ze­ním umo­ž­ňu­je ši­ro­ké škále in­sta­lo­va­ných stro­jů snad­no in­te­gro­vat další po­lo­ho­va­cí osu po­mo­cí ve­sta­vě­né­ho po­lo­ho­va­dla. Me­zi­tím mož­nost dy­na­mic­ké­ho pro­po­je­ní s ří­ze­ním po­hy­bu, tj. s PLC Si­ma­tic, roz­ši­řu­je jeho sys­té­mo­vé mož­nos­ti ve verzi Pro­fi­net. Mo­to­ry s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty 1FL2 se 17­bi­to­vý­mi nebo 21­bi­to­vý­mi sní­ma­či roz­ši­řu­jí díky roz­sa­hu vý­ko­nů až do 7 kW včet­ně na­bíd­ky s níz­kou, střed­ní a vy­so­kou se­tr­vač­nos­tí výkon a také mě­řít­ko pro nej­šir­ší roz­sah stan­dard­ních po­ža­dav­ků na ser­vo­ří­ze­ní.

Snad­né na­sta­ve­ní za­jiš­ťu­je elek­tro­nic­ký ty­po­vý ští­tek na mo­to­ru 1FL2 a jed­notla­čít­ko­vé la­dě­ní v po­ho­nu S200. Funk­ce ser­vo­po­ho­nu S200 doplňuje in­te­gro­va­ný brz­d­ný odpor a in­te­gro­va­né ovlá­dá­ní pří­drž­né brzdy. Vy­so­ká odol­nost je na­vr­že­na díky po­ta­že­ným deskám ploš­ných spojů (3C2) v po­ho­nu S200 a mo­to­rům s kry­tím IP65 a ko­vo­vým ře­še­ním při­po­je­ní. Dále je k dis­po­zi­ci ve­sta­vě­ná pod­pě­ťo­vá ochra­na.

Pro za­bu­do­vá­ní do sys­té­mu vý­rob­ce nebo uži­va­te­le stro­je se na­bí­zí ve­sta­vě­ný webo­vý ser­ver nebo soft­ware Star­tdri­ve in­te­gro­va­ný do por­tá­lu Si­e­mens TIA Por­tal, který od­po­ví­dá po­ža­dav­kům uži­va­te­lů. Snad­nou im­ple­men­ta­ci po­hon­né­ho sys­té­mu Si­na­mics S200 do stro­jů ur­če­ných pro ce­lo­svě­to­vé po­u­ži­tí za­jiš­ťu­jí uni­ver­zál­ní normy a shoda s cer­ti­fi­ka­cí.

Si­na­mics S200 je sou­čás­tí mo­de­lu Si­na­mics Dri­ve­Sim Basic a umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům vy­tvo­řit di­gi­tál­ní dvoj­če ko­mu­ni­ka­ce po­ho­nu a PLC ve fázi plá­no­vá­ní pro­jek­tu pro za­jiš­tě­ní správ­né­ho di­men­zo­vá­ní a pro­vo­zu po­u­ží­va­né­ho za­ří­ze­ní.

V ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti je Si­na­mics S200 pro sí­ťo­vé při­po­je­ní stan­dard­ně vy­ba­ven in­te­gro­va­ným za­bez­pe­če­ním, které za­jiš­ťu­je roz­ší­ře­nou ko­mu­ni­ka­ci, kon­t­ro­lu in­te­gri­ty a pra­vos­ti pro ochra­nu před ne­o­práv­ně­nou ma­ni­pu­la­cí s pa­ra­me­t­ry, a navíc po­ho­ny na­bí­ze­jí sprá­vu uži­va­te­lů a ří­ze­ní pří­stu­pu (UMAC) v rámci por­tá­lu TIA.

Apli­ka­ce no­vé­ho sys­té­mu po­ho­nů Si­na­mics S200 sa­ha­jí od roz­ví­je­jí­cí­ho se trhu s ba­te­ri­e­mi a dal­ších seg­men­tů E-OEM až po ba­le­ní, dře­voz­pra­cu­jí­cí stro­je, vý­ro­bu so­lár­ních desti­ček a mnoho dal­ších.Mohlo by vás zajímat: