Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prvotřídní výkon pro projektování zařízení a uspořádání továrny

Středa, 31 Květen 2023 14:00

Tags: 2D/3D navrhování | CAD Schröer | Factory Layout | M4 Plant | V_7.2

CAD Schroer-M4 PLANT 7-2-2322Nová verze 7.2 pro­gra­mu M4 PLANT na­bí­zí ne­u­vě­ři­tel­né nové vý­ho­dy, které vý­raz­ně urych­lu­jí kaž­do­den­ní práci kon­struk­té­rů. Po­má­há zlep­šit pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní a uspo­řá­dá­ní to­vár­ny zvý­še­ním efek­ti­vi­ty jak ve fázi ná­vr­hu, tak v na­va­zu­jí­cích kro­cích. M4 PLANT 7.2 je plný ino­va­cí a no­vých funk­cí, stej­ně jako vy­lep­še­ní na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků.

Spolu s in­te­li­gen­cí M4 PLANT a po­kro­či­lým struk­tu­ro­vá­ním 3D pro­jek­tů se nová verze za­mě­řu­je na zvý­še­ní vý­ko­nu a au­to­ma­ti­za­ci ča­so­vě ná­roč­ných úkolů.

Minimalizace časově náročných úkolů

Téměř každý návrh za­ří­ze­ní nebo to­vár­ny vy­ža­du­je po­u­ži­tí 3D mo­de­lů od zá­kaz­ní­ků nebo do­da­va­te­lů. V nové verzi ob­sa­hu­je M4 PLANT nový ná­stroj, po­mo­cí kte­ré­ho lze im­por­to­vat a zjed­no­du­šit ně­ko­lik 3D mo­de­lů na­jed­nou. Od ny­nějš­ka mají uži­va­te­lé nové mož­nos­ti, jak ča­so­vě úspor­ně pro­vá­dět kaž­do­den­ní úkoly a efek­tiv­ně spra­vo­vat své 3D ná­vrhy. Uži­va­te­lé se mohou sami roz­hod­nout, zda se má struk­tu­ra se­sta­vy im­por­to­vat, nebo od­stra­nit. Mo­de­ly lze také im­por­to­vat ne­zá­vis­le na běž­ném pro­ce­su ná­vr­hu. Kon­struk­tér tak může za­há­jit im­port ně­ko­li­ka mo­de­lů a zá­ro­veň po­kra­čo­vat v efek­tiv­ní práci na svém 3D ná­vr­hu.

Jak si projektování zařízení a uspořádání továrny vzájemně prospívají

Díky ply­nu­lé­mu pře­cho­du mezi pro­jek­to­vá­ním za­ří­ze­ní a uspo­řá­dá­ním to­vár­ny po­sky­tu­je M4 PLANT vý­ji­meč­nou kva­li­tu ná­vr­hu pro tyto velmi od­liš­né ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní. Vždyť za­ří­ze­ní je často třeba na­vr­ho­vat do to­vá­ren a stro­je je často třeba vy­ba­vit po­trubím nebo ven­ti­lač­ní­mi sys­témy uvnitř to­vá­ren. M4 PLANT díky své vy­spě­lé tech­no­lo­gii řeší všech­ny tyto po­ža­dav­ky a do­sa­hu­je tak vy­ni­ka­jí­cích vý­sled­ků. S verzí 7.2 bylo op­ti­ma­li­zo­vá­no mnoho ná­stro­jů a ka­ta­lo­gů, které za­jiš­ťu­jí ne­u­vě­ři­tel­ně jed­no­du­ché a při­tom přes­né ná­vrhy.

Personalizace a flexibilita

S verzí M4 PLANT 7.2 zís­ká­vá uži­va­tel ještě více mož­nos­tí, jak při­způ­so­bit pra­cov­ní pro­stře­dí svým spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům a způ­so­bu práce. Zá­ro­veň jsou nyní na­sta­ve­ní mož­nos­tí ještě in­tu­i­tiv­ně­ji struk­tu­ro­vá­na, což usnadňuje při­způ­so­be­ní funk­cí a uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní. Každý uži­va­tel si tak může při­způ­so­bit na­sta­ve­ní tak, aby vy­ho­vo­va­lo jeho pre­fe­ro­va­ným me­to­dám práce, a vy­tvo­řit si ještě efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní pro­stře­dí.

Vyzkoušejte M4 PLANT na vlastním projektu

Pů­so­bi­vý výkon je jen jed­ním z dů­vo­dů, proč kon­struk­té­ři a pro­jek­tan­ti to­vá­ren po celém světě dů­vě­řu­jí soft­wa­ru M4 PLANT. Spo­leč­nos­ti mají nyní mož­nost vy­u­žít nej­no­věj­ší funk­ce a pů­so­bi­vá vy­lep­še­ní. Tým CAD Schroer pod­po­ru­je spo­leč­nos­ti, které soft­ware tes­tu­jí, a v pří­pa­dě po­tře­by jej při­způ­so­bí spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům. Firmy si mohou soft­ware otes­to­vat na vlast­ních pro­jek­tech, aby si vy­zkou­še­ly plný po­ten­ci­ál sys­té­mu a samy po­sou­di­ly vý­ho­dy a zvý­še­ní efek­ti­vi­ty. Zku­še­ní kon­zul­tan­ti M4 PLANT jsou vždy po ruce, aby po­moh­li spo­leč­nos­tem vy­tě­žit z M4 PLANT ma­xi­mum. Díky novým funk­cím se sys­tém M4 PLANT stává ne­po­stra­da­tel­ným ná­stro­jem pro všech­ny, kdo pra­cu­jí v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní a roz­vr­že­ní to­vá­ren.

Další informace a vyzkoušení M4 PLANT >>


Mohlo by vás zajímat: