Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ARKANCE získává VinZero a zdvojnásobuje svou velikost

Čtvrtek, 01 Červen 2023 11:30

Tags: Akvizice | Arkance | Monnoyeur | VinZero

Arkance-VinZero-2322Mon­noye­ur, fran­couz­ská sku­pi­na za­mě­ře­ná na B2B služ­by pro sta­veb­nic­tví, stro­jí­ren­ství a ze­mě­děl­ství, zís­ka­la pro­střed­nic­tvím své dce­řin­né spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce me­zi­ná­rod­ní spo­leč­nost Vin­Ze­ro, která se spe­ci­a­li­zu­je na di­gi­ta­li­za­ci a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci pro prů­my­sl sta­veb­nic­tví a stro­jí­ren­ství. Díky této vý­znam­né akvi­zi­ci se pří­jmy spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce více než zdvoj­ná­so­bí.

Za rok 2022 či­ni­ly tržby 220 mi­li­o­nů EUR, nyní pře­kro­čí hra­ni­ci 500 mi­li­o­nů EUR ročně.

Tato in­ves­ti­ce umož­ní spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce, která dosud pů­so­bi­la hlav­ně v Ev­ro­pě, roz­ší­řit svou ce­lo­svě­to­vou pů­sob­nost. Od svého za­lo­že­ní v roce 2011 se Ar­kan­ce stala před­ním ev­rop­ským hrá­čem ve 14 ze­mích s 800 za­měst­nan­ci ve 30 po­boč­kách.

Vin­Ze­ro má 550 za­měst­nan­ců a pů­so­bí ve Spo­je­ných stá­tech, Aus­trá­lii, na Novém Zélan­du, v Indii a ve Velké Bri­tá­nii, ve 32 po­boč­kách pod svými dce­ři­ný­mi znač­ka­mi A2K Tech­no­lo­gies, Cadli­ne, Ca­p­ri­cot Tech­no­lo­gies a U.S. CAD.

Cel­kem bude nový sub­jekt pů­so­bit ve více než 18 ze­mích a bude dis­po­no­vat více než 60 míst­ní­mi po­bočka­mi.Mohlo by vás zajímat: