Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GMPT použije jádro C3D do svých optických simulací

Pondělí, 10 Červenec 2023 22:35

Tags: C3D Lab | C3D Toolkit | EDA/TCAD | GMPT | Licence | Optoelektronika | SDK | SinoRay

image 1-2328Čín­ská spo­leč­nost GMPT za­kou­pi­la li­cen­ci na sadu ná­stro­jů C3D Tool­kit, aby mohla roz­ví­jet své ře­še­ní Si­no­Ray. C3D Tool­kit je sada pro vývoj soft­wa­ru (SDK) pro ge­o­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní. Vy­tvá­ří, upra­vu­je, vy­kres­lu­je a pře­vá­dí ge­o­me­t­ric­ké mo­de­ly. Si­no­Ray je op­tic­ký si­mu­lač­ní soft­ware pro návrh op­tic­kých sys­té­mů a kom­po­nent.

Toto ře­še­ní od GMPT má zá­sad­ní vý­znam pro vý­zkum a vývoj v ob­las­ti op­to­elek­tro­ni­ky a pro in­te­gra­ci fo­to­nic­kých sys­té­mů/vi­zu­ál­ních pa­ne­lů/op­tic­kých vrs­tev v ob­las­ti EDA/TCAD.

Díky roz­sáh­lým od­bor­ným zna­los­tem in­že­ný­rů ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru С3D Lab roz­ší­ří Si­no­Ray své mož­nos­ti 3D mo­de­lo­vá­ní a udělá velký skok. V sou­čas­né době je sada ná­stro­jů C3D Tool­kit do­sta­teč­ná pro im­ple­men­ta­ci prak­tic­ky všech funk­cí, které GMPT hodlá při­dat. V rámci spo­lu­prá­ce budou mo­du­ly C3D Mo­de­ler a C3D Vi­si­on při­způ­so­be­ny po­ža­dav­kům na si­mu­la­ci op­ti­ky. Za­hr­nu­je mo­de­lo­vá­ní kři­vek/po­vrchů, atri­bu­ty mo­de­lů a vy­kres­lo­vá­ní vel­kých se­stav.

 

 


Mohlo by vás zajímat: